240216 Lærerrådsmøde


Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærerråd
OrdstyrerJesper Caprani
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '05 041115 Lærerrådsmøde'
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257D71002D3951&iD=CBBB90909560CCF4C1257C07004597A1?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden kl. 10.05
Ref.Godkendt med ekstra punkt.
3Planlægning af skolekoncerter og workshops 25.04.16 - 29.04.16 uge 17
kl. 10.10
Ref.Struktur hvor der er 4 dage med skolekoncerter ( 12 skoler) om formiddagen.
At de lærere der er på koncerttur om formiddagen, ikke også skal stå for workshops om eftermiddagen.
Workshops indhold og skolekoncertprogram skal beskrives og være klar til hjemmeside d. 31.3.
Erling kan ikke stille bil til rådighed.
Workshops kan foregå med flere lærere der samarbejder - og gerne som orkester - sammenspilsevent.
Åben hus som afslutning på workshop - som en del af PR-strategi
4Nedsættelse af arbejdsgruppe der skal udvikle GM´s talentudvikling
.kl. 10.40
I forlængelse af drøftelser under pkt. 6 skal der udarbejdes et talentprogram. Programmet skal også danne grundlag for en ansøgning til efteråret.
Ref.JC- MAR - EBE - LK inviteres
Madses oplæg danner grundlag for en udviklingsmodel. Se også Musikhandlingsplanen.
Onsdage som mødeflade - alle er velkommen.
Man skal huske at "skærme" talenterne, så de ikke bliver udfordret for meget.
Første møde onsdag d. 9.3. kl. 11.30 - 13.00
5Aftale om ekstraordinære møder i forbindelse med implementering af NYO
kl. 11.00
MED-møder: 7.3.
Lærermøder: 12. 3.
Ref.Lørdag d. 12. marts kl. 9 - 15
6Drøftelse af organisering og oplæg til : kl. 11.10
Strategisk udvikling - Musikskolens undervisning i relation til formål - implementering af opgaver og arbejdstid - oplæg til forståelsespapir - Årsplan mv.
I forbindelse med NYO (ny overenskomst) og overgang til ny arbejdstid pr. 1. august 2016 fremlægges oplæg til rammeplan for årsplan 2016/17.
Der afsættes 42 uger til opgaveløsning.
Indenfor disse 42 uger afvikles undervisning i 38 uger.
Der arbejdes på at skabe en månedlig fokus/projektdag på tirsdage.
I forbindelse med at skemalægge al gratis sammenspil og talentarbejde om tirsdagen og med 30 undervisningsgange, skabes mulighed for projekter, ekskursioner, koncerter mv.
Denne samling af dokumenter danner grundlag for den strategiske udvikling og implementering. Nogle dokumenter er præsenteret tidligere Kompendium NYO 110216.pdf
Elementer af punktet har været behandlet i MED og en repræsentant orienterer om MED´s behandling.
Ref.Orientering og drøftelse af hele kompendiet
7Fastsættelse af 6 ferieuge til fælles afholdelse i uge 7 kl. 11.30
I forbindelse med årsnorms beregningen på 1657 timer er indregnet at 6. ferieuge afholdes.
Da, de 5 ferieuger er placeret med 4 uger i juli og med 1 uge i oktober, er der derfor ikke fastsat vinterferie i uge 7.
Af hensyn til Musikskolens fælles ferieplan og økonomi vil det være ønskeligt at den 6. ferieuge holdes af alle i uge 7 .
Præsentation af
Rammeplan for Årsplan Gribskov Årsplan 16-17 42 uger.pdf
Punktet har været behandlet i MED og en repræsentant orienterer om MED´s behandling.
Ref.Der er drøftet muligheder og forskellige modeller. De der ønsker at holde 6. ferieuge i uge 7 meddeler til ledelsen. De der ønsker udbetalt, for dem aftales nærmere.
8Drøftelse af oplæg til forståelsespapir vedr. flekstid kl. 11.45
- Bilag findes under pkt. 6
Med beskrivelse af opgave- og arbejdstidsplanlægningen vægtes mulighed for, at ikke skemalagte opgaver, kan indgå i en fleksibel arbejdstids ordning.
Samtidig kan lærernes tilstedeværelse sikres til de væsentlige fællesopgaver der ligger ud over skemalagte undervisningstimer.
Ref.Optages d. 12.3.
9Punkter på næste møde kl. 11.55
Ref.
10Eventuelt kl. 12.00
.Ref
11Medarbejder valg til MED:
MED består af :
TR/AMR: Jens Peter Børch
LR : Jesper Caprani
Billedskolen: Laila Bertelsen
Administration: Ole Heie
Leder: Erling Bevensee
Da det ikke omhandler AMR - kan medarbejdersiden vælge TR(som er samme person sm AMR) samt opstille anden kandidat end JC. JC kan også genvælges.
.RefTR (Jens Peter Børch) og LR ( Jesper Caprani) er valgt.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)