300316 KULTURSKOLENS BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '05 11.11.15 Kulturskolens Bestyrelse' 19.15
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden 19.20
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 19.20 - 19.35
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a) ingen meddelelser
ad b) ingen meddelelser
ad c) Læringsreformen - tilbud i 2016 samt nye aftaler-syngespil og kompagnonundervisning i 0. klasse - omprioriteringsbidrag - ønsker om at gå ned i tid blandt visse lærere. Dagtilbud - violinklasse - 6 klasser med musik og drama i samarbejde med ungdomsskolen.
ad d) Lærerrådsformand i musiklinien udtrykker bekymring - Mange til fernisering på Billedskolens udstilling
4Ny sammenspilsstruktur fra ny sæson.19.35
Som konsekvens af musikskolens muligheder for at ændre på anvendelse af ressourcer, foreslås ny sammenspilsstruktur.
Der vil i det nye oplæg blive tale om, at det stadigt er muligt at modtage gratis sammenspil/kor/teori hvis eleven i forvejen betaler for instrumental/sang undervisning - såfremt disse er åbne tilbud.
Ved lukkede tilbud (bands/grupper/kor) vil der efter 2 års gratis tilbud blive opkrævet en elevtakst, såfremt det fortsat ønskes at være et lukket tilbud.
Notat om sammenspil i fremtiden.pdfNotat om sammenspil i fremtiden.pdf
Bestyrelsen bedes godkende denne nye model.
Ref.Der tilbydes 3 års gratis sammenspil, og derefter skal der betales en elevtakst. Lærerrådet høres i kommende møde. Det er vigtigt at reglerne er så entydige som muligt
  • Punktet blev genoptaget på det ekstraordinære møde, og på baggrund af lærerrådets udtalelse besluttedes det at sammenspil generelt skal være et gratis tilbud som hidtil .
1. Talentudviklingspuljen - der var enighed om at der skal søges midler iht. det oplæg der er diskuteret med lærerne - en del af samspilsgrupperne opfattes som talentudvikling.
2.Bestyrelsen tilslutter sig lærerrådets indstilling om at samspilsgrupperne er gratis tilbud.
3.Når faste samspilsgrupper stopper vil der være muligheder for at se på alternative former for samspilsformer.
5Orientering om status for implementering af Ny overenskomst 1.8.2016 : 19.55
I forbindelse med implementering af ny overenskomst om opgavebeskrivelse og arbejdstid har der været drøftelser i musikskolens personale, og der vil være endnu et møde d. 12.3.16.
Der er under udarbejdelsen af anvendelse af arbejdstid, dels foreslået en udvidelse af sæsonen til 38 uger.
Dette har bestyrelsen besluttet i forbindelse med budget til ansøgning hos Kulturstyrelsen.
Det er i Gribskov Kommunens Koncernstrategi udtrykt bl.a.:
Innovation & Effekt

Vi vil:
Have ”mere ud af det vi har”
Arbejde mål- og effektorienteret
Forandre løsningen af kerneopgaven i fællesskab med borgeren
Være på forkant med nyeste viden og samfundstendenser
Med afsæt i denne udtrykte forventning har Kulturskolen, specielt Musikskolen, mulighed for at opgavefordele mere undervisning ved overgang til ny arbejdstidsaftale.
Der er derfor udviklet et kompendium hvori indgår et strategioplæg, en nærmere beskrivelse af hvordan musikskolens formål kan opnås, en opgave-, og arbejdstidsimplementeringsstrategi, samt yderligere dokumenter. Kompendium NYO 110216.pdfKompendium NYO 110216.pdf
Bestyrelsen bedes godkende strategien, samt drøfte mulige konsekvenser af implementeringsplanen.

Ref.Godkendt med forbehold for at der i undervisningsoversigten omformuleres fra krav til tilbud til elever, samt formuleringer om læring. Strategioplægget skal opfattes som et visions oplæg. Det skal udvikles indenfor de økonomiske rammer der er til rådighed.
  • Det var vigtigt for bestyrelsen at nogle af de lærings/undervisnings tiltag og forslag til nye Samspilstiltag der kommer til udtryk i strategioplægget - prøves af i mindre målestok for at tiltagene så fremadrettet kan udvikles hvis tiltagene virker.
6Orientering om fordelingen mellem ledelse, årsværk og opgaver til sammenligning med andre musikskoler : 20.30
Sammenlignelige skoler ledelses opgaver.pdfSammenlignelige skoler ledelses opgaver.pdfOversigt udg ledelse og adm 2016.pdfOversigt udg ledelse og adm 2016.pdf
Ref.Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes mere sammenlignelige faktorer.
F.eks. hvor meget % af budgettet går til ledelse plus administration.
7Økonomi 20.40
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget jeres ansøgning med budget for 2016 og har beregnet jeres foreløbige refusion til drift af musikskolen til 529.013,93 kr.svarende til 13,11 % af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2016
Ansøgning som besluttet nov 2015: Musikskolens godkendte budget 2016 som baggrund for ansøgning.pdfMusikskolens godkendte budget 2016 som baggrund for ansøgning.pdf
Korrigeret budget 2016 Korrigeret budget 2016 100316.pdfKorrigeret budget 2016 100316.pdf
Overordnet økonomirapport 0116-311216 Finanssaldi - Rapport 100316.pdfFinanssaldi - Rapport 100316.pdf
Forventet overførsel: Regnskab 2015 overførsel.pdfRegnskab 2015 overførsel.pdf
Ref.Udsat
8Personalesager 20.50
Ref.Udsat
9Punkter på næste møde 08-06-16 onsdag kl. 18.30 20.55
Ref.Inddragelse i budget - ekstraordinært møde en onsdag - der udsendes en doodle - starttidspunkt 19.15
10Eventuelt : 20.58
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)