010616 LÆRERRÅDSMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumLærerrådsmøde
OrdstyrerJesper Caprani
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '130416 Lærerrådsmøde'
Ref.Godkendt
2Diverse evalueringer
 1. samarbejder ( herunder møder)
 2. koncerter
 3. workshops
 4. folkeskolesamarbejde
 5. dagtilbudssamarbejde
 6. andet
Ref.1 a) møder: Der ønskes mere pædagogisk indhold på møderne.
Gabrielle kommer med et lille oplæg på første møde.
1 b) teamsamarbejder: Det er vigtigt at fællesaftaler bliver overholdt.
2) Cafékoncerter - efterår. Bevares på grund af den store værdi . det er op til det enkelte team hvornår cafékoncerten holdes.
Jule/adventskoncert(med rytmisk input) - Det konkluderes at denne koncert bør nedlægges.
Julekirkekoncert : God koncert - men mere indhold
Talentkoncerten: Datoen bør kendes tidligere - God koncert
Skolekoncerter: Der afsættes en mødeflade til at få skolekoncerterne på plads.
3) workshops : Der afsættes en mødeflade i november til at få workshops på plads.
4) folkeskolesamarbejdet: Det er vigtigt at rammerne er i orden når musikskolen sender lærere ud i folkeskolen, og de aftaler der bliver indgået bliver overholdt.
Fokus på projekter i samarbejde med folkeskolen/ungdomsskolen
5) Dagtilbud: Det fungerer fint, og det vil vi gerne fortsætte med.
6) andet
3Cafekoncert.pdfIndlæg fra John
Ref.Onsdagsteamet ryster posen.
4Oplæg til årsplan
 1. Antal fællesmøder i sæsonen
 2. Antal koncerter i sæsonen (Herunder hvilke der er store fælleskoncerter, og hvilke der er små cafékoncerter)
 3. Valg af forældre - og elevrepræsentant til bestyrelsen
 4. Markedsføringstiltag
 5. Workshops
 6. Åbent hus
 7. Andet ?
Ref.ad 1) fællesmøde i starten af nov.Handle om Talentkoncert - workshops og jule/kirkekoncert
fællesmøde i januar ( skolekoncert)
Forårskoncert efter sidste undervisningsdag ( møde i starten af maj)
ad 2) Julekirkekoncert - talentkoncert - forårskoncert
lokale koncerter i efteråret og i foråret.
ad 3) vi afventer bestyrelsesmødet d. 8.6.
ad 4) (nyt logo og anvendelse af bagtæpper og andre markedsføringsstrategier) - Line og Mads udarbejder en FB strategi.
Rekruttering af elever på alle instrumenter. - ( mødeflade der senest forberedes afholdt i starten af foråret) - herunder åbent hus (6) som en del af strategien.
5) afsat møde
7)
5Nyt fra gruppen der arbejder med talentudvikling (udsat fra sidste møde)
Ref.Taget til efterretning og der indkaldes til nyt møde - straks i august
6Skemalægning - og aftale om indledende skema/forståelsesmøder
Ref.Ole fordeler elever så skema kan påbegyndes mandag d. 6.6..
Lærerne forsøger at lægge skema inden mandag den 13.6.
Herefter afholdes møder om skema og opgavefordeling.
Lærerne ringer og aftaler skemamøde så snart de er færdige med skemalægning.
Mødet blev herefter stoppet da flere lærere valgte at forlade mødet grundet andre aktiviteter.
7Meddelelser:
 1. Leder
  NYO - elevtilgang og deraf afledt arbejdstidsaftaler.
 2. FU
 3. Andre
Ref.
8Punkter på næste møde 2. august
Ref.
9eventuelt
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)