070316 Kulturskolens Med


6. Drøftelse
6.1Overordnede betragtninger omkring NYO
Sagsfremstilling
Hensigten er at drøfte samarbejdet/implementeringen omkring den NYO, med henblik på det fremadrettede arbejde.
Indstilling
Sikre at implementeringen bliver så transparent som vel mulig, samt at alle ansatte oplever at deres særegne arbejdssituation forstået.
Bilag

Dialog
 • Pauseproblematik: Oplægget har været at der gives 30 min pr. undervisningsdag.
 • Skal der derudover indarbejdes f.eks. 10 minutters pause for hvert ca. 80 minutters undervisning/elevtid.
 • Kan transporttid mellem 2 undervisningssteder indgå som pause?
 • Forslag om at sætte et max undervisningstimetal / elevtid 840 timer for en fuldtidsansat.
  Lederen ønsker ikke at efterkomme denne forventning med argumentationen om, at der skal kunne ageres indenfor den arbejdstid den enkelte lærer har.

Beslutning
Erling kommer med oplæg - hvori der indgår diskussion om (transporttid/pause)
6.2Evaluering af Samarbejdsdag
Sagsfremstilling
Drøfte afviklingen af samarbejdsdag for at kunne planlægge anderledes i fremtiden.
Indstilling

Bilag


Dialog
Medarbejderrepræsentanterne udtrykte at der var udtrykt kritik fra kolleger om indholdet og vægtningen af emner på samarbejdsdagen d.23. januar.
Beslutning
6.3Udarbejdelse af program for NYO-dag d. 12.3.16
Sagsfremstilling
Der skal udarbejdes et program til den 12. marts hvor opgaver- og arbejdstid, koblet op på musikskolens udviklingsstrategi, danner grundlag for drøftelse og fælles forståelse.
Hensigten er at de elementer i forbindelse med NYO der direkte får indflydelse på opgavernes udførelsel, præsenteres og erkendes.
At der gennem disse drøftelser opstår tilstrækkelig forståelse og at dette bidrager til et fælles implementeringsklima.
Indstilling
Lærerne bør drøfte oplæg fra sidste lærermøde med afsæt i det udleverede kompendium.
 1. Gensyn med implementeringsplanen ( hvor langt er vi)
 2. Musikskolens udviklingsstrategi
 3. Fælles møde, - planlægnings- , og orkester/teori og sammenspilsdag
 4. Opgave- og arbejdstids implementering med afsæt i strategi
 5. Forståelsespapir vedr. fleksmulighed for opgaver der vedrører :planlægning og andre opgaver.
 6. Overordnet årsnorm - og årsplanlægning
 7. Præsentation af opgave/arbejdstidsmodellen med 3 overordnede kategorier:
  Elevtid - planlægning - andre opgaver
Bilag
Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '240216 Lærerrådsmøde'Oplæg vers 01 til Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdfKompendium NYO 110216.pdf
Dialog

Beslutning
6.4Beskrivelse af Handleplan og effektmål for Kulturskolen i 2016
Sagsfremstilling
Kulturskolen skal senest d. 15. marts beskrive handleplan og effektmål.
Det vil give mening at benytte sig af den udviklingsstrategi der udvikles i forbindelse med overgang til ny overenskomst.
Der vil kunne skabes udadvendte aktiviteter i forlængelse af læringsreformen, og der vil kunne skabes øget tilgang til sammenspil og styrket talentudvikling.
Indstilling
MED skal medvirke til at handleplan og mål beskrives, samt at lærerne informeres og inddrages i at opfylde valgte mål.
Bilag
Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'Kulturskolen 16'

Dialog

Beslutning
6.5Oplæg til ny sammenspilsstruktur
Sagsfremstilling
Som konsekvens af den medfinansiering der skal til for at søge talentudviklingsmidler i Kunststyrelsen, vil de midler, eller dele af disse, der i dag anvendes til sammenspil kunne indgå i denne finansiering.
Der lægges op til at der i fremtiden bliver tale om "åbne gratis" tilbud og "lukkede faste" for elever der i forvejen modtager instrument/sang undervisning.
De lukkede faste skal i følge forslaget betale en elevtakst efter 2 års gratis tilbud.
Indstilling
MED skal kvalificere oplæg, således at det kan drøftes og besluttes på kommende bestyrelsesmøde d. 30.3.
Bilag
Notat om sammenspil i fremtiden.pdf
Dialog

Beslutning
MED udvalget anbefaler modellen
6.6
Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )