300816 LU/MED

Mødeforum
Navn

Kulturskolen
Organisation
- HU/FU/FLU: Noter den hoved-/fagorganisation medarbejderen repræsenterer.
- AMR repræsenterer alle medarbejdere.
Kun tilhørsforhold i centerstrukturen noteres.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.
Jesper Caprani
Ole Heie
Laila Berthelsen
Erling Bevensee
Arbejdsmiljørepræsentanter:
Jens Peter Børch
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document 'MED/LU Kulturskolen' Godkendt
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.
2
Godkendelse af dagsorden Godkendt

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: Budget 2017 og høring
Sagsfremstilling
Budgethøringsprocessen er udmeldt og LU skal udarbejde høringsmateriale i forbindelse med fagudvalgets prioriteringer efter selve budgetarbejdet.
Indstilling
Der holdes møde for udarbejdelse af høringssvar tirsdag d. 25.10. kl. 10.30
Bilag

Dialog

Beslutning
Taget til efterretning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2: Sygefravær
Sagsfremstilling
Kulturskolens sygefravær er ligesom i andre virksomheder faldet.
Indstilling
At tage orienteringen til efterretning, samt at forsøge at opnå yderligere minimering.
Bilag
Kulturskolen (663)
Dialog

Beslutning
Taget til efterretning
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1: Tidsregistrering
Sagsfremstilling
Der er fremkommet ønske fra musikskolens lærere om at kunne tidsregistrere i forbindelse med de nye arbejdstidsaftaler.
Kulturskolen skal stille et sådan værktøj til rådighed.
Da dette værktøj også rummer kørselsregnskab, tages dette i brug ved samme lejlighed
Indstilling
Alle lærere anvender SD - registreringssystem, som anvendes af Gribskov Kommune.
Der fremsendes materiale, så lærerne kan downloade den pågældende APP - og der tilbydes kursus i anvendelsen.
Bilag
Lærerne downloader app til mobiltelefon.
Går ind på medarbejdernet.dk https://www.medarbejdernet.dk/medarbejdernet/html/portalLogin.html
Anfører den 6 cifrede kode der skal anvendes til app.
Dialog
Dialog om anden og midlertidig registrering af specielt "planlægningstid" ( forberedelse og andre opgaver)
Der blev præsenteret et andet midlertidigt værktøj, som kan downloades og anvendes indtil det endelige registreringssystem er på plads.
Sammenfatning
Lederen udsender link til den app ( lærertid) - app anvendes som supplement til den individuelle registrering.

------------------------------------------------------------------------------------------

4.2: Skemalægning
Sagsfremstilling
Det har været intentionen at skemalægge elever, således at arbejdstiden blev så samlet som muligt.
Et eksempel på en medarbejders egen skemaplan som, i følge udsagn fra pågældende lærer, er tilrettelagt af hensyn til eleven, giver dog uforholdsmæssig meget tid mellem eleverne.

Indstilling
Musikskolen kan ikke honorere den mængde arbejdstid der ikke udfyldes, og vil derfor blive nødt til at bede eleven flytte tid, med den risiko at eleven stopper og læreren dermed mister elevgrundlag til at kunne oppebære sin ansættelsesgrad.
Bilag
https://files.acrobat.com/a/preview/a319f149-5acc-41bb-bba8-7f7b6c42b0f7
Dialog

Sammenfatning
Det vil være en vurdering i hver enkelt sag, hvorvidt der aftales opgavefordeling i den berammede arbejdstid.

------------------------------------------------------------------------------------------
4.3: Talentarbejdet
Sagsfremstilling
Der har været afholdt sidste møde i talentprogram-gruppen, og lederen har påtaget sig at udfærdige en overordnet samlet tekst på baggrund af drøftelserne.
Bestyrelsen er blevet præsenteret for det foreløbige arbejde, herunder også de økonomiske sonderinger.
Indstilling
LU bidrager med synspunkter til forbedring af ansøgningen.
Bilag

Musikskolen og din musikalske udvikling.pdfMusikskolen og din musikalske udvikling.pdf


Talentudvikling samarbejdsnotat 2016.odt
Budgetoplæg:
Dialog

Sammenfatning
Ansøgningen fremsendes

------------------------------------------------------------------------------------------
5
Øvrig orientering:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den xx.xx.xx
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.