CENTER FOR KULTUR, FRITID OG TURISME - EFFEKTREGNSKAB 2016

Strategikort: Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'Strategikort 2015'
Fokusområder

Kyst, by og natur som vækstdrivere for turismen
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Udvikle og synliggøre anvendelses- og oplevelsesmuligheder, der fremmer turisternes aktive brug af kyst- og naturområder Antallet af nyetablerede oplevelsestilbud i naturen
-
3:
1
Pilgrimsruten Tisvildevejen

2.
Kultur- og Motionstur på Gilbjergstien i Gilleleje (Grib Livet)

3
Nordkystens Kunst Triennale (en række samtidskunstværker i det offentlige rum/naturen) - Midlertidig
Fortsat de 3 som er angivet medio 2016
:)
Der er tilgængeligt informationsmateriale om nye anvendelses- og oplevelsesmulighederJa
Kultur- og motionsturen er en fysisk folder

Kunst Triennale avis tilgængelig på alle kulturinstitutioner

avisomtaler

Triennalen har egen hjemmeside


I forhold til Grejbanktil-
bud:
Der har primært været fokuseret på skoler, institutioner og foreninger i kommunen.
Som angivet medio 2016.

derudover
Bog om Pilgrimsruten Tisvilde-
vejen er udgivet i 2016. Bogen formidler natur- og kultur-
historie for den vandrende.
:)
Fremme formidlingen af de stedbunde kvaliteter i byerne for at øge turistoplevelsenAntallet af guidede turer v/ kulturguidekorpset i Gilleleje.Turene tilbydes første gang i 2016Kulturguide-
korpset blev ikke dannet.

Museumsforeningen og Gilleleje Kirke har tilbudt
byvandringer i Gilleleje. De har været afholdt en gang om ugen. sommeren igennem.
Som angivet medio 2016
:|

Ærgeligt at korpset ikke blev dannet, men godt at der alligevel laves guidede ture i Gilleleje
Antal deltagere i guidede turer v/ kulturguidekorpset i Gilleleje. Turene tilbydes først i 2016ca 150 deltog i alt i løbet af sommeren i guidede ture arrangeret af Museumsforening og Gilleleje KirkeSom angivet medio 2016
:|
Se ovenfor
Fremme attraktive oplevelsestilbud udenfor højsæsonen for at øge turismeomsætningen Faste årlige events er kortlagt og lagt i et evntsårshjul, hvis de har turistpotentiale. - Aktiviteten ikke påbegyndt.

Afventer prioritering af handlingsplan for turismestrategi, efterår 2016.
Indsatsen påbegyndt. Færdiggørelse er med i forslag til handleplan 2017 for Turismestrategien (behandles i KIU 7.2.17)
:|

Indsatsen ikke færdiggjort - men vil blive det i 2017
Ved evt. støtte til nye events er der taget stilling til om de kan afholdes udenfor højsæsonen.
-
Der har ikke været tale om støtte til nye events i periodenSom angivet medio 2016
- men i forhold til mindre begivenheder og events i 2016, har der været en stigning i antallet af arrangementstilladelser afgivet via OF Event.
(endeligt tal på vej)
:)


Børn, unge og voksne møder kunst og kultur i deres hverdag
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Fremme borgernes dannelse og kreative kompetencer gennem mødet med kultur Udvalgte gruppers oplevelse af mødet med kunst og kultur i forbindelse med afholdelse af Kunsttrienalen og Hamlet & Tegner. De to events foregår først i 2016
Gæster glade for Triennalen og dens høje barre for den kunstneriske kvalitet.

Hamlet:
Børnene synes at det er rigtigt sjovt, fordi det er en sjov måde at lære om Hamlet på og drage paraleller til deres hverdag på.

Kulturskolens deltagelse i forbindelse med Triennalen har været en succes og ud af de omkring 40 deltagende børn og unge, hvoraf nogle har deltaget samtlige 6 dage, har en ung tilmeldt sig undervisning. Museet har også profiteret af tiltaget.
Har deltaget i Kulturnatten i Gilleleje med åben workshop.
Som angivet medio 2016.
:)
Antal deltagere i kulturinstitutionernes aktiviteter - målt på udvalgte kulturinstitutionerBesøgstal 2015:
Munkerup-
hus:
brutto (museum og skulpturpark):
8.500 (anslået)


Betalende gæster:
6.801

Esrum Kloster:
brutto: 64.802

Alm. entré
gæster:
10.641

Besøgende til diverse arr. uden entre:
17.000

Tegners Museum:
Indgang til museet: 11.896

Statueparken:
50.000 (anslået)

Gribskov Biblioteker:
489.202
Munkerup-
hus:


Betalende
gæster:
3.587

Esrum Kloster:
30.000


Tegners Museum:
6.103Gribskov biblioteker: første halve år
136.584
(tallet er ikke retvisende, da dørtæller på Helsinge bibliotek har været ude af drift i 3 måneder)
Munkerup-
hus:

ikke tal på besøgende i skulptur-
parken

Betalende
gæster:
9.875

Esrum
Kloster:
Brutto: 78.755

Alm. entré
gæster:
5.978

Besøgende til
diverse arr.
uden entre:
25.698

Tegners
Museum:
Indgang til
museet:
13.395

Ikke tal for besøgende i Statueparken

Gribskov
biblioteker:
Samlet i 2016
286.575
(tallet er ikke retvisende, da dørtæller på Helsinge bibliotek har været ude af drift i 3 måneder)
:)
Fremme tværgående samarbejder og partnerskaber med frivillige, kulturinstitutioner m.fl. for at sikre kvalitet og mangfoldighed i kulturtilbud Antal nye forpligtende samarbejder 17
(3 på bibl samt 14 kulturkontrakter)
9
(6 grupper i Kulturhavnen, Bunkersgruppe, Ramhuset, og morgensvømmergruppe i Tisvildeleje i samarbejde med svømmehallen)
Som angivet medio 2016 -
derudover:

Samarbejde
med gruppen
omkring Pil-
grimsruten Tisvildevejen Indledt (incl. museum og Naturstyrelse)
:)
Udvikle Kulturhavn Gilleleje som et åbent kultur- og mødestedKulturhavn Gilleleje er taget i brug. -
Åbning af Kulturhavnen den 3.12.16
:)
Antallet af kulturtilbud i Kulturhavn Gilleleje -Udover biograf har der været afholdt ca 20 aktiviteter samlet set i hele huset siden åbningen
:)
Skabe tradition for at tilvælge kulturtilbud blandt udvalgte grupper af borgere Antal dagtilbud og skoler, som regelmæssigt booker tilbud via platformen "Skolen i Virkeligheden" -Der har været 37 henvendelser igennem portalenDet har ikke været muligt at hente de seneste tal.
:| ?

Kultur- og Idrættilbud understøtter at borgerne lever et aktivt og sundt liv
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Flere børn, unge og voksne er fysisk aktive gennem selvorganiseret idræt og får derigennem bedre livskvalitet Antal aktivitetstilbud i regi af Breddeidrætsprojektet 18 aktivitetstilbud (heraf et ene 1 gang ugentligt i 40 uger)

+

61 aktiviteter i regi af Grejbanken
43 (incl. Grejbank-
aktiviteter)
aktiviteter med 1880 deltagere primært fra skoler og institutioner.

Derudover kurser, workshops og inspirations-
møder med lærere, pædagoger og foreninger.
68 aktiviteter i regi af Grejbank, med 3300 deltagere primært fra skoler og institutioner. Heriblandt workshops og kurser for lærere og pædagoger.
Desuden stigende udlån af Grejbankens udstyr.
:)
Fremme glæde og trivsel blandt brugerne af Pyramiden (og senere Kulturhavnen) via tiltag i projekt Grib Livet Andel af brugere som oplever større glæde og trivsel
Interviews og
spørgeskemaunder bearbejdelse.
ca 60 har deltaget i sommerens motionsaktiviteter på Gang i Plænen foran Pyramiden.
Alle glade of tilfredse med de forskellige tilbud fra latterkursus over Zumba, Qigong til ThaChi.
På baggrund af evalueringer og spørgeskemaer kan det konkluderes at deltagerne i sommerens aktiviteter er glade og meget tilfredse.
Desuden bliver KultturMotions-folderen flittigt taget, der hvor turister og borgerne kommer i Gilleleje.
:)
Fremme fællesskaber og sociale relationer blandt borgerne, ved at tilbyde ”mødesteder” og give mulighed for engagement i kultur- og idrætsaktiviteterAntal nye fællesskaber og sociale relationer etableret i Kulturhavn Gilleleje.100 frivillige fordelt på 6 grupper er etableret
250 frivillige er engageret fordelt på 6 grupper. Alle grupper er i gang med at udarbejde planer for det første halve års aktiviteter i huset. Der er stadig omkring 250 frivillige i Kulturhavnen, som nu er i gang med et stort antal aktiviteter.

Biblioteket indgår i tæt samarbejde med de frivillige om nye aktiviteter i huset.
:)


Virkelyst hos de frivillige
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Implementere nyt bookingssystem og kvalificere personlig vejledning for at gøre det lettere at være frivillig,
Eventmagernes tilfredshed med støtte og vejledning,


.
Der afholdes evalueringsmøder med en række eventmagere i efteråret, så tilfredsheden opgøres ultimo 2016På de afholdte evaluerings-
møder efter sommeren 2016, blev der udtrykt tilfredshed med den støtte og det samarbejde der har været fra kommunens side.
:)
Bookingsystem er implementeret og taget i anvendelse af foreningerneSystemet sendt i udbudSystemet er taget i brug 1.8.16Systemet er taget i brug 1.8.16, dog er der tekniske udfordringer med bookingdelen. Forventes løst primo 2017
:|
Fremme de frivilliges mulighed for at trække på hinandens erfaring gennem netværk, samarbejde og videndelingAntal tilbud om temadage og netværk til frivillige og foreninger 14 (ex Kulturhavnen)6 mødegange for på foreningslederuddannelsenAntal mødegange foråret 2016:
4 gange og antal mødegange efteråre 2016: 2
:)
Antal frivillige, som deltager i temadage og netværk330 (ex. Kulturhavnen)25 deltagere på forenignslederuddannelsen25 kursister på forårs-
holdet 2016 og 18 kursis-
ter på efter
årsholdet 2016..

ca. 300 deltagere i årets frivilligfest (Frivillig Fredag - efteråret 2016)
:)


Kommunen skal være kendt for events og oplevelser hele året
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Tiltrække og fastholde borgere og turister ved at fremme og brande attraktive events Koordineret eventsårhjul for GK med markante kultur- og idrætstilbud.
-
Aktiviteten ikke påbegyndt Afventer handlingsplan for turismestrategi efterår 2016
Aktiviteten påbegyndt og afsluttes 2017.
:|
Etablere en fælles markant sportsfestival på tværs af sportsgreneSportsfestivallen er under udvikling i netværk Åbent møde om ideen afholdt og særligt interesserede inviteret til møde i januar Møde afholdt med særligt interesserede. Der arbejdes nu på at formulere en vision for en evt. event.

Det er endnu ikke klarlagt, om der er tilstrækkelig interesse for og tilslutning til at etablere en sportfestival
Aktiviteten realiseres ikke.

Beslutning truffet i efterårets 2016 pga manglende tilslutning fra foreningerne.
:(
Etablere et markant oplevelsestilbud omkring "Oktober 43"Projektplan følges Forprojekt er gennemført og evalueret Forretningsplan bestilt

Koncept under udarbejdelse

Organisering under overvejelse (dialog med bestyrelsen i MN samt Kulturstyrelsenpåbegyndt)

Forhandling med Museumsforeningen om grund og samarbejde i gang
Forretningsplan modtaget

Konceptmat. modtaget

Organisering aftalt - Museet skal driftes af MuseumNordsjælland
Fælles forståelse opnået med MuseumsforeningenOplæg til fundraising-
strategi udarbejdet

Ekstern vurdering af etableringsomkostninger bestilt og modtaget

Forprojekt forelagt KIU august 16. Forlag om at gå videre med projektet og ansætte en projektleder til fundraising og etablering. Enigt KIU anbefaler. Sagen går videre til ØU og BY.
Som angivet medio 2016.

Derudover:
Byrådsbe-
slutning om ansættelse af projektleder.

Styregruppe nedsat.
(kommunen, Museum Nordsjælland og Museumsforening).

:|

Der arbejdes fortsat på at opnå endelig fælles forståelse
med Museumsforening
Øge kendskabet til GK gennem omtale af events og kulturbe-
givenheder
Antallet af omtaler af forskellige events i lokale og landsdækkende medier
Tallet haves ikke Omtalerne er ikke talt systematiskSom angivet medio 2016

Selvom der ikke er foretaget systematisk optælling, er det vurderingen, at der er rigtig mange omtaler i de lokale medier, men kun få i de landsdækkende (Museumsplanerne i GIlleleje har været omtalt i fine artikler i Politiken og Kunsttriennalen fik også fin dækning i landsdækkende presse)
:|


Kultur skal medtænkes i byudvikling
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2015
Status
medio 2016
Status
ultimo 2016
Tendens
Styrke bylivet og skabe lokale fællesskaber gennem mangfoldige kultur- og idrætstilbudAntal nye lokale fællesskaber i udvalgte lokalsamfund5
Liv i Ramløse,

Ramhuset,

Kulturhavnen,

Græsted Fællesskabet

Det Gamle Rådhus' venner
5
Liv i Ramløse,

Ramhuset,

Kulturhavnen,

Græsted Fællesskabet

Det Gamle Rådhus' venner
:)
For at skabe attraktive by- og boligområder, skal kultur- og fritidslivet indtænkes i den fysiske planlægningKultur og fritid er - ad hoc - repræsenteret i arbejdsgrupperne omkring byudviklingByudviklingsprojekt i Græsted (kultaftaleprojekt "Aktive Byrum" koblet til byudviklingen i Græsted)Gilleleje Bibliotek indgår i
Kulturhavnen i Gilleleje, som har fokus på kobling af fysisk planlægning og udvikling af kulturtilbud.

BLIK samarbejder med Græsted Fælelsskabet

CKFT er involveret i Møllebakken - specielt vedr. Kunstværkstedernes placering
Som angivet medio 2016.

Derudover:
deltagelse i byvandringer for borgerne i Gilleleje og Helsinge (arrangeret af Planudvalget i løbet af 2016)
:)


Vejledningsskema

Fokusområde (overskriv med sigende, retningsgivende overskrift)
Effektmål
Indikator (bud)
Status
ultimo 2014
Status
medio 2015
Status
ultimo 2015
Tendens
En ændring hos en specifik/udvalgt målgruppeEn indikator viser, hvordan man kan sandsynliggøre, om vi bevæger os i retning af den ønskede effekt. Indikatorer skal være målbare.

Vælg en/få indikatorer pr. effektmål (for at begrænse målarbejdet)
Opgørelse fra ultimo sidste år - eller evt et gennemsnit for åretHer indtastes målinger midt åretHer indtastes målinger ultimo åretPositiv eller negativ udvikling?

Markeres med baggrunds-
farve
:(
:|
:)