Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1. INDLEDNING
Indledning
Gribskov Kommune ønsker at være en grøn, attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv. For at understøtte denne ambition skal Gribskov Kommune løse en række udfordringer, hvoraf mange relaterer sig til energisektoren.

Disse udfordringer omfatter især omstilling til en fossilfri energiproduktion, en mere miljøvenlig varmeforsyning samt energieffektivisering af bygninger. Desuden er der brug for at omstille til et mere fleskibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere fossilfri energiproduktion. Det kræver, at mange aktører bidrager gennem strategiske samarbejder med kommunen, herunder især energiselskaber, borgere og nabokommuner.

Disse udfordringer skal Gribskov Kommune imødegå med en strategisk tilgang til energiplanlægningen, som i samspil med Planstrategien og Kommuneplanen skal understøtte de lokalpolitiske visioner.

Fremtidens fossilfri samfund
De lokale udfordringer inden for energisektoren i Gribskov Kommune understøttes af politiske initiativer på både nationalt og regionalt plan.

På nationalt niveau har regeringen besluttet, at el- og varmeforsyningen frem mod 2035 skal være fossilfri, og at hele Danmarks energiforbrug i 2050 skal være fossilfrit. For at nå dette mål har regeringen sat nogle milepæle; i 2020 skal 50 % af det traditionelle elforbrug dækkes af vindenergi, i 2030 udfases kul fra kraftværkerne og oliefyrene i den private opvarmning. De samlede initiativer vil frem til 2020 reducere drivhusgasudledningerne med 35 % i forhold til 1990.

På regionalt niveau har Region Hovedstaden netop vedtaget en klimastrategi, som bl.a. består af et "spor" for omstilling til et fossilfrit energisystem. Klimastrategien lægger op til, at der skal udvikles en langsigtet, fælles strategisk energiplanlægning, der går på tværs af kommuner og energiselskaber, og som understøttes af vidensinstitutioner og leverandører af teknologiske energiløsninger.

Der lægges vægt på, at udviklingen af et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi kræver et øget samarbejde mellem offentlige aktører og energiselskaber - dels om planlægning, dels om store investeringer i ny teknologi og infrastruktur. Klimastrategien lægger også op til, at kommunerne udarbejder planer for omstilling og udbygning af fjernvarmen.

Disse nationale og regionale strategier stemmer overens med Gribskov Kommunes egne målsætninger. Kommunen har meldt sig som klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening med en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed og 2 % om året for kommunen som geografisk enhed.

Som opfølgning på denne aftale er der udarbejdet en klimapolitik og en klimahandlingsplan, der lægger op til igangsættelse af arbejdet med en strategisk energiplan, som bliver Gribskov Kommunes strategi for fremtidens energisystem i kommunen.

Hvad er en strategisk energiplan
En strategisk energiplan kan ses som et planlægningsværktøj, der giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem. En strategisk energiplan løber derfor ikke bare over 5 eller 10 år, men over 25, 30 eller 40 år, og skal løbende justeres, fordi forudsætningerne vil ændre sig over tid.

En strategisk energiplan adskiller sig fra traditionelle sektorplaner som f.eks. en varmeforsyningsplan eller en spildevandsplan. dels bør den være understøttende for de politiske beslutninger, dels kan den indeholde en bred vifte af områder, der kan samtænkes med energi. En strategisk energi handler ikke kun om varme- og elforsyning, som er de traditionelle fokusområder i kommunernes energiplanlægning, men derimod om, at kommunerne også tænker energi i forhold til den generelle planlægning, herunder regional planlægning, byggeri, transport, erhverv mv.

Udarbejdelsen af strategiske energiplaner i kommunerne er et relativt nyt koncept, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke fastsat krav til form og indhold. Udarbejdelsen af strategiske energiplaner er ikke obligatoriske for kommunerne. Gribskov Kommune står således over for at skulle foretage komplekse valg uden særlig meget information om den fremtidige udvikling.

Strategisk energiplanlægning i Gribskov Kommune
Den strategiske energiplan for Gribskov Kommune indeholder to dele. Første del omfatter en kortlægning af Gribskov Kommunes energisystem og drivhusgasemissioner, som det ser ud i dag, samt en fremskrivning af den forventede udvikling i energiforbrug og -forsyning, som viser situationen over de kommende år, hvis der ikke tages nye initiativer.
På baggrund af kortlægningen beskriver anden del af den strategiske energiplan en række fokusområder, som det vil være relevant for Gribskov Kommune at fokusere på i det videre arbejde frem mod at beslutte konkrete handlinger. Fokusområderne er valgt ud fra en betragtning om, hvor Gribskov Kommune på nuværende tidspunkt kan spille en rolle, samt størrelsen af reduktionen af CO2-udledning, der kan forventes.
Som afslutning følger en konklusion, der opsummerer den strategiske energiplans hovedkonklusioner, og som beskriver, hvad de ”næste skridt” i kommunens arbejde med strategisk energiplanlægning er.

Strategisk Energiplan