111016 LU/MED møde


Mødeforum
Navn
Organisation
-DMpF - DMF - DL.
Mødedeltagere
Navn og organisation på alle deltagere. Ligeledes noteres hvis suppleanter er tilstede.
Jesper Caprani, , Laila Bertelsen/LABER/Gribskov, Ole Heie/OHEIE/Gribskov
Arbejdsmiljørepræsentanter:
Jens Peter Børch/JPEBO/Gribskov
Gæster
Navn på deltagende gæster
Fraværende
Også om det er med eller uden afbud.
Ordstyrer
Som udgangspunkt altid formanden.
Erling Bevensee
Referent
Aftales i de enkelte udvalg. HU/FU/FLU har MED-sekretær.
Pkt
Dagsorden og referat
1
Seneste mødereferat godkendt den xx.xx.xx -> Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '300816 LU/MED'
Der er tale om en formel godkendelse, så det protokolleres at referatet er godkendt. Referatet godkendes altid umiddelbart efter mødet af formand og næstformand, således at referater kan meldes ud i organisationen.Godkendt
2
Godkendelse af dagsorden Formel godkendelse af dagsorden.
Godkendt

Link til punkterne:

3. Medbestemmelse
4. Medindflydelse
5. Punkter til kommende møder
6. Mødeevaluering
Referat. Godkendelsesdato
3
Medbestemmelse (Beslutninger)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) indgår særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om beslutningspunkter.
Eksempel:

Punktnr.: 3.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal beslutte ifht. retningslinjer

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen.

Beslutning
Det noteres om indstillingen er tiltrådt eller ej af MED udvalget. I såfald beslutningen ikke tiltrædes, refereres kort hvilken ledelsesmæssig beslutning der så træffes.
3.1: APV-proces kl.10.05-10.30
Sagsfremstilling
Kulturskolen skal påbegynde APV.
På denne baggrund skal der indkaldes medarbejdernes fokuseringer.
Hvilke 3- 5 fokuseringer anbefaler LU
Indstilling
 1. At LU anbefaler fokuseringer til kommende APV, samt
 2. planlægger medarbejdernes høring og efterfølgende
 3. proces.
Bilag
Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'APV Handleplan 01.08.2016 Kulturskole'
Dialog
Fysiske arbejdsmiljø:
 • Rengøring - støv på alle flader
 • støj - ekstern og intern støj
 • lokaleindretning

Psykisk arbejdsmiljø:
 • Arbejdsmiljø i forhold til NYO
 • Internt samarbejde
Beslutning
Lærerne høres på lærrerådsmødet 1. 11. med mulighed for at udtrykke procesønsker og flere fokuseringer
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2: Medarbejdernes indsigt i Kulturskolens Arbejdsmiljøhåndtering kl. 10.30 - 10.40
Sagsfremstilling
Der bør tilrettelægges en proces så det sikres at alle medarbejdere føler sig velinformeret om Kulturskolens håndtering af arbejdsmiljø og regler i denne sammenhæng.
Indstilling
LU forbereder proces om informationer der vedrører:
 1. Hvor finder medarbejderne APV
 2. Hvad kan medarbejdere gøre hvis de oplever elever der giver anledning til "bekymring"
Bilag
http://kulturskolen-gribskov.dk/virksomhedsplan
Dialog

Beslutning
Lærrerådet informeres 1.11.
------------------------------------------------------------------------------------------
3.2:
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
------------------------------------------------------------------------------------------
4
Medindflydelse (information og drøftelse)
Arbejdsmiljø (sygefravær, arbejdsskader, trivsel) vil indgå særskilt under punktet og tilpasses efter behov og årshjul, i fald der er tale om informations- og drøftelsespunkter.
Eksempel:
Punktnr.: 4.x:
Sagsfremstilling
Sagen fremstilles kort, men forståeligt således at øvrige medarbejdere i organisationen kan læse og forstå punktets indhold.

Indstilling
Hvad er det MED udvalget skal drøfte og forholde sig til: En generelt drøftelse eller input til specifikke punkter i sagen

Bilag
Relevante bilag vedlægges sagsfremstillingen

Dialog
Kort referat af dialogen på mødet og hvilke input MED udvalget har givet på sagen.

Sammenfatning
Sammenfatning på drøftelsen føres til referat. Vigtig at sikre at indstilling til drøftelse, er opfyldt.
4.1: Budget 2017 - 2020 kl. 10.40 - 10.50
Sagsfremstilling
Der er udmeldt budgetaftale som udover at afsætte midler til NY skole i Gilleleje også har andre markante udviklingsprioriteringer indarbejdet.
Trods dette er det også udmeldt at der skal spares 35 mill kr. Disse besparelser er fordelt på de enkelte fagudvalg, der gennem arbejde med et prioriteringskatalog skal finde frem til de ønskede besparelser.
KIU skal spare 1.881.000 kr i 2017 og årene frem.
I det fremstillede prioriteringskatalog der behandles i KIU d. 25.10. indgår forskellige elementer der vedrører Kulturskolen.
 • Da Billedskolen ikke er lovpligtig indgår en lukning af Billedskolen som en besparelsesmulighed
 • Årlig besparelse på baggrund af medarbejders ønsket nedgang i arbejdstid: 70.000 kr
Indstilling
At LU tager fremstillingen til efterretning
Bilag
Budgetaftalen
Dialog

Sammenfatning
Taget til efterretning

------------------------------------------------------------------------------------------

4.2: Musikskolens budget som grundlag for ansøgning kl. 10.50 - 11.10
Sagsfremstilling
Musikskolens budgetarbejde for 2017 er påbegyndt. Budgettet skal godkendes i Bestyrelsen og indsendes efterfølgende til Kunststyrelsen inden 15.11.
Indstilling
LU/MED forventes at bidrage med kvalificering af budgetberegningen, samt evt. udtrykke ændringsforslag.
Bilag
Budgetark under udarbejdelse :
Dialog

Sammenfatning
Taget til efterretning

------------------------------------------------------------------------------------------
4.3: Status på implementering af NYO kl. 11.10 - 11.20
Sagsfremstilling
I følge implementeringsnotat af maj 2015 vurderes det at de forudsatte handlinger er foretaget og at den foreløbige implementering er lykkedes.
Tilbage mangler beskrivelsen af hvilke kompetencer vi ser er nødvendige for kommende lærere og ved rekruttering af fremtidig ny leder.
Der er aftalt et temamøde i starten af december hvor rekruttering af elever er sat på dagsordenen.
Det er nærliggende, også at påbegynde vurderingen af hvilken rekruttering der er nødvendig når det gælder tiltrækning af nye lærere og kommende ledelse.
Indstilling
LU/MED foreslår proces for arbejdet med rekruttering af kommende lærere og ledelse. Dette skal afspejle Kulturskolens strategiske udvikling og udviklingen af elevernes musikalitet.
Bilag
Implementeringsplan NYO 221015.pdfImplementeringsplan NYO 221015.pdfMusikskolen Strategisk udvikling.pdfMusikskolen Strategisk udvikling.pdfMusikskolen og din musikalske udvikling.pdfMusikskolen og din musikalske udvikling.pdf
Dialog
Drøftelser om timingen i forhold til bl.a. ledelsesrekruttering.
Hvad fører mødet om rekruttering til.
Sammenfatning
Rekrutteringsmødet indeholder i første omgang spørgsmålet om rekruttering af elever.
Hvilke antagelser kommer der ud af denne dialog?

------------------------------------------------------------------------------------------
4.4: Ansøgning vedr. talentprogram er fremsendt kl. 11.20 - 11.30
Sagsfremstilling
Efter en proces med inddragelse af lærere i Musikskolen er den endelige formulering i forbindelse med Talentprogrammet, samt et budgetoverslag for et år fremsendt.
Der er søgt for perioden 1.1.2017 - 31.12. 2017
Musikskolen bidrager med egenfinansiering på 73.000 kr svarende til anvendelse af 7 sammenspilslektioner om ugen.
Det samlede budget er 203.000 kr og forventes at kunne dække et engagement hvor der anvendes 500 timer.
Indstilling
LU/Med tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag_talentudvikling Kulturskolen Gribskov.docxBilag_talentudvikling Kulturskolen Gribskov.docx
Dialog

Sammenfatning
Taget til efterretning
------------------------------------------------------------------------------------------
4.5: Kulturskolens rolle i forbindelse med Kulturaftalen MusikMetropol Copenhagen kl. 11.30-11.50
Sagsfremstilling
Der er indgået aftale om at Gribskov Kommune deltager i Kulturaftalen fra 2016 - 2019
Musikskolens leder er blevet bedt om at være lokal tovholder på den del af Kulturaftalen der handler om MusikMetropol.
Alle projekter skal have regional og gerne international relevans.
Lederen har deltaget i et par møder og har indenfor de temaer der er under kvalificering valgt at forsøge at inddrage Musikskolen i 1) Musicmaker DK - musikskabelse fra sandkasse til hitliste.

Temaer:
1) Musicmaker DK - musikskabelse fra sandkasse til hitliste, 2) Ung i musikbranchen - alt det uden om musikken, 3)Åbne spillesteder op - nye koncepter og ideer til samarbejde eller formater som tiltrækker andre og flere publikummer til spillestederne. 4) Flytte spillesteder ud - musikken ud til dem, der ikke selv kommer til at opsøgermusikken 5) Musik & forretning - hvordan kan musikken skabe værdi.
Der findes mulighed for at komme med forslag til et projekt indenfor de nævnte temaer. Deadline er 1. november.
Indstilling
At LU/MED udtrykker ønske om at lærergruppen arbejder med tematikkerne, samt at lederen indkalder interesserede til projektudvikling - og fremtidig inddragelse i aktiviteterrnes udfoldelse.
Bilag
Dagsorden for Projektudviklingsmøde i styregruppen
Dialog
Gode drøftelser -
Sammenfatninger
Musikskolen deltager på et passende niveau -
projekt 1 - 2 - 3 - 4
Lærerne indkaldes til orienterende frivilligt møde.
Taget til efterretning
------------------------------------------------------------------------------------------
4.6: Kulturskolens hjemmeside kl. 11.50-12.00
Sagsfremstilling
Der er fremkommet ønske om at drøfte Kulturskolens Hjemmeside:
www.kulturskolen-gribskov.dk
Hjemmesiden opdateres af lederen og der anvendes er program stillet til rådighed af Bricksite.
Indstilling
At LU/MED imødekommer ønsket om at drøfte Kulturskolens hjemmeside.
Bilag
http://kulturskolen-gribskov.dk/
Dialog

Sammenfatning
Der opdateres snarest - og lærerne bør have et opfriskende kursus i Speedadmin.
5
Punkter til kommende møder:
Hvis MED udvalget bliver enige om behandling af punkter til et kommende MED møde, kan de noteres under punkt 5. Vær også OBS. på MED årshjulet og hvilke emner der skal behandles hvornår.
6
Mødeevaluering: Fælles opmærksomhed på en løbende forbedring af MED møderne, herunder også om materiale, dagsordner m.m. har været tydelige, gennemskuelige m.m

Dialog: Kort referat af dialogen.

Dialogen har været konstruktiv og god.
Ref.
Referat af dette møde er godkendt af formandsskabet den 11.10.16
Når formandsskabet har godkendt referatet indsættes dato i referatet, for således at tilkendegive at referatet er godkendt og til videre distribuering. Referatet er således behandlet og skal blot formelt tiltrædes på næstkommende MED møde.