011116- LU MØDE OM BUDGETHØRINGSSVAR

Mødeforum
Navn
Organisation
- HU/FU/FLU: Noter den hoved-/fagorganisation medarbejderen repræsenterer.
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.Arbejdsmiljørepræsentanter:
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '111016 LU/MED møde'
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: Budgethøring
Sagsfremstilling
LU skal udførdige høringssvar vedr. budget 2017 - 2020

Indstilling
LU udfærdiger høringssvar
Bilag
KIU´s politiske behandling af budget
Dialog

Beslutning
LU noterer sig at det er besluttet at benytte muligheden for en finansieringsreduktion på 70.000 kr på Musikskolens budget.
Det bemærkes at der med denne "naturlige afgang" forventes, at det nuværende serviceniveau vil kunne opretholdes, indtil overenskomstmæssige lønstigninger udhuler budgettet.

LU mener at Kulturskolen dermed har bidraget relativt i forhold til besparelsen på de 1.881.000 kr.

LU vil gøre opmærksom på, at hvis de 70.000 kr kunne bevares i Musikskolens budget, ville de kunne anvendes på yderligere tilbud rettet mod børnefamilier - en gruppe af borgere kommunen gerne vil tiltrække i forbindelse med Et lidt bedre liv!.
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------

4.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
4.3:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.