PMU 18-09-17 UDKAST TIL GRIBSKOV KOMMUNES FORSLAG TIL REVISION AF FINGERPLAN 2017


Notat med begrundelser for Gribskov Kommunes forslag til revision af Fingerplan 2017Forslag 1
Forslaget kort
Proaktiv stillingtagen til udviklingen af det 'øvrige hovedstadsområde'.

Beskrivelse af forslaget
Gribskov Kommune opfordrer til fokus-skifte i planlægning af
'det øvrige hovedstadsområde', så der i mindre grad fokuseres
på, hvad der ikke må planlægges for, og i stedet proaktivt arbejdes
med hvordan infrastruktur og planlægningsmuligheder bedre kan under-
støtte vækst og udvikling i 'det øvrige hovedstadsområde' så kommuner
som Gribskov bedre kan udvikle sit potentiale som bosætnings-, fritids-
og turismeområde til gavn lokalt såvel som regionalt.
Generelt foreslår Gribskov, at landsplandirektivet ikke pålægger kommuner
som Gribskov særlige planlægningsmæssige begrænsninger, sammen-
lignet med lignende kommuner beliggende udenfor Hovedstadsområdet.

Motivering af forslaget
Gribskov kommune må konstatere, at landsplandirektivet for
hovedstadsområdet som det foreligger i dag har fokus på de centrale
byområder, samt byfingrene omkring S-togs-systemet. Planlægningen
af disse områder er centrale for at gøre hovedstadsområdet under ét til
et mere attraktivt og velfungerende område, og derfor er det forståeligt,
at der fokuseres på disse områder i gældende landplandirektiver.

Gribskov Kommunes Byråd har dog ved flere lejligheder givet udtryk for det uheldige i, at dette fokus i den statslige planlægning har betydet, at 'det øvrige hovedstadsområde' efterlades som et område mellem Fingerbyen og den resterende del af landet, som ikke er omfattet af planlægningen for hovedstadsområdet. Det betyder at 'det øvrige hovedstadsområde' pålægges nogle begrænsninger inden for områder som detailhandel og byudvikling, uden at der stilles andre muligheder i stedet. Gribskov Kommune og andre dele af 'det øvrige hovedstadsområde' tænkes ind i den samlede planlægning i forhold til fritidsliv, turisme og bosætning uden at der ved den statslige planlægning gives særlige mulighed for at understøtte disse formål.

Gribskov Kommune vil gerne opfordre til et fokus-skifte i planlægning af 'det øvrige hovedstadsområde', således at der i mindre grad fokuseres på, hvad der ikke må planlægges for, og at der i stedet aktivt arbejdes med hvordan infrastruktur og planlægningsmuligheder kan understøtte, at 'det øvrige hovedstadsområde' udvikler sit potentiale som bosætnings-, fritids- og turismeområde. Gribskov Kommune stiller sig til rådighed for dialog om disse temaer, og vil gerne deltage aktivt i et arbejde med at definere, hvordan udvikling i 'det øvrige hovedstadsområde' kan bidrage til, at hovedstadsområdet samlet set bliver mere attraktivt og velfungerende.

Vurdering af forslaget i forhold til Planlovens regler om planlægning i hovedstadsområdet
En mere aktiv stillingtagen til 'det øvrige hovedstadsområde' vurderes at passe fint i tråd med med planlovens intentioner for hovedstadsområdets planlægning og udvikling.

Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø
Forslaget vurderes ikke at have en negativ påvirkning af natur og miljø.


Forslag 2

Forslaget kort
Effektiv og bæredygtig mobilitet - styrkelse af infrastrukturen

Beskrivelse af forslaget
En helt væsentlig forudsætning for vækst i Gribskov Kommune
er effektiv og bæredygtig mobilitet. Gribskov Kommune vil derfor
gerne opfordre til generelt at styrke infrastrukturen i Nordsjælland
og konkret til at motorvej og S-tog over Hillerød forlænges til Helsinge.

Motivering af forslaget
En helt væsentlig forudsætning for vækst i Gribskov Kommune er effektiv og bæredygtig mobilitet. Gribskov Kommune vil derfor gerne opfordre til generelt at styrke infrastrukturen i Nordsjælland og konkret til at motorvej og S-tog over Hillerød forlænges til Helsinge.

Gribskov Kommune opfordrer til et særligt fokus på at planlægningen skaber rammer for udvidelse af den kollektive trafikbetjening ud fra en målsætning om en reduceret CO2-udledning.

Opfordringen til mere effektiv og bæredygtig mobilitet skal ses i lyset af, at transportbehovet til og fra Gribskov Kommune er langt større end befolkningstallet antyder. Dels da kommunen, som landets næststørste sommerhuskommune med lidt over 14.000 sommerhuse, har en markant større sommerbefolkning end vinterbefolkning, og dels da Gribskov Kommune udgør et meget populært udflugtsmål for turister. Turisme skaber en omsætning på godt 1.4 milliarder kroner om året i Gribskov Kommune.

Vurdering af forslaget i forhold til Planlovens regler om planlægning i hovedstadsområdet
Forslaget er i tråd med ønsket om at Hovedstadsområdet skal ses som en funktionel sammenhængende region. Forslaget er desuden i tråd med planlovens principper om at den regionale byudvikling i hovedstadsområdet skal følges af udbygning af infrastrukturen herunder S-banerne.

Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø
Gribskov Kommune opfordrer til et særligt fokus på at planlægningen skaber rammer for udvidelse af den kollektive trafikbetjening ud fra en målsætning om en reduceret CO2-udledning.


Forslag 3

Forslaget kort
Mere fleksible rammer for erhvervsudvikling.

Beskrivelse af forslaget
Gribskov Kommune ønsker, at der lægges op til et større fokus
på mere fleksible planmæssige rammer for de små og mellem-
store erhverv, for detailhandel og for landbrugs-, fiskeri- og
turisterhvervene der bedre understøtter erhvervslivets behov som
følge af de voldsomme strukturændringer de fleste brancher oplever
i disse år. Eksempelvis bevæger landbruget sig fra konventionel tilgang
til en mere mulitifunktionel, og detailhandlen udvikler sig med hybridkoncepter.

Motivering af forslaget
Hvad angår erhvervsudvikling ønsker Gribskov Kommune, at der lægges op til et større fokus på mere fleksible planmæssige rammer for de små og mellemstore erhverv, for detailhandel og for landbrugs-, fiskeri- og turisterhvervene.

Gribskov Kommune ønsker særligt en øget fleksibilitet i landsplandirektivet der bedre forholder sig til til de udfordringer og muligheder som landområder i hovedstadsområdet står overfor. Her bør særligt rettes fokus på de store strukturændringer som landbrugserhvervet står overfor og de dertil hørende store uudnyttede potentialer der er for øget turisme i landområderne. Det konventionelle landbrug er på mange måder underlagt hensynet til de mange andre arealinteresser. Dette pres har sat landbruget i bevægelse mod et mere multifunktionelt erhverv. Landbruget ser fremadrettet fortsat sig selv som største forvalter af landområdet og producent af bl.a. fødevarer, energi. og rummer også store potentialer indenfor turismeovernatning og -oplevelser. I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte landbrugserhvervets udvikling i den retning, men oplever at landsplandirektivet mest er målrettet det mere konventionelle landbrugserhverv.

Vurdering af forslaget i forhold til Planlovens regler om planlægning i hovedstadsområdet
Forslaget er i tråd med Planlovens intention om at se hovedstadsregionen som en sammenhængende byregion.
Forslaget kan være med til at styrke Gribskov Kommune og resten af 'det øvrige hovedstadsområdes' rolle som en vigtigt del af byregionen forbindelse med fritidsliv, turisme og bosætning.

Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø
Forslaget vurderes at have en positiv påvirkning på natur og miljø , fordi de multifunktionelle erhverv i højere grad kan tages hensyn til natur- og friluftsinteresserne.

Forslag 4

Forslaget kort
Overførsel af 2 sommerhusområder til byzone.

Beskrivelse af forslaget
Gribskov Kommune foreslår at der gives mulighed for at overføre 2 sommerhusområder ved Arresø til byzone. Det drejer sig om sommerhusområderne Bækkekrogen og Bakkelandet.

Motivering af forslaget
En mulighed for at overføre sommerhusområder til helårsboligområder vil kunne skabe muligheden for øget bosætning uden, at der inddrages bar mark til byformål, og det vil samtidig kunne udgøre attraktive og grønne boligområder. I Gribskov Kommune er Bakkelandet og Bækkekrog ved Ramløse eksempler på sådanne områder.

Vurdering af forslaget i forhold til Planlovens regler om planlægning i hovedstadsområdet
Forslaget giver mulighed for at tilbyde forskellige bosætningsmuligheder i hovedstadsområdet.

Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø
Forslaget vil have en positiv virkning på natur og miljø, fordi overførsel af sommerhusområder til byzone vil kunne skabe mulighed for øget bosætning, uden at der inddrages yderligere landzone til byformål.