Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 4 FOR RAMMEOMRÅDE 2.C.03
Redegørelse

Baggrund for nye rammebestemmelser for Remisen

Fremtidige rammebestemmelser for Remisen

Hidtidige rammebestemmelser for Remisen

Redegørelse

Dette tillæg er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 315.08 for Remisen, et område til offentlige formål ved Gilleleje Station. Kommuneplan-tillægget ændrer rammebestemmelserne for Remisen og dens umiddelbare omgivelser, i alt et område på ca. 2300 kvadratmeter.

Remisen ligger indenfor Gillelejes centerområde, der før dette tillæg alene var defineret ved rammebestemmelserne 2.C.01. Området ligger fortsat inden for centerområdet, der således består af rammeområder; 2.C.01 og 2.C.03.


Baggrund for nye rammebestemmelser for Remisen
Kommuneplanens tidligere rammebestemmelser udlagde blandt andet området til offentlige formål, men det er Byrådets vurderingen, at der var behov for yderligere præcisering af hvilke offentlige formål området kunne rumme. Dette skyldes, at kommuneplanens rammebestemmelser med hensyn til anvendelsen af de enkelte områder skal være så præcis og entydig, at det umiddelbart fremgår, hvilke bindende lokalplanbestemmelser der vil kunne fastsættes.

Nye rammebestemmelser for Remisen
Det nye rammeområde vil omfatte en del af matrikel 109a Gilleleje by, Gilleleje.

Kommuneplantillæg nr. 4 fastlægger følgende bestemmelser for ramme-området :
2.C.03for centerområde Remisen ved Gilleleje Station
AnvendelseCenterformål og offentlige formål som institutioner, kulturinstitutioner, kulturelle formål og fritidsformål fortrinsvis for unge.
ZonestatusByzone
Opholds- og friarealerOpholds- og friarealer må indrettes med offentlig adgang, og således at det understøtter bylivet og kulturen ved, at der etableres mulighed for fritidsaktiviteter og kulturelle begivenheder.
Der må opsættes faste hegn med henblik på håndtering af evt. støjgener.
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.
BemærkningPlaner for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Planprincipper for Gilleleje'.


Hidtidige rammebestemmelser for Remisen


2.C.01Centerområde i Gilleleje Bymidte
AnvendelseCenterformål som butikker, kontorer, restauranter, hoteller samt mindre ikke generende værkstedsvirksomheder i tilknytning til butikker.

Offentlige formål som institutioner og parkering.

Boligformål: Åben-lav, tæt-lav og etagehusbebyggelse.
ButiksstørrelserDagligvarebutikker:
Max. 3.500 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Udvalgsvarebutikker:
Max. 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik.

Inden for området må der i alt udnyttes max. 18.300 m2 bruttoetageareal til
butiksformål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsens omfang og udformningLangs Torvet, hovedgaden og dele af Vesterbrogade skal bebyggelse
opføres som 2, 2½ eller 3 etager med tilstrækkelig opholdsareal.

Bebyggelsen skal opføres i vejskel. De enkelte huse kan sammenbygges langs naboskel mod vej som sluttet randbebyggelse.

De enkelte bygninger skal udføres som selvstændige bygninger med eget formsprog, således at der skabes en varieret bebyggelse hvor hvert hus har sin egen identitet.

Stiforløb og sigtelinier gennem bebyggelsen skal bevares ved opførelse af ny bebyggelse.

Bestemmelser for skilte, facader og byudstyr skal tage højde for delområdernes særlige karakter.
Opholds- og friarealerI forbindelse med ny bebyggelse skal der udlægges et opholdsareal
svarende til mindst 25% af boligetagearealet og 10% af
erhvervsarealet.
BevaringSærligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse.

En del af byen er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistoriske arv. Se vejledende afgrænsning af området nedenfor samt Retningslinjer for Særlige kulturhistoriske byområder og for kulturhistoriske bevaringsværdier med tilhørende redegørelser.
BemærkningDer skal udarbejdes lokalplan for områderne ved Gilleleje Station, Gilleleje Hallen og Gilleleje Skole før de kan anvendes til centerformål.

I planperioden udarbejdes desuden lokalplan for området omkring den gamle fjernvarmegrund, som kan medføre revision af rammebestemmelserne for dette område.

Planer for området skal tage udgangspunkt i mellemformsplanen 'Planprincipper for Gilleleje'.


Vejledende afgrænsning af det særlige kulturhistoriske byområde i byen

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk