090816 MED/LU KULTURSKOLEN

Mødeforum
Navn
Organisation
- HU/FU/FLU: Noter den hoved-/fagorganisation medarbejderen repræsenterer.
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.

Kulturskolen
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.
Jesper Caprani, Jens Peter Børch/JPEBO/Gribskov, Laila Bertelsen/LABER/Gribskov, Ole Heie/OHEIE/Gribskov

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Jens Peter Børch/JPEBO/Gribskov
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Laila Bertelsen/LABER/Gribskov
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Erling Bevensee
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '040416 Kulturskolens MED/LU'
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning

------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1: Tema møde om samarbejdsaftalen i Læringsreformen
Sagsfremstilling
Oplæg (forslag til tidspunkt) til temamøde kommer fra MED. Hvad sker der med vores kerneydelse og hvordan skaffer vi flere elever til musikskolen.
Er det tilstrækkeligt at lave projekter i folkeskolen, for at sikre en musikalsk påvirkning, der kan føre til nye elever i musikskolen.
Kan vi invitere eleverne fra folkeskolen til vores lærere, for at vise undervisning (kerneydelsen) set fra vores eget perspektiv.
Indstilling
At musikskolens lærere udtrykker idéer til rekruttering af elever set ud fra musikskolens kerneopgave.
  • Rekruttering af elever til : Instrumentalundervisning og holdundervisning
    Forskole - smalle instrumenter -
    Synlighed og fremkommelighed
    kontakt med forældre
  • kompagnon undervisning med 0 klasser med mulighed for samling hvor musikskolens elever og lærer giver koncert.
  • Målrettet anvendelse af musikskolens instrumentallærere på besøg i kompagnon undervisningen
  • Pædagogiske koncerter i folkeskolen af musikskolens lærere
At dette foregår i et møde som foreslås holdt tirsdag d. 6.12. kl. 10
Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------

4.2: Drøftelse af NYO og implementeringen d.d.
Sagsfremstilling
Alle ansatte har modtaget en opgaveoversigt. Denne bygger på en elevtidsfordeling, som opgjort d. 7.7.16.
Der vil derfor ske ændringer i forbindelse med enkelte læreres yderligere tilgang af elever, samt yderligere aftaler om hvorledes "ikke disponeret tid" skal anvendes til gavn for Musikskolen, og for at øge tilgangen af elever.
TR opfordrede kolleger til at fremsende spørgsmål vedr. deres opgavebeskrivelse.
Indstilling
Der orienteres om processen for udarbejdelse af opgavebeskrivelsen, og TR præsenterer indhentede spørgsmål fra lærerne.
Bilag
Bilag beror på de enkelte læreres opgavebeskrivelser, og vil blive fremlagt i mødet med ønskede eksempler.
Dialog
God diskussion
Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
4.3:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Sammenfatning


------------------------------------------------------------------------------------------
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.