02 220415 KULTURSKOLENS BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
FraværendeCecilie Blid,

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '01 - 250215 Kulturskolens Bestyrelsesmøde'http://kulturskolen-gribskov.dk/bestyrelsen
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden: kl. 18.35
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 18.40 - 19.00
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a) Modtaget mail fra forældre om at evaluere på Workshops
Fremsendt ideoplæg vedr. ny skole - har endnu ikke modtaget svar.
ad b) intet
ad c) orientering af samarbejde med folkeskolen, skolenivirkeligheden.dk workshops, skolekoncerter, overenskomst, trivselsundersøgelse.
ad d) Lærerrådsformand orienterede om de forandringer der sker i musikskolen, og den usikkerhed det medfører.
Evaluering af workshops og folkeskolebesøg - lærerne følte deres arbejde var lykkedes.
4Begyndende budgetarbejde: 19.00 - 20.00
Gennemgang af budgetmæssige overvejelser for kommende sæson:
 1. Budgetoplæg hvori indgår en stigning i elevafgift pr. 1.1.2016 dels en forøgelse af afgift for 30 minutters undervisning, og dels en fremskrivning på 3%Budgetoplæg 2016 elevtaksstigning 1116.pdfBudgetoplæg 2016 elevtaksstigning 1116.pdf
 2. Budgetoplæg hvori indgår en stigning i elevafgift med fremskrivning på 3%, men hvor afgiften først træder i kraft ved sæsonstart 2016Budgetoplæg 2016 elevtakststigning1816.pdfBudgetoplæg 2016 elevtakststigning1816.pdf
Bestyrelsen skal anbefale en af modellerne som der kan arbejdes videre på.
 • Da sidste møde blev aflyst, og formanden bad om at elevbetaling for 30 minutter blev 495 kr - fremstår nyt budgetoplæg Budgetoplæg 2016.pdfBudgetoplæg 2016.pdf
 • Bilag 22.0
 • Der er ikke taget højde for de seneste budgetforventninger for perioden 2016-2019, hvor der forventes en samlet reduktion, svarende til 13%.
  Der skal udfærdiges et katalog som KIU kan anvende i deres budgetarbejde.
  For Kultur og Idrætsudvalget giver det følgende udvikling i reduktionerne i perioden
2016-2019:


Der skal fremstilles et katalog, som KIU præsenteres for. I dette skal Kulturskolen bidrage med samlet 13% af det kommunale tilskud, hvoraf Musikskolens er på 2.619.333 kr: svarende til 340.513 kr.

Enten anvises den samlede reduktion på en gang i et af årene, eller der kan fordeles med 4,5 % i 16 5,5% i 17 og 1,5 % i 18 og 19-
For 2016 vil det svare til et beløb på 117.870 kr. - i 17: 144.063 kr og i 18 og 19 39.290 kr. pr. år.

I Musikskolens oplæg til budget for 2016 er IKKE indregnet reduktion på 117.870 kr for 2016
Bestyrelsen bedes drøfte mulige tiltag.
 1. Hvilken elevtakststigning der skal søges om for kommende sæson 15/16
 2. Hvorvidt der skal indarbejdes yderligere elevtakststigning på baggrund af forventede reduktioner, som anført.
 3. Hvilken proces der ønskes, såfremt det samlede reduktionsoplæg skal gennemføres.
Ref.Bestyrelsens indstilling til KIU vedr. budget 15/16 en elevtakststigning for 30 minutter fra 470 kr. pr. mdr. til 495 kr. pr. mdr.
Derudover en principiel beslutning om en årlig automatisk elevtakststigning på 3% med virkning pr. 1. januar.
Nyt bilag med indarbejdet yderligere 6 elever på 20 minutter. Budgetbeslutning 2016 med elevtakststigning 01012016.pdfBudgetbeslutning 2016 med elevtakststigning 01012016.pdf

I forbindelse med budget 2016-19 udarbejdes der tre scenarier
 1. Elevbetalingen kan stige til max 33% indenfor eksisterende lov. (Opgaven) - hvilke konsekvenser - herunder f.eks. 28% og 30%
 2. Omlægning/reduktion af ledelsestid - undervisning - administrativt arbejde udføres af HK personale - hvilke konsekvenser
 3. Naturlig afgang - både for lærer og leder ( hvilke konsekvenser)
 4. Et mix af elevtaksstigning og elementer fra ovenstående 2 & 3
  Da Billedskolen ikke er lovpligtig ønsker bestyrelsen at påpege vigtigheden af at bevare Billedskolen i den samlede Kulturskole.
  Konsekvensberegninger ønskes fremsendt pr. mail til bestyrelsen inden fremsendelse til kulturchef og KIU.
5Økonomiopfølgning: 20.00-20.15
Økonnomiopfølgning februar 15.pdfØkonnomiopfølgning februar 15.pdf
Ref.Udsættes
6Personalesager: 20.15 - 20.20
Ref.Det ønskes at markere lederens 25 års jubilæum i august 2015
7Punkter på næste møde: 20.20 - 20.25
Ref.
8Eventuelt: 20.25 - 20.30
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)