HANDLEPLAN GRIBSKOV KULTURSKOLE


TAL-HANDLEPLAN FOR KULTURSKOLEN GRIBSKOV

Kom direkte til TAL-konceptet via
dette link
Vejledning til TAL-handleplan:
Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Vejledning til Handleplan for TAL'KULTURSKOLENS TAL HANDLEPLAN ( TRIVSEL, APV OG LEDELSESVALUERING)


Dækker denne handleplan også Ledelsesvaluering? Ja, Ledelsesevaluering foretaget
23.01.2016
Dato for oprettelse: 25.10.2013
Sidst revideret den: 01.01.2016
TAL ansvarlige:LU/MED

Kultur og sport:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 26
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
X
Ergonomisk arbejdsmiljø
X
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
X
Indeklima
X
Risiko for ulykker
X
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Der er den 23.01.2016 afholdt første proces i Ledelsesevaluering hvor ledelsen fik præsenteret medarbejdernes bud på
1) anerkendende ledelse - altså hvad mener medarbejderne er godt, og
2) hvad ønsker medarbejderne mere af, eller ønsker styrket.

Ledelsen har valgt at fokusere på :
  • Mere af eksemplets magt - altså at fremstå som det gode eksempel.
Handling: At svare rettidigt på mails fra lærerne
  • Sikre bedre information til MED inden bestyrelsesmøder og deres beslutninger
Handling: Koordinere MED møder i årsplanen således at de placeres før bestyrelsesmøder.
  • Fagligt filter - mere fokus på produktet frem for på økonomi.
Handling: Udvikle skærmende ledelse.PRIORI-
TERING
TEMA
(kortlægning og vurdering)
HANDLING
(handleplan)
OPFØLGNING
Fysisk arbejdsmiljø:
1) Udefra kommende støj fra skolens elever.

Minimere udefra kommende støj i dialog med skolernes ledelser, således at der tages hensyn til de arbejdsopgaver Kulturskolens personale og elever skal udføre. Hvornår sættes det i gang?
Er i gang

Hvornår er det gennemført?

Ongoing proces

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og skemaplanlægger

Status og dato for opfølgning
:
Hvert år ved skemaplanlægning
2) Støjniveau ved undervisningenStøjgenerne minimeres ved at der udleveres høreværn til lærere, og at elever gøres opmærksom på anvendelse af høreværn.Hvornår sættes det i gang?
Er i gang

Hvornår er det gennemført?

Ongoing proces

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Hvert år ved evalueringsmødet
3) Indretning af undervisningsstedet og hensynet til andre brugere af lokalerneDialog i de forskellige teams, således at der indgås aftaler og forståelse for de forskellige undervisnings indhold.
Dialog med musiklærerne på folkeskolerne om indretning af musiklokalerne.
Hvornår sættes det i gang?
Ved skemalægning

Hvornår er det gennemført?

Ongoing proces

Ansvarlig
:Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Hvert år ved evalueringsmødet

4) Personaleforhold på undervisningsstederneTeams drøfter hensigtsmæssige forbedringer, og præsenterer det for ledelsen. Ledelsen handler i dialog med skolernes skemaplanlæggere og ledelse.Hvornår sættes det i gang?
Ved skemalægning

Hvornår er det gennemført?
Ongoing proces

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Hvert år ved evalueringsmødet
PRIORI-
TERING
TEMA
(kortlægning og vurdering)
HANDLING
(handleplan)
OPFØLGNING
Psykisk arbejdsmiljø


Hvad ønsker vi os?

Bedre trivsel
1) Kommunikation


Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?

Det vurderes at når man føler sig værdsat mindskes fraværet.

a)
Relevant høring ved forældre henvendelser -
b)
Praksis omkring aflysninger – hvilke rettigheder har forældrene i forhold til at kunne anvende den aflyste tid til en tilmeldt søskende. Og hvilke rettigheder har lærerne
c)
Forventningsafstemning i forhold til teamaftaler eller andre aftaler / gensidig omhu – for dermed at sikre sig at kommunikationen er gået igennem, og at relevante aftaler er forstået.
d)
Skabe overblik og skabe fælles rammer for teamsamarbejder og projekter: Sikre at de fysiske rammer er aftalt og på plads.

Projektmanual kan med fordel anvendes for at kunne overskue praktiske opgaver

a)
Hvornår sættes det i gang?
12.11.13

Hvornår er det gennemført?
12.11.13

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og
Ole Heie ( oheie)

Status og dato for opfølgning
:
Påbegyndt og drøftes ved kommende møde
b)
Hvornår sættes det i gang? 12.11.13

Hvornår er det gennemført?
1.6.2014

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) LU/MED og bestyrelse

Status og dato for opfølgning
:
Påbegyndt og drøftes ved kommende møde
c)
Hvornår sættes det i gang? 12.11.13

Hvornår er det gennemført?
En ongoing proces om opmærksomhed hos alle. Drøftes årligt, senest på det sidste evalueringsmøde.
Ansvarlig: Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Påbegyndt og drøftes ved kommende møde
d)
Hvornår sættes det i gang? Udarbejdelse af projektmanual sættes i gang 12.11.13

Hvornår er det gennemført?
01.02.14
Ansvarlig: Erling Bevensee (ebeve) i samarbejde med LU/MED og lærerråd
Status og dato for opfølgning:
Påbegyndt og drøftes ved kommende møde


Hvad ønsker vi os?

2) Anerkendelse
At sikre at alle føler sig set i forhold til deres rolle, og at deres indsatser bemærkes som væsentlige for Kulturskolens udvikling.

Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
Det vurderes at når man føler sig værdsat mindskes fraværet.

Motiveret anerkendelse – gensidig anerkendelse lærerne imellem

Hvornår sættes det i gang?

Ongoing proces

Hvornår er det gennemført?
Ongoing

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Revideres jævnligt


Hvad ønsker vi os?

3)
a)Tryghed i ansættelsen i relation til læringsreformen.
b)
Målet er i første omgang at skabe indflydelse på læringsreformen, således at medarbejdere hvis primære opgaver er undervisning i indskolingen (den musikalske forskole), kan se muligheder for at indgå i læringsreformens målsætninger.


c)
Dernæst at forsøge at skabe forståelse i skolesystemet for det uhensigtsmæssige i at Kulturskolens lærere, med en længere skoledag, får en senere arbejdstid.


Hvordan kan handlingerne være med til at nedbringe sygefraværet?
Det vurderes at hvis der kan skabes en kontinuerlig og sammenhængende arbejdsdag, vil højne trivslen, og dermed mindske sygefraværet.
a)
At
der sker en stor videndeling i udviklingsprocessen.
b)
At fleksibilitet i ansættelsen, forstået som den enkete lærers mulighed for at skabe en årsnorm i et fleksibelt skema, kan være en mulighed.
At kompetencer i forhold til tilbud i folkeskolen ballancerer med forventninger, muligheder og hensyn til den enkelte.


Hvornår sættes det i gang?
1.5.13

Hvornår er det gennemført?
1.9.14

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og LU/MED - CBU - Bestyrelsen

Status og dato for opfølgning
:
Følger proces som er lagt i CBU, samt i løbet af foråret.


Hvad ønsker vi os?

4) KompetenceudviklingHvordan kan handlingerne være med til at n
edbringe sygefraværet?
Motivation fremmer trivslen, så det vurderes at kunne være med til at nedbringe sygefraværet.

Medarbejderne opfordres jævnligt til at opsøge relevante videreuddannelsesmuligheder.

Hvornår sættes det i gang?

Er i gang

Hvornår er det gennemført?

Ongoing proces

Ansvarlig
: Erling Bevensee (ebeve) og medarbejdere

Status og dato for opfølgning
:
Hvert år ved MUS-samtaler


http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-35-undervisning.aspx

Bilag 1.

Orientering om TAL arbejdet:
Kulturskolen påbegyndte arbejdet med TAL den 25 oktober ved at indhente personalets oplevelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Kulturskolens personale fungerer i en decentral organisation, hvilket betyder at de enkelte lærere underviser i folkeskolens lokaler, og dermed ikke altid nødvendigvis i lokaler der er indrettet til musikundervisning. Derfor er det af stor betydning at medarbejdernes oplevelse af disse fysiske rammer oplistes i forhold til de specifikke undervisningssteder.

Dette har dannet grundlag for at Forretnings Udvalget (FU) hvori også AMR, TR og leder er repræsenteret, har oplistet temaer der i dialog er bearbejdet i lærergruppen.Handleplanen skal kunne printes i ét og samme dokument. Derfor skal I undgå at sætte link ind i handleplanen.
Hvis I har brug for at supplere med længere beskrivelser, retningslinier eller andet kan de indsættes som bilag nedenfor denne tekst. (Se eksempelet
Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Eksempel på udfyldt TAL handleplan')
Hvis I gør brug af den mulighed, skal I henvise til bilaget i handleplanen.