FOU 11.08.2016: SKEMA OVER FOREBYGGELSESINDSATSER 2013


Temaudvalget 29.1.13

Skema over forebyggelsesindsatser sammenholdt med "Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gribskov Kommune"

(Sundhedsprofilen er udarbejdet af Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed)


Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Gribskov Kommune er et kommunalt supplement til Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, som indeholder detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden. Formålet med uddraget er, at give et overblik over kommunens resultater i forhold til en række nøgleindikatorer. Sundhedsprofilen udarbejdes hvert fjerde år.

Nøgleindikatorerne er belyst ved hjælp af data indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2010”. Spørgeskemaerne blev udsendt primo februar 2010 til en tilfældig stikprøve af alle borgere på 16 år og derover i Region Hovedstaden – i alt 95.150 borgere. I Gribskov Kommune blev der i alt udsendt 2.450 spørgeskemaer. Ud af de 2.450 borgere i Gribskov Kommune, som fik tilsendt spørgeskemaer, udfyldte 54,6 pct. skemaerne.Alkohol

Alkoholadfærd i Gribskov Kommune
Resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 viser at:
 • 27 pct. af borgerne har en risikabel alkoholadfærd (Regionsgennemsnittet er på 28 pct.).
 • Der er næsten dobbelt så mange mænd som kvinder med risikabel alkoholadfærd.
 • Risikabel alkoholadfærd er mest udbredt blandt unge i alderen 16-24 år, de midaldrende samt de ældre borgere.
 • Risikabel alkoholadfærd er mest udbredt blandt borgere med en lang videregående uddannelse.


Skema til figur 1: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune på alkoholområdet

Indsats
AktiviteterFormål
Mål- gruppe
Afdeling
Sam- arbejds-
partnere
Projekt/ permanentSta- tus
1National alkohol- kampagne i uge 40Årlig national kampagne med diverse aktivite- ter fx "Cut film- festival" for unge.

Begrænse indtag af alkohol. Børn og unge.

Voksne med hjemmeboende børn og unge.

Center for Social og Sundhed.

Center for Børn og Unge.
Sundheds-styrelse,
Helsingør, Allerød, Fredens- borg og Hørsholm kommuner.
Projekt
Etab- leret
2Alkohol- strategi Retnings- linjer for brug af alkohol på skoler. Begrænse mængden af alkohol. UngeSkolerPerma- nent Etab- leret
3Rådgiv- ning og støtte

Gruppe- møder, netværk og samvær
Voksne med alkoholproblemerCenter for Social og SundhedLokale frivillige social foreninger

(Lænken og være- stedet KIG IND)
Perma- nent
Etab- leret
4Tilbud om misbrugs- behandling,vejledning og rådgiv- ning Uforplig- tende råd og vejledning til borgere, hvor der er mistanke om alkoholmis- brug.

Informa- tionsaften for pårørende hver 3. måned
Forebyg- gelse af alkohol- misbrug og sikre behand- ling af misbrug. Voksne Gribskov Misbrugsbehand- lingPerma- nent
Etab- leret
5Sundheds- samtaler for skole- elever. Forebyg- gende information om sundhed herunder råd og vejledning om indtag af alkohol. Fremme sund levevis blandt unge.Unge skoleelever 8.-9. klasseCenter for Børn og Unge

Sund- heds- plejen
Perma- nentEtab- leret
Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i Gribskov Kommune
Resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 viser at:
 • 34 pct. af de voksne borgere i Gribskov Kommune er fysisk aktive mindre end 30 min. om dagen (Regionsgennemsnittet er på 31 pct.).
 • 25 pct af de voksne borgere sidder stille mere end fire timer om dagen i deres fritid (Regionsgennemsnittet er på 27 pct.).
 • 47 pct af de voksne borgere i GK hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse (Regionsgennemsnittet er på 24 pct.).
 • Der er flere kvinder end mænd, som er fysisk inaktive, og andelen af inaktive stiger med alderen.
 • Hver tredje borger har én kronisk sygdom, og mere end hver ottende borger lever med tre eller flere kroniske sygdomme (Regionsgennemsnittet er på hhv. 31 pct. og 12 pct.).
 • I Gribskov Kommune er 51 pct. af borgerne moderat eller svært overvægtige (Regionsgennemsnittet er på 42 pct.).
 • 19 pct. af borgerne har forhøjet blodtryk (Regionsgennemsnittet er på 16 pct.).


Skema til figur 2: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune vedrørende fysisk aktivitet for børn

Indsats
AktiviteterFormål
Mål- gruppe
Afdeling
Sam- arbejdspart- nereProjekt/ perma- nent
Status
5
Sund- heds- samtaler for skole- elever
Forebyg- gende information om sundhed herunder råd og vejledning om kost og motion.Fremme motion og sund levevis blandt unge.Unge skoleelever 8.-9. klasseCenter for Børn og Unge

Sundhedsplejen
SkolernePerma- nent Etableret
6.Idræts- certifice-ring af børne- have og FO'er

To FO'er og tre skoler er idrætscertificeret via DGI.
Daglige idrætsakti- viteter planlagt af pædagoger i daginsti- tutioner, fx ugentlige ture til idræthallerne, balanceaktivitet i hverdagen m.m.Holde børn- ene aktive og fremme bevæg- else. Børnehaver og skole op til 6. klasse.Center for Børn og UngeDGIPerma- nent


Etableret
7Parkour- og bevægelses- område ved RamløsehallenMotion og bevægelse på opstillede parkour- elementer, samt socialt samvær.Fremme fysisk aktivi- tet og socialt samvær for alle borgere uden- dørs.Primært børn og unge men også voksne.Center for Kultur, Fritid og Turisme

Ramløse Hallen og Ramløse IdrætsforeningPerma- nentUnder etable- ring - første del færdig
8Folke- park i BlistrupMotion og bevægelse samt socialt samvær herunder mulighed for boldspil, madlavning over bål, teater- forestilling m.m.Fremme fysisk aktivi- tet og socialt samvær for alle borgere uden- dørs.Primært børn og unge, men også voksne.Center for Kultur, Fritid og TurismeDen lokale Fritidsordning og Idrætsforening i BlistrupPerma- nentPlanlagt - afsøger mulighed for finansie- ring.
9Idræts- pasKontigent- betaling til frivillige idræts- klubber og foreningerSikre at alle børn i Grib- skov Kommu- ne har mulig- hed for at dyrke idræt.Børn og unge fra økono- misk trængte familier.Center for Kultur, Fritid og TurismeFrivillige foreningerPerma- nent

Visiteret
Etableret
10Frivillige idræts- foreninger/-klubberIdræt og motion i fritiden. Fremme aktivi- tet, idræt og motion. AlleCenter for Kultur, Fritid og TurismeMotions- og idrætsforeningerPerma- nent
Etableret
11'Grib- skov Trafik- kultur' Igangsættelse af diverse aktivite- ter, fx:
 • Spil der træner færdigheder.
 • Cykeltræning på skolerne.
 • Færdselsundervisning.
 • Cykel- busser - frivillige voksne cykler med børn til skole
 • Cykeløve- bane
 • Online cykelspil
 • Påvirke borger adfærd ift. trafik- sikker- hed, så det bliver mere sikkert og mere attraktivt at gå eller cykle i hverdagen.AlleCenter for Plan, Klima og Trafik

  Center for Børn og Unge

  Center for Kultur, Fritid og Turisme

  Idrætsforeninger, politiet, andre kommuner og frivillige.

  Samarbejder med projektet "Helsinge som cykelby" (se punkt 25)
  Perma- nentEtableret
  12Idræts- være- stederSport og samvær efter skoletid i idrætshaller. Et alterna- tivt "hænge ud sted" for børn og unge efter skoletid med mulighed for fysisk aktivitet.
  Unge fra 6. klasse der ikke er aktive i idræts- foreninger.Center for Kultur, Fritid og TurismeRamløsehallen, Helsingehallerne, Gribskov hallen og Gilleleje hallenPerma- nentEtableret
  13

  'Natur Der Bevæger' Samarbejde der giver skoler, institutioner m.m. mulighed for gratis at låne grej og frivillige instruktører til at gennemføre aktivitet i naturen fx køre på mountain- bikes. Bruge naturen til bevæg- else. Børn og ungeCenter for Kultur, Fritid og TurismeDGI og flere kommunerProjekt over to årUnder etable- ring - opstart planlagt til foråret 2013.
  14Mobil grejbankBrobygning, teambuilding og teamoplevelser.

  Container fyldt med grej som kan lånes af institutioner og skoler til fysisk aktivitet fx. tennisudstyr,klatreud- styr m.m.
  Få børn og unge ud i naturen og lave fysiske og sociale aktivi- teter sammen. Børn og ungeCenter for Børn og UngeUngdomsskolenPerma- nentEtableret
  15Løbende forbed- ring af cykel- forbind- elser og stinet. Kommunens stier er gennemgået for, hvor der ønskes forbedringer.

  Udføres pendler- akse i samarbejde med andre kommuner.
  Fremme cyklisme, frem- komme- lighed og bevæg- else - pendling.AlleCenter for Plan, Klima og TrafikAndre kommuner Perma- nentEtableret
  16Svømme-under- visningObligatorisk svømme- undervisning i folkeskolen.Tilvæn- ning til vand og lære at svømme. Børn i 4. klasseCenter for Børn og UngePermanentEtableret
  17Natur- og friluftsaktiviteterFokus på at udnytte naturområde, herunder fx:

  Ture ud i naturen

  Åbne nye naturområder til benyttelse for borgere.

  Information om naturområder.

  Løbende kontrol af badevand.
  Bruge og beskytte naturen.AlleCenter for Plan, Klima og TrafikFrivillige organisationer og Skov- og NaturstyrelsenPerma- nentEtableret
  18'Gang i Gribskov'To årlige aktivitets- dage, hvor 2000 unge mødes i Gribskov Hallerne og præsenteres for ml. 20-30 forskellige idrætsgrene. Få motive- ret unge til at dyrke idræt i fritiden. Elever i 7. klasse til og med gymnasiet.Center for Børn og Unge

  Center for Kultur, Fritid og Turisme
  Lokale idræts- klubber

  Gribskov Gynasium.
  Perma- nentEtableret
  19Netværk for motorik- tov- holder i børne- haver.Vidensdeling, inspiration, faglige drøftelser på tværs m.m.Fokus på læring og bevægelse hos børn i børnehaverne. Motorik tov- holdere fra alle dag- tilbudCenter for Børn og UngePerma- nentEtableret
  20'Haver til maver – Gribskov'Børnehaver har haver, hvor de planter grøntsager, ser på grøntsager, laver mad osv. Fokus på at fremme sund kost og viden herom hos børn. Børn i indskolingen og dag- tilbudCenter for Børn og Unge
  RabarbergårdenProjekt for 2013

  Alle børnehaver skal deltage


  Under etab- lering - starter op i foråret 2013.
  21Bevæg- else i undervisningenGenerelt fokus hos lærere på at bruge bevægelse som metode til læring i skolerne.Bevæg- else bliver en naturlig del af hverdagen i skolen.Børn og ungeCenter for Børn og Unge Skoler og FO'erPerma- nentEtableret
  22Lege- patruljeOrganisering af leg i frikvarteret Fremme fysisk aktivitet i fri- kvarte- ret i trygge rammer.Børn i indskolingen og på mellem- trinCenter for Børn og UngeDansk SkoleidrætPerma- nentEtableret
  23Havsvømning - frivilligt Havsvøm- ning om sommeren i Gilleleje med undervisning. Lære at svømme og blive fortrolig med havet.Børn og ungeCenter for Børn og UngeHelsinge svømmeklubPerma- nentEtableret
  24Sommer- ferieaktiviteter for børn - frivilligtForskellige idrætaktiviteter fx tennisskole, fodboldskole m.m. Fremme idræt og aktivitet hos børn og unge. Børn og ungeCenter for Børn og UngeIdrætsforeninger - både lokale og nationale. Perma- nentEtableret
  25Helsinge som cykelby

  (ud- springer af Gribskov Trafikkultur indsat- sen og af børne- byerne).
  Cykelfrem- mende aktiviteter for børn og unge.
  Flere børn bruger cyklen. Børn og ungeCenter for Plan, Klima og TrafikProjektUnder etable- ring
  26Motorisk scree- ning.Motorik screening i forbindelse med indskolings- undersøg- else hos sundheds- plejen herunder vejledning af forældre om, hvordan de kan styrke deres børns motorik.Opspore børn med dårlig motorik.Børn Center for børn og unge

  Sund- heds- plejen
  Perma- nentEtableret
  27Sparring til lærerne - sund- heds- plejen

  Sundheds- plejen giver sparring til lærer om sundhed og sygdom, herunder om kost og motion. Fremme motion og sund levevis blandt unge. LærereCenter for Børn og UngeSkolerne
  Perma- nentEtableret

  28
  Sund- heds- plejen - hjemme- besøg. Råd og vejledning om sundhed - herunder barnets motorik, bevægelse og sund kost i forbindelse med hjemme- besøgFremme sund levevis.Nybagte forældreCenter for Børn og Unge

  Sund- heds- plejen
  Perma- nentEtableret
  Skema til figur 3: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune vedrørende fysisk aktivitet for voksne


  Indsats
  Aktivite-
  ter
  Formål
  Mål-
  gruppe
  Afdeling
  Sam-
  arbejdspart-
  nere
  Projekt/permanent
  Status
  29SundhedscaféRåd og vejledning om sundhed og sygdom herunder fysisk aktivitet.

  Caféen besøger hver måned et nyt område i kommunen.

  Mulighed for at få målt blodtryk, lungefunk-
  tion etc.
  Oplyse om og fremme sund levevis samt forebyg-ge sygdom.VoksneCenter for Social og Sund-
  hed.
  Perma-
  nent
  Etableret
  7Parkour- og bevægel-sesom-
  råde ved Ramløse-hallen
  Motion og bevægelse på opstillede parkour-
  elementer, samt socialt samvær.
  Bevæg-
  else i det åbne rum, når man vil.
  Primært børn og unge, men også voksne.Center for Kultur, Fritid og Turisme

  Ramløse Hallen og Ramløse IdrætsforeningPerma-
  nent
  Under etable-
  ring - første del færdig-
  gjort.
  8Folkepark i BlistrupMotion og bevægelse samt socialt samvær - herunder mulighed for boldspil, madlavning over bål, teaterforestilling m.m.Fysisk aktivitet og socialt samvær for alle borgere udendørs.Primært børn og unge, men også voksne.Center for Kultur, Fritid og TurismeDen lokale Fritidsordning og Idrætsforeningen i BlistrupPerma-
  nent
  Planlagt - afsøger finansie-
  ringsmu-
  ligheder
  10Frivillige idrætsforeninger/-klubberIdræt og motion i fritiden. Fremme aktivitet, idræt og motion. AlleCenter for Kultur, Fritid og TurismeMotions- og idrætsforeningerPerma-
  nent
  Etableret
  11'Gribskov Trafikkul-tur' Igangsæt-
  telse af diverse aktiviteter, eksempel-
  vis:
 • Spil der træner færdig-
  heder.
 • Cykeltræ-ning på skolerne.
 • Færdsels-undervis-ning.
 • Cykelbus-ser - frivillige voksne cykler med børn til skole
 • Cykeløve-bane
 • Online cykelspil
 • Påvirke borger-
  nes adfærd ift trafiksik-kerhed, så det bliver mere sikkert og mere attrak-
  tivt at gå eller cykle i hver-
  dagen.
  AlleCenter for Plan, Klima og Trafik

  Center for Børn og Unge

  Center for Kultur, Fritid og Turisme

  Idræts-
  fore-
  ninger, politiet, andre kommu-
  ner og frivillige.

  Samar-
  bejder med projektet "Helsinge som cykelby" (se punkt 25).
  Perma-
  nent
  Etableret
  15Løbende forbed-
  ring af cykelfor-
  bindelser og stinet.
  Hele kommunens stier er gennemgå-
  et for, hvor der ønskes forbedring-er.

  Udføres pendler-
  akse i samarbejde med andre kommuner.
  Fremme cyklisme, fremkom- melighed og bevæg-
  else - pendling.
  AlleCenter for Plan, Klima og TrafikAndre kommu-
  ner
  Perma-
  nent
  Etableret
  17Natur- og frilufts-
  aktivite-
  ter
  Fokus på at udnytte naturområ-
  der, herunder fx:

  Ture ud i naturen

  Åbne naturområ-der til benyttelse for borgere.

  Information om naturområ-der.

  Løbende kontrol af badevand.
  Bruge og beskytte naturen.AlleCenter for Plan, Klima og TrafikFrivillige organisa-
  tioner og Skov- og Natur-
  styrelsen
  Perma-
  nent
  Etableret
  30Aktiv hele livetInforma-
  tionsportal på gribskov.dk over lokale tilbud om fysisk aktivitet, samvær og træning.
  Sikre let tilgænge-lighed til tilbud, der fremmer et sundt og aktivt liv. ÆldreCenter for Social og SundhedPerma-
  nent
  Etableret
  31Selvtræ-
  ning og træning med undervis-ning
  Træning og socialt samvær herunder personlig træning til ældre med fokus på socialt samvær.

  Frivillige instruktører vejleder.
  Fremme fysisk og mental sundhed. Voksne og ældre. Center for Social og SundhedVejby IF – Fore-
  nings-
  fitness
  Perma-
  nent
  Etableret

  32Motionstilbud målrettet særlige målgrupperDiverse aktivitets- og træningstil-bud til særlige målgrupper drevet af frivillige foreninger. Styrke et sundt og aktivt liv hos særlige målgrup-per. VoksneCenter for Social og SundhedLokale frivillige sociale fore-
  ninger herunder fx Gribskov Handicapidræt, Grib IF, Fabian-
  hus m.m.
  Perma-
  nent
  Etableret
  33Pensio-
  nistidræt
  Diverse idrætsakti-viteter til ældre fx stavgang, gymnastik m.m. Fysisk og mental sundhed via aktivitet og socialt samværÆldreCenter for Social og SundhedHAC samt
  pensio-
  nistfore-ninger og -klubber.
  Perma-
  nent
  Etableret
  34Selvtræ-ning for pensio-
  nister
  Mulighed for at benytte trænings-
  faciliteter på flere af kommunens plejecentre.
  Forebyg-gende trænings-tilbud, der skal fremme et aktivt liv hos ældre. Pensio-nister og efter-
  løns-
  mod-
  tagere
  Center for Social og SundhedBakkebo, Skovs-
  minde, Helsingegården og Tron-
  gården
  Perma-
  nent
  Etableret

  35Rehabili-
  terings-
  tilbud for borgere med kronisk sygdom.
  Kursus og træning
  Tilbud der skal fremme et aktivt liv hos voksne med mest mulig selv-
  hjulpen-
  hed.
  Voksne med en kroniske sygdomCenter for Social og SundhedRegio-
  ner, almen praksis, leveran-dører og andre kommu-
  ner
  Perma-
  nent
  Etableret for KOL, demens og diabetes

  Under etable-
  ring for cancer, lænderyg og hjerte-
  kar
  36Hver-
  dagsre-
  habilite-
  ring
  Støtte, vejledning og træning i selv at klare daglige gøremål i hverdagen fx. personlig pleje. Fremme selv-
  hjulpen-
  hed og et aktivt liv længst muligt.
  VoksneCenter for Social og SundhedPerma-
  nent

  Visita-
  tion
  Etableret
  37Fokus på fysisk aktivitet og sund kost i aktivite-
  ter og daglig-
  dag.
  Udeaktivi-
  tet prioriteres af personalet sammen med beboerne, eksempel-
  vis:
 • Etablering af udendørs sanse have, motions- redskaber inde og ude.
 • Fokus på sanse- motoriske aktivite- ter.
 • Holde sig fysisk aktiv og få velvære.Voksne med særlige behovCenter for Social indsats og PlejeBotilbud under Gribskov Bo- og Støtte- center

  Kobbel- husene (sanse- haverne)

  Vega (botil- bud)
  Perma- nentEtableret
  38"De tre genera- tioners sti", herun- der:
 • Kultu- rens Motionsdag
 • Social inklusion på museer-ne
 • RollatorAksen (oplev- elsessti)
 • Diverse aktiviteter på de tre genera- tioners sti, eksempel- vis:
 • En gang årligt arrange- res motions- dag, fx gåtur omkring Tegners Museum.
 • Pensionistudflugt omkring et museum.
 • Etablering af sti fra Helsinge- gården.

 • At koble bevæg- else sammen med kulturel aktivitet.Alle borgereCenter for Kultur, Fritid og TurismeFrivillige foreninger

  Er en del af de regionale kulturaftaler.
  ProjektEtableret
  39Tema-
  eftermid-dage for seniorer
  Foredrag, praktiske øvelser og andre aktiviteter med forskellige temaer.

  Der afholdes fire temaefter-middage om året.
  Inspira- tion til et godt og aktivt ældrelivÆldreCenter for Social og SundhedFrivillige fore- ningerPerma- nent for 2013Etableret
  40Træning og genop- træning.

  (sund- heds- loven/ service- loven)


  Genoptræ- ning til borgere via skærme i eget hjem herunder fx mulighed for
  onlinetræ- ning
  Sikre at borgerne genvin- der tab af funktion-sniveau. VoksneCenter for Social og SundhedLeveran-dørerProjekt

  Visiteret
  Etableret

  41Idræts- klub GribbenIdrætsklub med forskellige idrætsakti-viteter for borgere med psykisk sygdom, fx badminton m.m.Fremme fysiske aktivitet hos psykisk syge borgere. Voksne med særlige behov (sindslidende)Center for Social indsats og Pleje Lokale idræts- foreningerPerma-
  nent
  Etableret
  42Madklub og morgen-madscafé på Fabian- husUnderstøt-ter madklub-
  berne og taler med beboerne. Beboerne laver selv maden.
  Sikre en lidt mere sund livsstil, kost og socialt samvær. Voksne med særlige behov (sindslidende) Center for Social indsats og Pleje Perma-
  nent

  Visiteret
  Etableret
  Mental sundhed


  Stress i Gribskov Kommune
  Resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 indeholder alene tal omkring stress og viser at:
  • 17 pct. af borgerne har et højt stressniveau (Regionsgennemsnittet er på 19 pct.).
  • Flere kvinder end mænd har et højt stressniveau.
  • Unge under 25 år samt de ældste borgere på 80+ år har højest stressniveau.
  • Borgere med en kortere uddannelse og borgere med en lang videregående uddannelse har højest stressniveau.
  • Borgere med en mellemlang videregående uddannelse har lavest stressniveau.


  Skema til figur 4: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune vedrørende Mental sundhed

  Indsats
  Aktivite-
  ter
  Formål
  Mål- gruppe
  Afdeling
  Sam- arbejdspart- nereProjekt/
  permanent
  Status
  29Sund- hedscaféRåd og vejledning om sundhed og sygdom.

  Mulighed for at få målt blodtryk, lungefunk-tion etc.
  Caféen besøger hver måned et nyt sted i kommunen.
  At oplyse om og fremme sund levevis. At forebyg- ge sygdom.VoksneCenter for Social og Sundhed. Der er planer om løbende inddrag-else af fx de lokale patient- fore- ninger.Perma- nent i 2013Etableret

  Der er afsat midler i 2013.
  35Rehabili- terings- tilbud for borgere med kronisk sygdom. Kursus og træning
  Tilbud der skal fremme et aktivt liv hos voksne med mest mulig selv- hjulpen- hed. Voksne med en kroniske sygdomCenter for Social og SundhedRegioner, almen praksis, leveran-dører og andre kommu-nerPerma-nent Etableret for KOL, demens og diabetes

  Under etable- ring for cancer, lænderyg og hjerte-
  kar
  43Home- start
  Hjælp til småbørns- forældre under pres, fx. praktisk hjælp i hverdagen.

  'Familieven'der kommer i hjemmet to timer om ugen. Et ugentligt besøg.

  Støtte til trængte familier. Tilbud til alle trængte familier med børn under 7. år.Center for Social og SundhedProjekt GribProjekt
  Under etable- ring - er i planlæg- nings- fasen.
  5Sund- hedssam- taler for skoleele- ver.Forebyg- gende information om sundhed herunder råd og vejledning om mental sundhed, venner og det sociale.

  To gange ud over ind- og udskoling.
  Fremme mental sundhed blandt unge.Alle skole- eleverCenter for Børn og Unge (sundhedsplejen)SkolernePerma-nent Etableret
  33Pensio- nistidrætDiverse idrætsakti- viteter fx stavgang, gymnastik m.m. Fysisk og mental sundhed via aktivitet og socialt samværÆldreCenter for Social og SundhedHAC samt
  pensio- nistfore-ninger og -klubber.
  Perma-nentEtableret
  44Madcafé på plejecen-treMånedlig fælles spiseeftermiddag.

  Foregår på flere pleje- centre.
  Øge livskvali-tet, forbedre ernæ- ringstil- stand, socialt samværAlleCenter for Social og SundhedFrivillige

  Helsingegårdens venner

  Center- råd
  Perma-nent

  Egenbe-taling på maden, hvis man ikke er visiteret.
  Etableret
  45Foredrag, sociale arrange-menter o.l.Kurser, foredrag, sociale arrange- menter, aktiviteter m.m.Et rigere sam- funds- og kulturlivAlleCenter for Social og SundhedFOF m.fl.Perma-nentEtableret
  39Tema- eftermid- dage for seniorerForedrag, praktiske øvelser og andre aktiviteter med forskellige temaer.

  Der afholdes fire tema- eftermid- dage om året.
  Inspira- tion til et godt og aktivt ældrelivÆldreCenter for Social og SundhedFrivillige fore- ningerPerma- nent Etableret
  46Tilbud frivillige foreningerEksempel- vis besøgs- venner,
  telefon- kæder, aktiviteter og socialt samvær af forskellig art m.m.
  Fremme livskvali-tet, socialt samvær og mental sundhedVoksneFrivillige sociale fore- ningerPerma- nentEtableret
  48Mødre- gruppe for
  unge møde
  Mødes hver uge og deler erfaringer.Social netværksdannelseUnge mødreCenter for Børn og UngeFrivillige under Projekt GribPerma-nentEtableret
  48Mødre- grupper (alminde- lige)

  Mødes efter behov.

  Sundheds-plejersken danner grupper og gruppen styrer herefter, hvordan de mødes.
  Social netværksdannelseVoksne mødreCenter for Børn og UngePerma-nentEtableret
  48Mødre- grupper for mødre med anden etnisk baggrund.Mødes hver uge.

  En frivillig og en sundheds-plejerske deltager hver anden uge. Der er et fast tema, fx kost, bevægelse og leg, sygdom, sociale relation o.l.
  Videns- opbyg- ning og social netværksdannelse på tværs. Mødre med anden etnisk bag- grundCenter for Børn og UngeFrivilligePerma-nentEtableret
  49Forebyg-gende hjemme- besøgEt årligt hjemme- besøg med samtale om livssitua- tion herunder råd, vejledning og støtte omkring sundhed, bolig, trivsel o.l. Støtte til at udnytte egne ressour- cer og bevare funktionsniveau. Ældre, som er fyldt 75 årCenter for Social og SundhedPerma-nent
  Etableret
  50Tilbud ved fødsels- depression.
  Screening for fødselsde-pression 8 uger efter fødsel.

  Ved mistanke om fødsels- depression tilbydes ekstra besøg af sundheds plejersken, grupper med deltagelse af psykologer, henvisning til egen læge m.m.
  Opsporing af kvinder med fødsels- depres- sion og vurdering af mødrenes mentale sundhed. Nybag- te mødreCenter for Børn og Unge
  (sundhedsplejen)
  Perma nentEtableret
  28Sund- heds- plejen - hjemme- besøg

  Sundheds-plejen giver i forbindelse med hjemme- besøg til nybagte forældre råd og vejledning om sundhed og sygdom, herunder om trivsel og mental sundhed. Fremme trivsel og mental sundhed blandt nybagte familier.Nybag- te forældreCenter for Børn og UngePerma-nentEtableret
  27Sparring til lærere om sundhed

  Sundheds-plejen giver sparring til lærer om sundhed og sygdom, herunder om mental sundhed blandt børn og ungeFremme trivsel og mental sundhed blandt børn og unge. LærereCenter for Børn og UngeSkoler
  Perma-nentEtableret
  51Frivillige selv- hjælps- grupper Rådgivning, samtale, samvær, aktivitet og træning,
  Fx til borgere
  med kroniske
  sygdom- me.
  Netværk og støtte til borgere i svære livssitua-tioner.
  VoksenCenter for Social og Sundhed
  Frivillige sociale
  fore- ninger

  Perma-nent

  Etableret
  Rygning

  Rygning i Gribskov Kommune
  Resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 viser at:
  • 21 pct. af borgerne ryger dagligt (Regionsgennemsnittet er på 20 pct.).
  • Der er sket et signifikant fald i andelen af dagligrygere siden 2007 på 5,3 procentpoint blandt de 25-79-årige. En del af forklaringen kan være, at færre borgere debuterer som rygere samtidig med, at rygere generelt dør tidligere end ikkerygere.
  • Der er stort set lige mange mænd og kvinder, som ryger dagligt.
  • Andelen af dagligrygere er størst blandt de midaldrende og mindst blandt de unge og de ældste borgere.
  • Der er dobbelt så mange dagligrygere blandt borgere med en kortere uddannelse sammenlignet med borgere med en lang videregående uddannelse.


  Skema til figur 5: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune på tobaksområdet
  Indsats
  AktiviteterFormål
  Mål- gruppe
  Afdeling
  Sam- arbejdspart- nereProjekt/
  permanent
  Status
  29Sund- hedscaféRåd og vejledning om sundhed og sygdom, herunder rygestop.

  Mulighed for at få målt blodtryk, lungefunk- tion etc.
  Caféen besøger hver måned et nyt sted i kommunen.
  Oplyse om og fremme sund levevis samt forebyg-ge sygdom.VoksneCenter for Social og Sundhed. Planer om løbende inddrag- else af fx de lokale patient- fore- ninger. Perma- nentEtableret
  52Rygestop-kursusKursusRyge- stopBorgere visite- ret til social- psykia- triske tilbud.Center for Social indsats og PlejeBotil- buddet er ansvar- lig. Botil- buddene udfører på forskellig vis.Perma- nentEtableret
  53Rygestop-kursus på Gribskov Gymnasium. KursusRyge- stopElever på Grib- skov Gymna-sium. Center for Børn og UngeGribskov Gymna- sium

  Ungdomsskolen
  Projekt

  Organi-seret under ung- doms- skolen
  Under etable- ring - befinder sig i planlæg- nings- fasen
  54Informa- tion og vejledning om rygning og rygestop.
  Indgår som del af undervis- ningen. Begræn- se antallet af rygere blandt unge. Børn og unge i folke- skolenCenter for Børn og UngeSkolernePerma- nentEtableret
  55
  Sund- heds- samtaler i udskoling- en.


  Sundheds- plejen rådgiver om rygestop i udskolings- samtaler. Begræn- se rygning og ryge- start blandt unge. Elever i 8.-9. klasseCenter for Børn og UngeSkolernePerma- nentEtableret
  56RygestopOpsætning af udendørs rygepavil- loner og opmærksomhed på at vejlede og guide beboerne.Motivere til rygestopUdvik- lings- hæm- medeCenter for Social indsats og Pleje (Gribskov Bruger og Støtte Center)Perma- nentEtableret
  57Rygefor- bud på matriklenIngen rygning på matriklen på Kobbel- husene. Dog gerne på eget værelse, da man ikke må forbyde rygning i borgeres eget hjem.At tilskynde til rygestopSinds- lidende på Kobbel-huseneCenter for Social indsats og PlejeKobbel- husenePerma- nentEtableret
  27Sparring til lærerne
  Sundheds-plejen giver sparring til lærer om sundhed og sygdom, herunder fx. rygning og rygestop.At begræn- se rygning og ryge- start blandt unge. LærereCenter for Børn og UngeSkoler
  Perma- nentEtableret
  28Sundhedsplejens hjemme- besøg

  Sundheds- plejen giver i forbindelse med hjemme- besøg til nybagte forældre råd og vejledning om sundhed og sygdom, herunder begræns- ning af rygning omkring spædbørn. At begræn- se passiv rygning bland spæd- børn samt følge- virker heraf.Børn under 1 årCenter for Børn og UngePerma- nentEtableret


  Seksuel sundhed

  Seksuel sundhed i Gribskov Kommune
  Resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 viser at:
  • 20 pct. af de unge, som har haft seksuel debut, brugte ikke prævention ved seneste samleje, selvom de ikke ønsker et barn.
  • 10 pct. af de unge brugte ikke kondom ved seneste samleje, selvom de har skiftende seksualpartnere.
  • 24 pct. af de unge har fået konstateret én eller flere sexsygdomme (Regionsgennemsnittet er på 28 pct.).
  • 17 pct. af de unge har fået konstateret klamydia (Regionsgennemsnittet er på 18 pct.).
  • En større andel af kvinderne har fået konstateret sexsygdomme sammenlignet med mænd.
  • Cirka lige mange af de 16-24-årige og de 25-34-årige har fået konstateret en sexsygdom.


  Skema til figur 6: Forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune vedrørende seksuel sundhed

  Indsats
  AktiviteterFormål
  Mål- gruppe
  Afdeling
  Sam- arbejdspart- nereProjekt/
  perma-nent
  Status
  58Informa- tion om præven- tion.

  Uddeling af pjecer om prævention og seksuel sundhed. Infor- mere om sex og præven- tion. Elever i 8. og 9. klasseCenter for Børn og Unge
  (Sund- heds- plejen)
  Perma- nentEtableret
  5Sund- hedssam- taler for skole- elever.Forebyg- gende information om sundhed herunder råd og vejledning om seksuel sundhed.

  To gange ud over ind- og udskoling.
  Fremme seksuel sundhed blandt unge.Alle skole- eleverCenter for Børn og Unge (sund- heds- plejen)SkolernePerma- nent Etableret
  59Uge sex- kampag- neÅrlig national kampagne i skolerne som via information og aktiviteter sætter fokus på seksuel sundhed. Infor- mation om sex og præven-tion. Elever i 8. og 9. klasseCenter for Børn og UngeOrganisationen Sex og Samfund

  Sund- hedssty- relsen
  Perma- nentEtableret