Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8. DET NÆSTE SKRIDT

En af de store udfordringer for Gribskov Kommune ift. at være en grøn, attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv er udviklingen på energiområdet.
For at imødekomme dette har Gribskov Kommune fået udarbejdet denne strategiske energiplan. Med denne plan fastsættes den overordnede strategi for, hvordan kommunen inden for energiområdet bør fokusere sine indsatser. Planen beskriver de overordnede fokusområder, hvor Gribskov Kommune har reel mulighed for at påvirke udviklingen i kommunen. Områderne er udvalgt ud fra en betragtning om, hvor kommunen på nuværende tidspunkt kan spille en rolle, samt størrelsen af reduktionen af CO2-udledning, der kan forventes.
Med andre ord er den strategiske energiplan en strategi for kommunens videre arbejde, og dette arbejde – det næste skridt – skal på baggrund af de beskrevne fokusområder defineres og konkretiseres i en konkret handlingsplan.
Fokusområder for Gribskov Kommune
Den strategiske energiplan startede med en kortlægning af den nuværende situation i kommunen, og på denne baggrund er en række fokusområder udvalgt, hvor kommunens rolle og muligheder er beskrevet.
De vigtigste aktiviteter, Gribskov kan arbejde videre med fremadrettet, er:
   · Energiforbruget i kommunens egne bygninger
   · Udbygning af fjernvarmeforsyningen i fjernvarmebyerne
   · Fælles varmeanlæg i mindre landsbyer
   · Energilandsby i Annisse (fælles løsning samt energirenovering)
   · Samarbejde omkring sommerhusproblematikken, affald, biogas.
Eksempler på igangsatte aktiviteter i Gribskov Kommune
Gribskov Kommune er allerede i gang med en række konkrete initiativer, som bidrager til omstillingen af Gribskov Kommune til en fossilfri kommune.
ESCO:
Gribskov Kommune og Schneider-Electric har de seneste år gennemført et ESCO-projekt. Fokus for ESCO-projektet er bl.a. at:
   · sikre investeringer i anvendelsen af energiteknik
   · komme efterslæb i kommunens ejendomme til livs
   · forberede komfort og indeklima i kommunens bygninger
   · sikre driftsvenlighed og -sikkerhed
   · styrke energiledelse i kommunen, herunder styring, dataansvar, mål.
ESCO-aftalen har i praksis betydet, at der har været gennemført en analyse på et større antal bygninger i kommunen (ca. 90 bygninger). Analysen har ledt til en række energibesparende tiltag i bygningerne, og i samarbejde med kommunen er en række af disse tiltag blevet udvalgt og derefter gennemført. Projektet er nu i sin tredje fase. I denne fase laves der opfølgning på bygningerne, dvs. der indsamles energiforbrugsdata for bygningerne, og det undersøges, hvorvidt den opnåede besparelse opnås i praksis eller ej.

Aflæsninger af forbrugstal i bygninger:

Der er ved at blive installeret Min Energi på ca. 60 af kommunens bygninger med tilknyttet fjernaflæsning. Det betyder, at det fremover vil være meget nemt at registrere, hvis der er noget, der ser forkert ud i forhold til forbrug af vand, varme og el. Derved kan der spares på uhensigtsmæssigt forbrug mv.
Derudover skal det besluttes, hvor mange af kommunens resterende 160 bygninger der skal have Min Energi med manuel aflæsning. Her skal der findes en løsning for, hvem der aflæser forbrug.

ELENA:

Gribskov Kommune er sammen med en række andre kommuner i Hovedstadsregionen gået sammen om en ansøgning om midler gennem ELENA. Det bliver sidst i januar besluttet, hvilke projekter man vil melde ind til ansøgningen. Gribskov Kommune har meldt følgende projekter ind:
   · Gadebelysning
   · Ny klimaskærm og solceller på en stor del af kommunens skoler
   · Større og mindre renovering af klimaskærm og tekniske installationer på ca. 40 af de større bygninger i kommunen.
Det afventes derfor p.t., om nogle af de projekter, kommunen har meldt ind til ELENA-ansøgningen, bliver taget med videre i ansøgningen.

Hvis ikke, skal der tages stilling til, hvilke projekter kommunen så selv eventuelt vil igangsætte.

Bedre brug af kommunens bygninger (Facilities management):

Der er igangsat et projekt omkring brugen af kommunens bygninger, som skal afdække, hvordan det sikres, at bygningerne benyttes optimalt i forhold til energiforbrug. Herunder hører indirekte projekt Børneby - som handler om at undersøge muligheden for at flytte børnehaverne over på skolerne for derved bl.a. at spare energi.

Energilandsby Annisse:
I Annisse er der taget initiativ til et borgermøde, der skal afdække mulighederne for at skabe en energilandsby. Energilandsbyen skal arbejde frem mod en fælles energiforsyning samt en energirenovering af ejendommene i byen.
Det videre arbejde
Med denne strategi for Gribskov Kommunes indsats på energiområdet er vejen de næste år hermed defineret. Næste skridt er derfor at udarbejde en handlingsplan, hvor der laves en konkret plan for hvert af de områder, som kommunen ønsker at arbejde videre med i de kommende år. Handlingsplanen bør omfatte en mere detaljeret økonomisk analyse for hvert område, en implementeringsplan, en analyse af effekterne og en klar rollefordeling i gennemførelsen.
Kommunens egne ressourcer er begrænsede, og en vigtig diskussion er naturligvis derfor, hvordan kommunen kan få bragt flest aktører i spil.
Energi og klima er tæt forbundne, og de valgte løsninger har betydning for en lang række andre områder som sundhed og erhvervsudvikling. Disse områder er ikke vurderet i denne rapport, men kan inddrages i en prioritering og en endelig formulering af en handlingsplan.

Strategisk Energiplan