HOVEDGADEN NOTAT OM NABOBEMÆRKNINGER PMU 06112017


TISVILDE HEGN V. HOVEDGADEN 112
Notat med sammenfatning af nabobemærkninger, ejers partsbemærkninger og administrationens vurdering og anbefaling


Ansøgning om opsætning af telemast har været i naboorientering hos 4 naboejendomme. Der er indkommet 5 bemærkninger fra disse ejere, og herudover fra 5 omkringboende/sommerhusgæster i området.

Henvendelserne omhandler generelt disse temaer:
  • Masten skæmmer naturen; æstetik og udsigt
  • Stedets herlighedsværdi omkring det gamle fiskerleje
  • Beskyttelsesudpegninger
  • Behovet for mobildækning
  • Strålingsrisiko
  • Orienteringskredsen
  • Alternative placeringer
  • Risiko for hærværk og skader

Ansøgers partsbemærkninger:
Ansøger forholder sig i et samlet notat til hovedemnerne i indsigelserne. Notatet vedlægges Plan- og Miljøudvalgets dagsorden som selvstændigt bilag. Endvidere er der indsat enkelte pointer i gennemgangen af henvendelserne nedenfor.

Gennemgang af de enkelte henvendelser:

Ejer af Hovedgaden 108 og 110
1. Bemærker, at masten skæmmer naturen, og protesterer mod opførelsen.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 1 - Den landskabeligt bedst mulige løsning i området vurderes at være i kanten af skoven, hvor radioudstyr samt de nederste 18-20 m af masten vil blive dækket af træerne og ikke være synligt udenfor skovbrynet. Der er lagt stor vægt på at mindske synligheden i forhold til kystlandskabet. Kystdirektoratet, der administrerer strandbeskyttelseslinjen, lægger ligeledes stor vægt på, at den valgte placering er det mindst dominerende for landskabet, når der samtidig skal tages hensyn til dels dækningsmuligheder, dels mindst mulig højde for at undgå bardunering og rydning af et større stykke skov.

Ejer af Fiskerbakken 1 (Ligestillingsejer)
2a. Kommenterer på stedets herlighedsværdi. Placeringen er lige ved det gamle fiskerleje, og 'Vagtbakken', hvor masten placeres, er et historisk sted med den bedste udsigt i Tisvilde.
2b. Bakken er beskyttet af regler for fredskov og kystbeskyttelseslinje.
2c. Der stilles spørgsmål om behovet for mobildækning af hhv. Tisvilde by, stranden og skoven. Hvem har masten relevans for?
2d. Strålingsrisiko var et emne ved opstilling af masten ved Tisvilde Bistro, og her blev masten forkortet. Ejer af Fiskerbakken 1 er nu blevet oplyst om, at Gribskov Kommune henviser til Sundhedsstyrelsen og operatørernes ansvar for at overholde grænseværdier. Derfor ser hun ikke noget problem i at forhøje den eksisterende mast.
2e. Mener, at der er en moralsk forpligtelse til at orientere flere borgere end de nærmeste, der har krav på orientering.
2f. Foreslår alternative masteplaceringer: Enten en lav mast på p-pladsen, der står i 3 måneder til sikring af livredderes samt Musik i lejets mobildækning, kombineret med en permanent lav mast på stationspladsen. Eller en forlængelse af den eksisterende mast ved bistroen til gavn for erhvervslivet, evt kombineret med en lav, midlertidig mast på stranden.

Ansøger bemærker, at:
2c - De myndigheder, der har været involveret i afklaring og sagsbehandling, har ikke truffet afgørelse alene på baggrund af, at 2 livreddere indenfor en periode af 3 måneder skulle have behov for dækning. Der er også, når man taler om nødkald, behov for at andre end livreddere - almindelige borgere, børn som ældre - kan bruge denne tjeneste. Hertil kommer behov fra borgere, der klager over ringe eller ingen dækning, fastboende og sommerhusejere såvel som de mange tusind gæster over året.
Endelig er Hi3G og øvrige operatører forpligtet - via deres licenser til at drive mobilnetværk - til at tilvejebringe tilfredsstillende dækning efter anvisning fra Energi- og Miljøstyrelsen.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 2a - Administrationen er enig i, at området omkring det gamle fiskerleje har herlighedsværdi. Det vurderes, at masten skal placeres væk fra det åbne areal ned mod stranden, med friholdelse af stejleplads og bådhuset. Den landskabeligt bedst mulige løsning i området vurderes at være i kanten af skoven, hvor radioudstyr samt de nederste 18-20 m af masten vil blive dækket af træerne og ikke være synligt udenfor skovbrynet.
Ad 2b - Relevante myndigheder har allerede givet dispensation fra skovloven samt strandbeskyttelseslinjen. Hele området vest for byen er omfattet af udpegningerne, og dispensation er under alle omstændigheder nødvendig, hvis der skal opnås mulighed for bedre signal i området.
Ad 2c - Ansøger har fremsendt dækningsanalyse og behov. Materialet virker gennemarbejdet. Der har gennem de senere år generelt været drøftelser om manglende dækning i området. Et væsentligt argument fra ansøger for den nye mast er den generelle mulighed for at kunne foretage nødopkald fra området; dette vægter højere end datakapaciteten. Administrationen vurderer, at det er et væsentligt argument for en ny mast, at mange mennesker kommer i området, som badegæster og festivalgæster såvel som ved almen daglig brug. På den baggrund vurderer administrationen at det er godtgjort, at der er behov for yderligere dækning.
Ad 2d - Stråling vedrører forhold, der forudsættes at være overholdt, når kommunen behandler en sag ud fra planlov og byggelov. Danske mobiloperatører skal følge fastsatte grænseværdier, og vurderingen heraf er ikke en del af kommunens myndighedsområde. Muligheden for forhøjelse af den eksisterende mast ved bistroen har det ikke været en del af sagsbehandlingen.
Ad 2e - Administrationen har samlet set vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at foretage en naboorientering begrænset til de nærmeste 4 sommerhusejere. Baggrunden for dette var, at det meste af masten placeres mellem træerne hvilket nedsætter de særlige individuelle gener for øvrige grundejere og beboere i området.
Ad 2f - Administrationen vurderer, at alternative masteplaceringer i form af lave, evt. midlertidige master på p-pladsen / stranden er landskabeligt uheldigt. Der er lagt vægt på at mindske synligheden i forhold til kystlandskabet, og det er tillige med dette udgangspunkt, at Kystdirektoratet har givet dispensation til en mast i området. Forøgelse af masten ved bistroen har ikke været en del af sagsbehandlingen, jf. bemærkninger under Ad 2d.

Ejer af Ved Gærdet 5
3a. Er uforstående overfor placeringen, og foreslår opsætning længere nede ad vejen, på p-pladsen.
3b. Ønsker en åben diskussion om beslutningen.

Ansøger bemærker, at:
3a - Indsigelsen er et godt udtryk for de mange holdninger, der er til placering af masten. Nogle ville sige, at den placering, indsiger foreslår, er langt mere skæmmende, idet masten derved vil stå solitært og både vil skæmme oplevelsen af de åbne strandarealer og stå i synsfeltet fra vigtige udsigtspunkter på bakkerne, ud over stranden og vandet.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 3a - Se bemærkninger under Ad 1, 2a og 2b.
Ad 3b - Se bemærkninger under Ad 2e.

Ejer af Fiskerbakken 1 (Hovedejer)
4a. Mener at området er essensen af Tisvildeleje, og at placeringen er en æstetisk dårlig løsning.
4b. Finder at placeringen er i strid med kommuneplanudpegninger i f.t. natur, landskab m.v.
4c. Har ikke som nærmeste ejendom dækningsproblemer, men vil kunne se masten og være udsat for stråling herfra. Mener at det ikke er nogen selvfølge, at der er god mobildækning udenfor byen i skov og på strand.
4d. Påpeger, at den afsides placering af masten vil indebære risiko for hærværk og skader fra væltende træer.
4e. Foreslår en placering ved parkeringspladsen, hvor der er kiosk, toiletbygning m.m., eller at forhøje masten ved bistroen.

Ansøger bemærker, at:
4c - TT og 3 repræsenterer 3 ud af 4 mobiloperatører, som ønsker at etablere sig i den nye mast. Hvis dækningen var i orden, så var der ingen, der ville foretage den ret bekostelige investering at rejse en ny mast med tilhørende radioudstyr og antenner.
Hvad angår stråling fra masten er dette ikke et område, som kommunen forholder sig til, da dette forvaltes og reguleres af andre myndigheder såsom Sundhedsstyrelsen og WHO. Det er godt, at ejer oplever god dækning, for det forholder sig sådan, at den største påvirkning, man får fra mobilsignalet, kommer fra telefonen og ikke fra masten, så jo bedre dækning jo lavere påvirkning.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 4a - Se bemærkninger under Ad 1, 2a og 2b.
Ad 4b - Se bemærkninger under Ad 2b.
Ad 4c - Se bemærkninger under Ad 2c og 2d.
Ad 4d - Det er en risiko, som ansøger må bære, og som ikke fra ansøger ikke har kommenteret.
Ad 4e - Se bemærkninger under ad 2f.

Ejer af Hovedgaden 102b
5a. Oplever at der er fin mobildækning på stranden og i skoven.
5b. Finder at en mast vil skæmme området.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 5a - Se bemærkning under Ad 2c.
Ad 5b - Se bemærkninger under Ad 1, 2a og 2b.

Ejere af Hovedgaden 97
6a. Mener at placeringen er landskabeligt uhensigtsmæssig, at masten vil ændre på landskabet, og at der nede fra stranden vil være fuldt udsyn til 15-20 m mast over grantræerne.
6b. Spørger om ikke ansøger kunne finde en bedre løsning, hvis de blev nødt til det.
6c. Stiller spørgsmålstegn ved argumentet om sikkerhed for de badende i området, hvor der i forvejen er livreddere.
6d. Er kede af at blive informeret så sent i processen og mener, at andre end de nærmeste huse skal orienteres.

Ansøger bemærker, at:
6a-6b - Udfordringen er, at uanset hvor masten placeres, så skal den/antennerne i et vist omfang kunne 'se' brugeren, og brugeren vil derfor også kunne se masten. I byområder når mobilsignalet brugerne ved refleksion mellem hårde flader, og ved mindre tunge bygningsmaterialer ved penetrering. Den manglende dækning i skove og trærige områder tilskrives træernes blade, som 'bremser' signaludbredelsen væsentligt. Derfor skal man heller ikke forvente et godt mobilsignal i skove, bortset fra vinterperioden i løvfældende skove. I den forstand er det ikke ligegyldigt, hvor man placerer masten.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 6a - Administrationen er enig i, at masten vil blive synlig fra stranden. Placeringen er et udtryk for afvejning af interesser. Se bemærkninger under Ad 1 og 2a.
Ad 6b - Administrationen bemærker, at placeringen er fundet blandt andet ud fra ansøgers dialog med Naturstyrelsen som grundejer og ved fælles drøftelser med både Gribskov Kommune og Naturstyrelsen.
Ad 6c - Se bemærkninger under Ad 2c.
Ad 6d - Administrationen bemærker, at det er sædvanlig praksis at foretage naboorientering forud for politisk forelæggelse af sagen. Naboers kommentarer bliver hermed inddraget i udvalgsbehandlingen. Se bemærkninger under Ad 2e.

Sommerhusgæst på Hovedgaden
7a. Bemærker, at en mast vil skæmme området og udsigten, og protesterer mod planerne.
7b. Mener at der er mobildækning i området, og at projektet er omsonst.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 7a - Se bemærkninger under Ad 1 og 2a.
Ad 7b - Se bemærkninger under Ad 5a.

Ejer af Fiskerbakken 8
8. Vil være generet af udsigten til en høj mast og nedlægger protest mod en mast i skoven. Værdsætter naturen og mener, at der må findes en anden løsning på behov for mobildækning.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 8 - Se bemærkninger under Ad 1 og 2a.

Ejer af Vængevej 43
9a. Protesterer mod opsættelse af masten og mod høringsproceduren. Gør indsigelse mod ikke at være blevet informeret om sagen. Der er heller ikke materiale på kommunens hjemmeside eller i Mastedatabasen.
9b. Spørger hvorfor masten skal op, da der er fin mobilforbindelse i området. Finder ikke at sikkerhed er et holdbart argument.
9c. Ingen af beboerne i området har bedt om en høj mast. Der er endvidere tilføjet kommentarer vedrørende afviklingen af 'Musik i Lejet'.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 9a - Se bemærkninger under Ad 2e.
Ad 9b - Se bemærkninger under Ad 2c og 5a.
Ad 9c - Administrationen har ingen yderligere kommentarer til dette.

Ejer af Vængevej 41
10a. Mener at en bredere kreds af visuelt berørte ejendomme burde have været inddraget.
10b. Er principielt enig i behovet for bedre mobildækning, herunder mulighed for nødopkald fra Tisvilde Hegn. Kan dog frygte, at skovens ro forstyrres af ringetoner og samtaler.
10c. Ønsker svar på, hvilket område der ønskes dækket, hvorfor eksisterende mast ved bistroen ikke kan forhøjes, samt hvor præcist masten placeres.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 10a - Se bemærkninger under Ad 2e.
Ad 10b - Administrationen bemærker, at det er et væsentligt argument for en ny mast, at mange mennesker kommer i området, som badegæster og festivalgæster såvel som ved almen daglig brug.
Ad 10c - Ejer af Vængevej 41 ikke er blevet naboorienteret. De ønsker at blive høringspart og få mulighed for at kommentere. Se bemærkninger under Ad 2e. De vil efterfølgende få tilsendt dette notat samt afgørelsen.