04 160915 KULTURSKOLENS BESTYRELSE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelsesmøde
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '03 080615 Kulturskolens bestyrelse '
http://kulturskolen-gribskov.dk/bestyrelsen
Ref.Godkendt - med ønsket af en tydeligere elevstatistik.
2Godkendelse af dagsorden: kl. 17.05
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 17.10 - 17.20
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a) Ingen
b) Intet
ad c)
 • Læringsreformen: der skal evalueres for de politiske udvalg i oktober møder. Der er aktiviteter lige nu: violinklasse på Nordstjerneskolen, Ramløse skole 3. kl.
Musik og matematik på Skt. Helene skolen, Vejby - To musikskolelærere læser musikundervisning på Gribskolen, Græsted 2 og 3. kl. samt 5. - 6. kl.
På Dagtilbud har vi aftaler med 6 institutioner der hver får 3 lektioner om ugen.
I foråret de to temaer om Carl Nielsen og Halfdan Rasmussen med mange lærere på.,
Projekt på Gilbjergskolen Parkvej for indskolingen 0-2 kl. Et syngespil. Olietønde undervisning for 2. kl. og 4. kl. på Parkvej.
 • Der er oprettet et trommehold med 3 elever i 45 minutter af 295 kr . pr. mdr. pr. elev.
  Tilbud til violinelever på Nordstjerneskolen, Ramløse afdelingen
 • Nye møder i fremtiden vedr. overenskomst
4Bestyrelsen skal på baggrund af fremsendte budgethøringsmateriale, afgive høringssvar. 17. 20 -
Budgethøringsmaterialet er nu tilgængeligt på hjemmesiden til brug for budgethøringen den 16. september 2015

http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/0/383AEB2B5EEC0590C1257E580025CEB3?OpenDocument
Ref.Høringssvar fra Kulturskolens bestyrelse:
Generelle bemærkninger til høringsmaterialet
Det undrer bestyrelsen at Kultur- og Fritidsområdet slet ikke er nævnt i Høringsmaterialet.
I øvrigt kan vi tilslutte os LU´s generelle bemærkninger:
 • Høringsmaterialet opleves informativt, fyldestgørende og belyser de budgetmæssige konsekvenser på baggrund omprioriteringsbidragets effekt på kommunens økonomi.

Specifikke bemærkninger til høringsmaterialet
 • Det er glædeligt at der fortsat er mulighed for at prioritere midler i 2016 til attraktive lokalsamfund.
 • Det er glædeligt at der fortsat er mulighed for at prioritere midler til Undervisning og læring i Gilleleje, hvilket indikerer at en ny skole tænkes bygget. Deri har Kulturskolen interesse både i forhold til den generelle læring og Kulturskolens kerneopgave, idet vi forventer, at der på en ny skole sikres forhold, der vil kunne understøtte Kulturskolens aktiviteter , og dermed stimulere et kreativt musisk miljø i videst mulig omfang.
 • Desuden konstateres det, at der i budgettet lægges vægt på at ejendomsstrategien bibeholdes. Dertil har Kulturskolen, set i lyset af læringsreformen, og Ny overenskomst på Musikskoleområdet stor interesse.
Forhold som politikerne skal være opmærksomme på ift. høringsmaterialet
 • I og med at Musikskolen implementerer ny overenskomst i 2016, vil der blive et øget lokalebehov, blandt andet til forberedelse og tilstedeværelsespligt.
  Det kan med fordel tænkes ind i ejendomsstrategien.
 • Den vedtagede læringsreform stiller også øget krav til Musikskolelærernes fleksibilitet og dermed tilstrækkelig udstyrede faglokaler og faciliteter.
  I forbindelse med Undervisning og læring i Gilleleje, bør dette tænkes ind.
Forslag
Vi tilslutter os LU´s glimrende forslag i forhold til brug af lokaler i Skolegade 43.

Undervisning og Læring i Gilleleje:
Ny skole der bør indeholde smarte løsninger for musikalsk og kreativ udfoldelse.
Egnede fagfaciliteter til Musik og Billedkunst med fast instrumentarium og indrettet optimalt til kvalitativ undervisning.
Flere faglokaler der kan anvendes samtidig i skoletiden og efter skoletiden.
I øvrigt henviser vi til tidligere fremsendte forslag til skoleudvalget v/ J. Ferdinansen om Kulturskolens inddragelse i udarbejdelse af funktionskrav.

Budgethøringssvar fra Kulturskolens bestyrelse.pdfBudgethøringssvar fra Kulturskolens bestyrelse.pdf
5Bestyrelsen præsenteres for budgetberegningsskabelon som optakt til ansøgning til Kunststyrelsen. Budgetberegnings skabelon 2016.sxcBudgetberegnings skabelon 2016.sxc
Bestyrelsen bedes kvalificere beregningsskabelonen.: 18.00
Ref.
 • Bestyrelsen ønsker at der afsættes tid før næste møde til at gennemgå de budgetmæssige og ansøgningsmæssige aspekter i regnearket.
 • Bestyrelsen anbefaler at der konsulteres en administrativ hjælp til at formidle budgettet for bestyrelsen.
6Punkter på næste møde
Ref.
 • Gennemgang af baggrundsanalyse vedr. beregninger i forhold til ny overenskomst
 • Budget
 • Næste møde d. 11.11. kl . 19.00 Formøde fra kl. 17.00
7Eventuelt
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)