091116 Bestyrelsesmøde


Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
Ordstyrer
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '251016 Konstituerende møde Kulturskolens bestyrelse'
Ref.Godkendt
2 Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Budgethøring 2017 - 2020
Bestyrelsen kan afgive høringssvar med baggrund i det politisk besluttede høringsmateriale.
KIU´s protokol fra 25.10.16 http://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?MeetingToShowUnid=91ECE71B33175BE5C125805900164666&c=0
Ref.Bestyrelsen støtter op om LU´s høringssvar og ønsker derud over at gøre opmærksom på, at omkring 12 elever ville kunne få undervisning en gang om ugen for de 70.000 kr. Der gøres ligeledes opmærksom på at besparelsen på de 70.000 betyder et mindre tilskud fra staten på omkring 10.000 kr. Dermed bliver effekten af besparelsen svarende til 80.000 kr.

Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed at udvalget har valgt ikke at spare på Billedskolen, således at Kulturskolen fortsat kan fremstå som en helhed i den kunstneriske dannelse og udfoldelse af kommunens børn og unge.

LU noterer sig at det er besluttet at benytte muligheden for en finansieringsreduktion på 70.000 kr på Musikskolens budget.
Det bemærkes at der med denne "naturlige afgang" forventes, at det nuværende serviceniveau vil kunne opretholdes, indtil overenskomstmæssige lønstigninger udhuler budgettet.

LU mener at Kulturskolen dermed har bidraget relativt i forhold til besparelsen på de 1.881.000 kr.

LU vil gøre opmærksom på, at hvis de 70.000 kr kunne bevares i Musikskolens budget, ville de kunne anvendes på yderligere tilbud rettet mod børnefamilier - en gruppe af borgere kommunen gerne vil tiltrække i forbindelse med Et lidt bedre liv!.
4Godkendelse af Musikskolens budget for 2017 som grundlag for ansøgning til Kunststyrelsen
Musikskolens budgetoplæg 2017.sxcMusikskolens budgetoplæg 2017.sxc
Revideret Budget
Ref.Revideret Budget til ansøgning godkendt
5Meddelelser
  1. Formand
  2. Leder
  3. Andre
Ref.ad 1:
Synliggøre gymnasiernes musiklinier via hjemmesiden
ad 2:
Orientering om personalesituation og skabelse af et stærkere partnerskab med dagtilbud i forbindelse med en ansøgning til Kulturstyrelsen med deadline 16.1.2017
ad 3:
Brandøvelse 23.11.16 på HUC/Karlsminde
6Punkter på næste møde
Ref.
7Eventuelt
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)