LU/MED 091215

6. Drøftelse
6.1Orientering om Budget 2016 som godkendt i forbindelse med ansøgning
Sagsfremstilling
Musikskolens bestyrelse har godkendt budget som ansøgning til Statens Kunstfond.
I denne er der lagt op til at undervisningssæsonen udvides fra 36 uger til 38 uger.
Det er blandt andet for at tilgodese den forventning der er om at musikskolens lærere kan undervise mere på grund af den nye overenskomst.

Indstilling
  • Orienteringen tages til efterretning
  • MED indgår i arbejdet med at definere undervisningssæsonen 2016 - 17
Bilag
Budget 2016
Dialog

Beslutning
Orientering taget til efterretning
Undervisning starter i uge 33 og slutter efter første uge juni.
6.2Opfølgning på processen i forbindelse med NY overenskomst
Sagsfremstilling
I forbindelse med lærernes ideer til opgaver i musikskolen fremkom der på sidste lærerrådsmøde forskellige ideer. Disse er indarbejdet i en opgavebeskrivelse, som vil danne grundlag for det videre arbejde med implementeringen.
Der er dog ikke kommet forslag som rækker ud over musikskolens kerneopgave- Derfor vil der ske en opfordring til at komme med yderligere ideer til opgaveløsning for de ansatte i musikskolen
Indstilling
At lærerne opfordres til at komme med yderligere ideer der kan synliggøre musikskolens virke i lokalsamfundet, også når det gælder sundhedsfremme, flygtninge integration med videre.
Bilag
Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '05 041115 Lærerrådsmøde'referat 05 041115 Lærerrådsmøde
Implementeringsplan NYO 221015.pdfImplementeringsplan NYO 221015.pdf
Dialog

Beslutning
Indstillingen er godkendt
6.3Overvejelser om opgavebeskrivelse og arbejdstid vedr. NY overenskomst
Sagsfremstilling
Lederen fremlægger overvejelser i forbindelse med udmøntningen af arbejdstid i forbindelse med sæsonstart 2016-17.
Direktionens og CKFT´s strategiplan er inddraget i overvejelserne.
Det overvejes at arbejdstiden defineres i forhold til et tredelt opgavefelt.
  1. Undervisning og relaterede opgaver
  2. Samarbejder og udvikling
  3. Projekter og flekibilitet
Lederen vil i de planlagte MUS-samtaler drøfte oplæg med de enkelte lærere, således at de får mulighed for at få et overblik over hvilke konsekvenser NYO kan få for deres virke i Musikskolen.
Indstilling
  1. At orienteringen tages til efterretning
  2. At MED udtrykker sin holdning
Bilag
Strategikort_2016_koncern.pdfStrategikort_2016_koncern.pdfStrategikort_v11_center_A3.pdfStrategikort_v11_center_A3.pdf
Opgaver og arbejdstid.pdfOpgaver og arbejdstid.pdf
Dialog

Beslutning
Taget til efterretning - lederen udsender opgavearket til lærerne sammen med opfordring til at komme med yderligere ideer til hvilke kompetencer den enkelte kan sætte i spil.
6.4Planlægning af samarbejdsdag d. 23.1.16
Sagsfremstilling
MED bedes deltage i planlægningen af Samarbejdsdagen.
Det er aftalt at dagen skal handle om den nye overenskomst i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 17.00.
  • Hvilke elementer/overskrifter mener MED dagen skal indeholde
  • Mulighed for at få kulturchefen til at fortælle om forventninger og den strategiske udvikling på kulturområdet.

Indstilling

Bilag

Beslutning
6.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )