Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 7 FOR RAMMEOMRÅDE 2.C.04
Redegørelse

Baggrund for nye rammebestemmelser for området

Fremtidige rammebestemmelser for området

Hidtidige rammebestemmelser for området

Redegørelse

Dette tillæg er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 315.11 for et område til centerformål i Gilleleje. Kommuneplan-tillægget ændrer rammebestemmelserne for et område på ca. 16.000 kvadratmeter omkring den tidligere fjernvarmecentral.

Området ligger indenfor Gillelejes centerområde, der før dette tillæg alene var defineret ved rammebestemmelserne 2.C.01 og 2.C.03. Området ligger fortsat inden for centerområdet, der således består af rammeområder; 2.C.01, 2.C.03 og 2.C.04


Baggrund for nye rammebestemmelser for området
Kommuneplanens tidligere rammebestemmelser udlagde blandt andet området til offentlige formål, men det er Byrådets vurderingen, at der er behov for yderligere præcisering af hvilke offentlige formål området kan rumme. Dette skyldes, at kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til anvendelsen af de enkelte områder skal være så præcis og entydig, at det umiddelbart fremgår, hvilke bindende lokalplanbestemmelser, der vil kunne fastsættes. De hidtidige rammebestemmelser indeholder derudover regulering af bebyggelse og opholdsarealer, der ikke er forenelige med den udvikling, som lokalplan 315.11 for et centerområde i Gilleleje skal skabe mulighed for. Således fastsætter de hidtidige rammebestemmelser blandt andet, at bebyggelse skal opføres i vejskel, og at der skal udlægges et opholdsareal svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af
erhvervsarealet. Planerne for området skal skabe mulighed for et tæt bebygget område med flere forskellige funktioner, hvilket har til formål at skabe levende byrum, og i den sammenhæng vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt, at der fastsætte de nævnte krav til graden af opholdsarealer.

Området i de hidtidige rammebestemmelser er omfattet af en vejledende udpegning af et et særligt kulturhistorisk byområde, inden for hvilket der ikke må nedrives eller bygges uden særlig tilladelse. Den vejledende afgrænsning omfatter en stor del af Gilleleje og omfatter blandt andet den gamle bykerne, området omkring Møllegade, Vesterbrogade og Svend Henriksens Vej og som nævnt området imellem de to kvarterer, der er omfattet af nærværende tillæg til kommuneplanen. En del af området øst for Søborg Kanal i Gilleleje er analyseret i forbindelse med udarbejdelsen af den bevarende lokalplan 15.31 for Det gamle Gilleleje. Lokalplanen udpeger ikke bevaringsværdier inden for området, der er omfattet af nærværende tillæg, ligesom der heller ikke er udpeget bevaringsværdige bygninger indenfor den del af området, der ligger vest for Søborg Kanal. På den baggrund vurderes det ikke, at være relevant i forbindelse med formulering af nye rammebestemmelser, at der skal gives særlig tilladelse til nedrivning og byggeri. Området kan dog ikke ses isoleret fra bevaringsværdierne i det omkringliggende byområde, hvorfor der istedet indføres bestemmelser om særlig en hensynstagen til omgivelserne i forbindelse med udformning af nyt byggeri.

Endelig har perspektiverne på hvad der kan betragtes som bevaringsværdigt ændret sig siden 1988, hvor den bevarende lokalplan for Det gamle Gilleleje blev vedtaget. Der har i de senere år været en øget interesse for også at sikre den del af vores bygningskulturarv, der relaterer sig til det industrielle samfund. På den baggrund indeholder de nye rammebestemmelser for området bestemmelser om, at snedkeriet skal søges bevaret.

Nye rammebestemmelser for området2.C.04Et område til centerformål i Gilleleje
AnvendelseCenterformål som butikker, hoteller, kontorer, markedsboder, liberale erhverv, restauranter, caféer, fitnesscenter, biograf, museum, teater, gallerier, udstilling, samt musik, herunder udendørs koncerter samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder i tilknytning til butikker eller udstillinger

Offentlige formål som bibliotek, turistkontor, plejecenter, sundhedscenter, lægehus, tekniske anlæg og parkering.

Snedkeriet må kun anvendes til centerformål som kulturelle aktiviteter samt café, værksted og butik i tilknytning til bygningens kulturelle funktion. Den eksisterende lovlige anvendelse som snedkeri kan fortsætte uanset dette.

Boligformål: etagehusbebyggelse.

Stueplanet må kun anvendes til parkering, detailhandel og andre publikumsrettede funktioner, herunder publikumsrettede service erhverv som pengeinstitutter, frisører, caféer, restauranter og lign.

Der skal indenfor området gives mulighed for en tilfredsstillende dækning for mobiltelefoni.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 1.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der i alt udnyttes max. 4.000 m2 bruttoetageareal til
butiksformål.

Inden for 2.C.01 og 2.C.04 tilsammen må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 bruttoetageareal til butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningBebyggelse må kun opføres under hensynstagen til det omgivende miljø, og skal opføres efter et pyramideprincip, hvor de højeste bygninger placeres midt i området, mens højden på byggeri i områdets udkant skal fastsættes under hensynstagen til den omkringliggende bebyggelse.

Øst for Søborg Kanal skal bebyggelsen som udgangspunkt bevares, og der må kun i begrænset omfang udlægges nye byggefelter.
Opholds- og friarealerDer må indenfor området etableres tagterraser og andre udendørs opholdsarealet hævet over stueplan.

I et bælte langs kanalens vestlige bred skal der være offentlig adgang, og der må ikke ikke opføres bebyggelse udover en bro. Bæltet må intet sted være smallere end 5 meter, og skal have en varieret bredde, der giver mulighed for etablering ad lækroge og mindre byrum.

På kanalens østlige bred må etableres åbne og grønne områder med mulighed for udeservering.
BygningshøjdeByggeri indenfor området må maksimum opføres i 19 meters højde, undtaget herfra er den eksisterende skorsten, der såfremt, den ikke kan bevares, må erstattes af en vartegn i samme højde og omtrentligt samme omfang.
BevaringSnedkeriet skal som udgangspunkt bevares, og må kun ombygges eller nedrives såfremt bygningens stand gør det umuligt, at anvende den til kulturelle formål eller til fortsættelse af den eksisterende anvendelse. Ombygning må kun ske under hensynstagen til bygningens særlige bevaringsværdier og udtryk.
EtaperOmrådet skal udbygges i etaper som udgangspunkt efter principperne angivet på nedenstående kort. Det betyder konkret, at der ikke gives ibrugtagningstilladelse i område 2 før der er foretaget de nødvendige trafikale tiltag i område 1, og at der ikke gives ibrugtagningstilladelse i område 3 og 4 før, der er opført en udstillingsfoyer, en biograf samt en bro over Søborg Kanal i område 2. Broen over Søborg Kanal skal være så bred og indrettes således, at den kan anvendes til ophold og kulturelle arrangementer.


Hidtidige rammebestemmelser for området


2.C.01Centerområde i Gilleleje Bymidte
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, restauranter, hoteller samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder i tilknytning til butikker.

Offentlige formål som institutioner og parkering.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 bruttoetageareal til
butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningLangs Torvet, hovedgaden og dele af Vesterbrogade skal bebyggelse
opføres som 2, 2½ eller 3 etager med tilstrækkelig opholdsareal.

Bebyggelsen skal opføres i vejskel. De enkelte huse kan sammenbygges langs naboskel mod vej som sluttet randbebyggelse.

De enkelte bygninger skal udføres som selvstændige bygninger med eget formsprog, således at der skabes en varieret bebyggelse hvor hvert hus har sin egen identitet.

Stiforløb og sigtelinier gennem bebyggelsen skal bevares ved opførelse af ny bebyggelse.

Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for delområdernes særlige karakter.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der udlægges et opholdsareal
svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af
erhvervsarealet.
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Særlige kulturhistoriske byområder og for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.
BemærkningDer skal udarbejdes lokalplan for områderne ved Gilleleje Station, Gilleleje Hallen og Gilleleje Skole før de kan anvendes til centerformål.

I planperioden udarbejdes desuden lokalplan for området omkring den gamle fjernvarmegrund, som kan medføre revision af rammebestemmelserne for dette område.

Planer for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Planprincipper for Gilleleje'.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk