Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2. ENERGIRESSOURCER I GRIBSKOV KOMMUNE
Energiressourcer i Gribskov Kommune
Tabellen nedenfor viser opgørelsen af alternative ressourcer til energiformål i Gribskov Kommune. Værdierne i tabellen er beregnet efter Energistyrelsens ”Strategisk energiplanlægning i kommunerne, ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst” fra april 2012 og således også kategoriseret efter vejledningen.RessourceopgørelseFysiske enhederFormål med ressourceSamlet potentiale (GWh)
LANDBRUGSAFGRØDER
- Halm[tons/år]12.400 Fyring/biogas 50
- Energiafgrøder
Elefantgræs[tons/år]- Biogas -
Pil o. lign.[tons/år]81 Fyring/biogas 0,2
Raps [tons/år]3.571 Biogas 25
Korn[tons/år]34.227 Biogas 143
I alt landbrugsafgrøder50.279 218
TRÆ
- Fra skov
Løvtræ& nåletræ[ton TS/år]5.372 Fyring/biogas 28
- Fra hegn (opgjort under "affald")[tons/år]N.A. -
I alt træ5.372 28
BIOGAS
- Græsarealer til lavbundsjord (tørstof)[tons/år]4.713 Biogas 16
- Husdyrgødning, svin[tons/år]87.019 Biogas 0,5
- Husdyrgødning, kvæg[tons/år]43.425 Biogas 0,2
- Biomasse fra §3-arealer[tons/år]1.324 Biogas 0,002
- Energiafgrøder, roer[tons/år]633 Biogas 0,001
- Energiafgrøder, majs[tons/år]6.547 Biogas 0,008
I alt biogas143.66217
AFFALD
- Dagrenovation, biogaspotentiale[m3/år]300.000 Biogas 2
- Haveaffald[tons/år]10.005 Fyring 22
- Organisk fra industri og erhverv[tons/år]8.000 Biogas 5
I alt affald318.00529
VIND
- Vurdering vindmøller[MWh/år]521.200 El 521
I alt vind521.200 521
SOLENERGI
- Små anlæg
Solcelle[m2]Ca. 25 % af bebygget areal El/varme
Solfanger[m2]
Installerede anlæg[kW]789 El
1,74
- Store anlæg[m2]El/varme
I alt solenergi7892
GEOTERMISK ENERGI[MWh]Varme -
I alt geotermi
TOTAL814

Tabel 1: Oversigt over ressourceopgørelse for Gribskov Kommune

Kolonnen til venstre viser ressourcetypen, dernæst er den tilgængelige mængde af den pågældende ressource angivet efterfulgt af en kolonne, der angiver, hvad ressourcen forventes udnyttet til. Længst til højre er det samlede beregnede potentiale angivet pr. ressource og samlet set nederst. Der er ikke taget højde for, om ressourcerne anvendes til andre formål på nuværende tidspunkt, hvilket betyder, at det reelle potentiale i nogle tilfælde kan være mindre.

Der foreligger ingen oplysninger om industri med overskudsvarme eller undersøgelser om geotermipotentiale i kommunen, og det er derfor ikke medtaget i opgørelsen.

Nedenfor er de overordnede elementer i ressourceopgørelsen gennemgået; landbrugsafgrøder, træ, biogas, affald, vind og solenergi.
Opgørelsen bygger på oplysninger om nationale udbytter og anvendelser per hektar fra Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Statistik, oplysninger om installerede solcelleanlæg fra Energinet.dk, Statsforvaltningens opgørelser over dyrebesætninger samt diverse data fra kommunen. Metodemæssigt er der taget udgangspunkt i Energistyrelsens ”Strategisk energiplanlægning i kommunerne, ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst” fra april 2012.

Opgørelsen er udført med de bedst tilgængelige data, men tallene er forbundet med usikkerheder, hvilket ofte vil være tilfældet, når nationale opgørelser bruges i specifik kommunal sammenhæng. Hvor det har været muligt, er konkrete tal fra kommunen benyttet, eksempelvis i forbindelse med affaldsopgørelser, biogaspotentiale, vurdering af vindmøllepotentialet og installerede solcelleanlæg.

Landbrugsafgrøder:
Landbrugsarealerne til vinter- og vårsæd og energiafgrøder udgør en større andel på ca. 5.800 ha eller ca. 21 % af kommunens samlede areal på ca. 27.950 ha. Som det også ses i tabellen, ligger der et væsentligt potentiale i halm og energiafgrøder på op til ca. 218 GWh.
Ressourceopgørelsen inkluderer yderligere en potentialeberegning for korn og raps, da dette er medtaget i vejledningen. Alle typer landbrugsafgrøder, der er medtaget i ressourceopgørelsen, vil bedst kunne udnyttes i en biogasproduktion.

Træ:
Gribskov Kommune har et skovareal med løv- og nåletræer på i alt 4.770 ha, svarende til 17 % af kommunens samlede areal. Materiale fra løv- og nåletræer vil kunne udnyttes både til fyring og til biogasproduktion.
Potentialet i træ til fyring og biogasproduktion vurderes at være ca. 28 GWh.

Biogas:
Den primære ressource til produktion af biogas i kommunen stammer fra biomasse fra lavbundsarealer (dels § 3-arealer) samt husdyrgødning fra svin og kvæg.
§ 3-arealer er fredede naturområder, som kræver vedligeholdelse. Generelt vokser der på mange af § 3-arealerne i Danmark en del græs, buskplanter og småtræer. Biomassen fra § 3-arealerne kan også indgå i en biogasproduktion. Mængderne er vurderet ud fra information om størrelsen af § 3-arealer i Gribskov Kommune.
Roer og majs kan også medtages i en biogasproduktion. Det kan dog være vanskeligt at vurdere potentialet uden nærmere kendskab til arealanvendelsen i kommunen.
Ressourceopgørelsen anslår et potentiale ved inddragelse af roer og majs. Potentialet kan dog være vurderet for højt, idet der også indgår kartofler i det opgivne areal til roer.
Solum Gruppen og Gribskov Kommune har drøftet mulighederne for placering af et biogasanlæg i kommunen (i umiddelbar nærhed af Helsinge Fjernvarme) med husholdningsaffald og husdyrgødning som ressourcegrundlag. Der er derfor lavet en detaljeret kortlægning af den potentielle mængde husdyrgødning m.m., som kan forventes at indgå i en biogasproduktion.
I undersøgelsen er medtaget husdyrbedrifter inden for en radius af 25 km fra Helsinge, og gyllemængderne inden for denne radius er vurderet og brugt i ressourceopgørelsen.
Det samlede biogaspotentiale produceret ud fra biomasse fra § 3-arealer og husdyrgødning vurderes at være ca. 17 GWh/år.
Spildevandsslam er en anden ressource, som kan indgå i en biogasproduktion. Dette er ikke medtaget i opgørelsen.

Affald:
I Gribskov Kommune kildesorteres det organiske affald fra helårsboliger. Dette kan anvendes direkte i et biogasanlæg. Det vurderes at der på nuværende tidspunkt indsamles ca. 3.000 tons kommunal organisk dagrenovation (KOD).
Som nævnt ovenfor indgår husholdningsaffald som ressource i det drøftede biogasanlæg. Anlægget har behov for yderligere organisk restaffald end det, der allerede indsamles i dag, for at sikre en rentabel drift. Det drejer sig om KOD i størrelsesordenen ca. 11.000 tons/år, dvs. ca. 8.000 tons mere, end der indsamles i dag. Det undersøges, om denne andel kan indsamles fra industri, erhverv samt andre kommuner.
Potentialet i affald til fyring og biogasproduktion vurderes at være ca. 29 GWh, såfremt industri, erhverv og andre kommuner kan forventes at levere den resterende andel organisk affald.

Vindenergi:
Vindmøllesekretariatet har lavet en opgørelse over potentielle områder til vindmøller i Gribskov Kommune. Der blev i alt udpeget 16 områder, hvoraf et område efterfølgende er blevet delt i to, dvs. 17 områder i alt.
Det er i denne opgørelse valgt at se på en gennemsnitlig produktion på baggrund af Vindmøllesekretariatets opgørelse, idet produktionen fra vindmøller varierer, alt efter hvor meget det blæser. Derfor kan det reelle potentiale både være større og mindre.
Overordnet set viser Vindmøllesekretariatets opgørelse at der er et stort potentiale for vindenergi i kommunen på op til 521 GWh/år samlet set i de 16 områder.
Gribskov Kommune har dog foretaget en nærmere undersøgelse af de 17 områder i forhold til placeringshensyn såsom beskyttet natur (bl.a. fredede områder, § 3- og Natura 2000-områder), kulturhistorie, landskab og produktionskapacitet i området. På baggrund af denne undersøgelse er det er vurderet, at der ikke er nogen af disse 17 områder, der er egnet til opstilling af store vindmøller, og Byrådet har derfor vedtaget, at der ikke skal udpeges områder til opstilling af store vindmøller. Byrådet vil dog følge den teknologiske, lovgivnings- og samfundsmæssige udvikling, således at undersøgelsen kan tages op igen, såfremt forudsætningerne for undersøgelsen ændrer sig.

Solenergi:
Individuel solvarme er især en god løsning uden for de kollektivt forsynede områder, hvor solvarme typisk dækker en stor del af varmtvandsforbruget og betyder, at f.eks. olie- eller gasfyr helt kan slukkes uden for opvarmningssæsonen.
Solcellesystemer er fortsat den samfundsøkonomisk dyreste elproduktionsform, men pga. favorable afregningsformer for mindre anlæg er tilbagebetalingstiden privatøkonomisk set attraktiv. Antallet af solcelleanlæg registreres af elselskaberne, og en opgørelse på kommuneniveau udkom i august 2012. Data herfra er anvendt i ressourceopgørelsen, men kan være undervurderet, idet der hele tiden installeres nye anlæg.
Energinet.dk har opgjort den installerede effekt i kommunen til 789 kW.

Konklusion:
Opgørelsen af energiresourcerne i Gribskov Kommune viser, at der er gode muligheder for at udnytte lokale ressourcer med et samlet potentiale på op til 815 GWh. Ressourcernes individuelle potentiale er nedenfor listet efter andel af samlet potentiale:

1. Vindenergi
2. Landbrugsafgrøder til (fyring og) biogas
3. Affald til (fyring og) biogas
4. Træ til fyring og biogas
5. Biomasse til biogas
6. Solenergi

Gribskov Kommune har allerede igangsat et arbejde med at se nærmere på muligheden for at placere biogasanlæg i kommunen, som kan bidrage til en effektiv udnyttelse af de lokale energiressourcer og dermed reducere behovet for varme produceret andre steder.

Strategisk Energiplan