Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
12. LITTERATURLISTE
------------------- Lovgivning og bekendtgørelser -----------------------

Miljøministeriet (2010 Miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 879 af 26/06/2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Miljøministeriet (Betalingsloven 2010), LBK nr. 633 af 07/06/2010, Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Miljøministeriet (Spildevandsbekendtgørelsen 2007), BEK nr. 1448 af 11/12/2007, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Miljøministeriet (Miljømålsloven 2009), LBK nr. 932 af 24/09/2009, Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder

Miljøministeriet (Vandsektorloven 2009), Lov nr.469 af 12/06/2009, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Miljøministeriet (2009), Lovbekendtgørelse LBK nr. 936 af 24/09/2009, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøministeriet (2009), Lovbekendtgørelse LBK nr. 937af 24/09/2009, Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Vandrammedirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

------------------- Beregningsgrundlag -----------------------

Spildevandskomiteen (2005). Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Spildevandskomiteen (2006). Skrift 28 - Regional variation afekstremregn i Danmark. Nybearbejdning (1979-2005)

Spildevandskomiteen (2008). Skrift 29 - Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer

Miljøstyrelsen (1990). Spildevandsforskning nr.4 - Bestemmelse af belastningen for regnvandsbetingede udløb

L. Winther et al (2006). Afløbsteknik, 5 udgave, 1. oplag, Polyteknisk Forlag

------------------- Plangrundlag -----------------------

Miljøministeriet (2011). Vandplan 2010-2015: Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland

Miljøministeriet (2011). Vandplan 2010-2015: Øresund Hovedvandopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland

Gribskov Kommunes vandhandleplan

Gribskov Spildevandsplan 2007-2009

Gl. Græsted Gilleleje Kommunes Spildevandsplan 2001-2007 og tilhørende tillæg

Gl. Helsinge Kommunes Spildevandsplan 2002-2010 og tilhørende tillæg

Gribskov Kommune Planstrategi 2012

Gribskov Kommuneplan 2013-2025

Gribskov kommune Klimahandlingsplan 2012-2014

Gribskov Kommunes Klimatilpasningsplan 2013-2025

Gl. Græsted Gilleleje Kommunes Vandforsyningsplan 2006-2016.

------------------- Baggrundsdokumenter -----------------------

Gribvand Spildevand A/S (2012). Strukturplan for renseanlæg i Gribskov Kommune.

Gribskov kommune (2012). Befolkningsfremskrivning 2012-2031

Spildevandsplan 2013-17