PMU 07.12.2017 GENNEMGANG AF HØRINGSSVAR OG ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER OG ANBEFALINGER. DOKUMENTNUMMER 2017/27088 017


Vurdering af høringssvar til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge og Kommuneplantillæg nr 12 til kommuneplan 2013-25.
PMU 07.12.2017


Forslag til nyt plangrundlag har været fremlagt offentligt i perioden fra den 15.09.2017 til den 10.11.2017. Der er modtaget 10 høringssvar i offentlighedsfasen.

I det følgende gennemgås de modtagne høringssvar med administrationens vurderinger og anbefalinger. Bygherres eventuelle bemærkninger til høringssvarene fremgår af nedenstående.

Nogle af høringssvarene er medtaget i uddrag. De fulde høringssvar ligger i sagen.

Oversigt over emner i høringssvar:
  • Tilgængelighed og hensyn til alle (høringssvar nr. 1)
  • Betydning af at beholde kunsthus i området (høringssvar nr 4, 9 og 10)
  • Bygningshøjde for de højeste bygninger (høringssvar nr 2 og 8)
  • Parkeringspladser i og udenfor området (høringssvar nr 2, 5, 6 og 7)
  • Flere miljøvenlige tiltag (høringssvar nr. 6)

Nr.
Afsender
Resumé af indsigelse/bemærkning
Administrationens vurdering og anbefaling
Konsekvenser for lokalplanen
1
Handicaprådet
(hele høringssvaret)
1) Handicaprådet vil indledningsvis gerne kvittere for, at forslag til lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge udtrykkeligt beskriver en forpligtelse til at sikre fysisk tilgængelighed. Tilgængelighed er nemlig en helt basal forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet. 1)Tages til efterretning.1) Ingen.
2) Handicaprådet er dog bekymret for, at fortovsbelægning kan udføres i form af teglsten og granitbrosten, da disse belægningsformer skaber problemer og fare for brugere af ganghjælpemidler som for eksempel en rollator eller en kørestol (teglsten bliver glatte i regnvejr og brosten er svære at køre på).2) Bygherres bemærkninger: Boligselskabet har ikke noget imod, at der ikke må benyttes teglsten og granitbrosten til belægning.

Lokalplanen giver mulighed for at vælge mellem 3-4 forskellige materialer, men indenfor de enkelte materialer kan disse også udformes så de opfylder de ønskede krav.

Administrationen vurderer, at da lokalplanen fastslår at gangarealer udføres udfra retningslinier der sikrer tilgængelighed for alle, betyder det at valg af materialer og anlægsform skal ske udfra dette kriterie, og at der dermed er taget højde for det ønskede. Lokalplanen ligger op til variation i materialevalg for at kunne sende signal om forskellig anvendelse af arealerne og for at opnå æstetiske værdier.

Administrationen anbefaler, at det præciseres i lokalplanen, at gangbaner ol. skal udføres hensigtsmæssigt for alle, dog uden på forhånd at lave flere restriktioner for materialevalg.
2) Ændring af § 8.3 og § 8.4.
Der tilføjes at belægningen på gangbaner og fortove skal være jævn, fast og skridsikker.
3) Handicaprådet bemærker, at stiføring har en stor betydning for tilgængelighed. Handicaprådet forventer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de gældende normer, og at der i det nye område bliver anlagt ledelinjer samt tydelige markeringer de steder, hvor stier munder ud i en kørende trafik. Handicaprådet håber, at arbejdet med ledelinjer bliver gennemtænkt, så de også vil føre til affaldssortering m.v.3) Lokalplanen forhindre ikke at det bliver udført ledelinier.

Administrationen vurderer, at spørgsmål som for eksempel ledelinjer bør indgå i et større byområde og have udspring i en samlet strategisk plan for Helsinge for at sikre større værdi.

Administrationen anbefaler at ledelinjer ikke kommer til at stå som et krav i lokalplanen.
3) Ingen.
4) Handicaprådet er bekymret for at handicappladser ligger for langt væk, samt at der kun er en plads pr. delområde. Handicaprådet forventer, at handicapparkeringspladser vil have den rette størrelse i forhold til den gældende standard.4) Bygherres bemærkninger: I almen bebyggelse er det almindeligt at der udover de handicapparkeringspladser der er lovkrav, etableres handicapparkering når det er nødvendigt i forbindelse med, at borgere med behov for handicapparkering flytter ind.

Lokalplanen stiller krav om mindst en parkeringsplads og giver dermed mulighed for at der kan etableres flere til opfyldelse af et aktuelt behov. På bilag 2 er der lavet et forslag til hvordan parkeringspladserne kan anlægges. Af dette forslag fremgår, at en del parkeringspladser ligger frit til den ene side og dermed bliver mere anvendelige for handicappede.

Administrationen vurderer, at da boligerne i type 1 og type 2 bygninger er i flere etager vil personer med behov for adgang til handicapparkering forventes at opholde sig i type 3 bygningerne, hvor boligerne er i en etage og der vil være elevator. Derfor forventes det største behov for handicapparkering tæt på type 3 bygninger.

Administrationen anbefaler, at handicapparkeringspladser placeres ved type 3 bygningerne.
4) Ændring af § 5.6.
Teksten erstattes af følgende "Der skal anlægges mindst 1 handicapparkeringsplads pr delområde og mindst 1 handicapparkeringsplads pr type 3 bygning jf. kortbilag 2."
5) Handicaprådet foreslår, at beplantning tager hensyn til den aktuelle viden om allergier.5) Lokalplanen har ingen bestemmelser om hensyn til allergier.

Administrationen vurderer, at hensyn til aktuel viden om allergier er i tråd med byrådets ambitioner om at lave forebyggende tiltag for borgers sundhed.

Administrationen anbefaler, at det beskrives i lokalplanen hvilke planter der kan anvendes i udearealerne.
5) Ændring af § 8.6 og § 8.7.
Tilføjelse til teksten: De valgte planter skal også vælges udfra at minimere allergirisiko, dvs. at planter der anvender insektbestøvning skal foretrækkes frem for luftbestøvning. Træer med insektbestøvning er eksempelvis: lind, lærk, røn, fyr og frugttræer."
6) Afslutningsvis vil Handicaprådet tilkendegive, at rådet oplever planen som gennemarbejdet i forhold til det æstetiske udtryk og sammenhæng med omverden.6) Tages til efterretning.6) Ingen.
2
Lægerne Helsinge Lægecenter:

Susanne Bak Petersen
Kaspar Cort Ehlers
Laura Zeuthen Andersen
Linda Dahlstrøm
Thomas Vaabensted
Christian Jakobsen

(hele høringssvaret)
1) Først og fremmest finder vi det forstyrrende med bebyggelse i 4-5 etager. Resten af Helsinge bymidte er bygget i typisk 1-3 etager. Vi vil således modsætte os byggeri i en højde af mere end 3 etager. Et højt byggeri vil give forstyrrende og krænkende indkig til vores lægeklinik, hvor vi kan have afklædte patienter til undersøgelse. Det er værd at bemærke, at langt størsteparten af alle Helsinge kommunes borgere færdes i vores klinik (vi har ca 10.000 patienter). Vi vil derfor anmode om en ændring af projektet, således at de høje bygninger på over tre etager sløjfes. Såfremt dette ikke påtænkes, ønsker vi oplysning om klageadgang i henhold til forvaltningslovens forskrifter. 1) Af lokalplanens redegørelse fremgår, at det er byrådets ønske at styrke Helsinges funktion som hovedby i kommunen gennem omdannelse og fortætning. Lokalplanen har baggrund i ønsket om at udbygge den eksisterende bystruktur og styrke byliv og handel i bymidten. Derfor giver lokalplanen mulighed for at fortætte området på Møllebakken også i højden. Bygningstyperne i lokalplanen har forskellig højde og er anbragt udfra hensyn til højden på det omkringliggende byggeri. Bygningen der er nærmest lægecentret er af den type der må være i 3 etager hvoraf den ene er tagetage (type 2) og opfylder dermed høringssvarets ønske.

Administrationen vurderer, at der ved placering af en type 2 bygning på hjørnet over mod bygningen der huser lægecentret, er taget hensyn til det omkringliggende byggeri udenfor lokalplanen.

Administrationen anbefaler, at der ikke ændres i de mulige bygningstyper og deres placering i lokalplanområdet.
1) Ingen.
2) Annullering af parkeringspladser vil være et problem. Der er i forvejen rift om parkeringspladserne bag Fakta. I fald byggeriet gennemføres, vil der opstå en akut, stor mangel på parkeringspladser. I tilfælde af at byggeriet gennemføres, vil vi betinge os reserverede parkeringspladser på pladserne, der ligger mellem lægecenteret og Gribskov rådhus – vi har behov for 15 faste pladser. Da vi betjener ca 10.000 borgere i Helsinge alle ugens hverdage, mener vi, at dette er et rimeligt krav. 2) Kommunen er i gang med at gennemføre en parkeringsanalyse som vil danne grundlag for en plan til sikring af det fremtidige parkeringsbehov i Helsinge.

Alle ejere har i følge bygningsreglementet pligt til at tilvejebringe tilstrækkelig parkering på egen grund til den aktuelle anvendelse, hvor det konkrete antal afklares i forbindelse med byggetilladelsen. Det er op til lægecentret at tilvejebringe egne parkeringspladser.

Administrationen vurderer, at den kommende plan for parkering vil tilgodese områdets parkeringsbehov.

Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer.
2) Ingen.
3) Bebyggelse af Delområde C ud til – og tæt på – Rådhusvej, som anført i det tilsendte forslag, finder vi i det hele taget problematisk, idet det betyder en for stor bebyggelsestæthed lige op ad vores lægecenter. Vi foreslår, at Delområde C udlægges til parkeringspladser. Under alle omstændigheder kan vi ikke acceptere bebyggelse ud til Rådhusvej i over tre etager, se punkt 1. 3) Se besvarelse til punkt 1.3) Ingen.
4) Faldende ejendomsvurdering: vi forventer et fald i ejendomsvurderingen af vor bygning, i fald der placeres et stort alment boligbyggeri lige klos op ad vor klinik. Det er vi naturligvis ikke interesseret i. 4) Lokalplanen giver mulighed for både private og almene boliger og det er intentionen at danne rammer for et dynamisk boligområde, der kan skabe øget attraktion, liv og nerve i midtbyen.

Planlægning er erstatningsfri regulering.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
4) Ingen.
3
Helsinge sogns menighedsråd

(hele høringssvaret)
Menighedsrådet mener at beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 19 gør sig gældende, da der ikke er bymæssig bebyggelse hele vejen rundt om Helsinge Kirke. I denne sag er menighedsrådet dog indforstået med, at der dispenseres fra kirkebyggelinien. Menighedsrådet noterer sig, at der er mindst 240 m fra kirken til området, der er omfattet af lokalplanforslaget, og at bygningshøjden ifølge beskrivelserne ikke vil overstige 16 m.Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
Ingen.
4
Gitte Marie Michelsen
Egebakken 14
3200 Helsinge

(uddrag af høringssvaret)
1) Det er glædeligt, der bliver udstykket og bygget i Gribskov Kommunes største by Helsinge. Ligeså at der er fokus på udvikling. Hvordan kan det så være at noget af det, der er med til at gøre byen attraktiv nedprioriteres og køres ud på et sidespor og der så ensidigt fokuseres på boliger?

Kunstværkstederne flyttes væk fra bymidten til et ukendt sted. I stedet burde man udnytte det store potentiale, der ligger i foreningen og i at de ligger lige der, hvor der kommer nye borgere og turister til.
1) Lokalplanen giver mulighed for, at der kan være kunstværksteder og andre lignende aktiviteter i lokalplanområdet, hvilket fremgår af § 6.1.

Bygherre bemærker, at de har forsøgt at løse problematikken omkring kunstværkstedet og det har ikke kunne lade sig gøre, men de har stor forståelse for brugernes ønske.

Kommunen har aftalt med køber at kunstværkstedet kan blive på ejendommen frem til efteråret 2018. I løbet af 2018 vil byrådet tage stilling til hvor kunstværkstedet fremover skal huses.

Administrationen anbefaler, at det ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
1) Ingen.
2) I den type boliger, der er lagt op til, vil en del af dem formentlig være ældre. Folk, der har tid til at dyrke en hobby, og behov for et sted, hvor de kan møde andre med samme interesse. Den mulighed reduceres, da en del af dem ikke længere selv kører bil af den ene eller anden grund. De er afhængige af gå afstand og offentlige transportmidler. At der lægges op til en åben plads er udmærket, men hvad med den kolde årstid. Den varer ca. 9 måneder, hvor man så kan sidde alene i sin lejlighed, med langt til sociale aktiviteter. Fælleslokalet bliver kun for boligforeningens beboere. Mens kunstværkstederne er åbne for alle, der interesserer sig for kunst. Dermed har foreningen også en integrerende effekt. 2) Se svar under punkt 1.
Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
2) Ingen.
Sådan en folkeoplysende forening har man været så privilegeret at have i 20 år lige midt i Helsinge. Andre steder i kommunen sender man også folkeoplysende foreninger ud i kulden, trods der ligger en forpligtelse til at stille egnede lokaler til rådighed for dem, på lige fod med idrætsforeningerne. Det ser ud til at, der er byrådsmedlemmer, der har glemt den forpligtelse samt overser værdien i at styrke folks mentale og sociale sundhed, der virker forebyggende i lighed med idræt.
Hvis man virkelig ønsker at flere skal deltage i det frivillige forenings liv forudsætninger det, at der er brugbare lokaler til det. Tæt på hvor man bor. I stedet for at nedprioritere burde man sørge for at give dem mulighed for et sted, hvor de kan finde sammen i et samarbejde. Burde der ikke være et kulturcenter for foreninger, hvor man styrker og samler de kultur- og fritidstilbud der er i Helsinge? Sporten har glædeligvis været prioriteret og tilgodeset i Helsinge med svømmehal og springhal. Mens mulighederne for at være aktiv som fritidskunstner begrænses. Burde der ikke tænkes endnu større og udover flere boliger? Skal man som bosat i Gribskov Kommunes største by Helsinge virkelig søge til andre byer for at finde andet end sportshaller og butikker at udfylde sin fritid med? Så hvorfor overhovedet vælge Helsinge at bosætte sig i frem for en anden by eller kommune for den sags skyld. Når noget af det, der gør byen interessant og mangfoldig, fjernes?
5
Pernille Harm Pedersen

(uddrag af høringssvaret)
Der udtrykkes bekymring for, om hendes forretning på Frederiksborgvej kan overleve uden de strategisk godt placerede parkeringspladser der nu fjernes på Møllebakken. Hun er yderligere bekymret fordi det tilsyneladende falder sammen med omfattende forandringer ved Irma, hvor parkeringspladsen graves op.Lokalplanen ligger op til at parkeringspladserne indenfor lokalplanområdet skal dække det behov der er inde i lokalplanområdet.

Administrationen vurderer, at kunder til butikkerne i Frederiksborgvej kan benytte parkeringspladser i gaden samt de nærliggende offentlige parkeringspladser øst for gadekæret.
Se i øvrigt vurdering af punkt 2.3 ovenfor.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
Ingen.

6
Klimagruppen

(uddrag af høringssvaret)
Bygherre bemærker, at klimagruppens høringssvar indeholder mange gode ideer, som de evt. vil lade sig inspirere af i det videre forløb. Dog har et Alment Boligselskab ikke de samme muligheder økonomisk for at tilføje bæredygtighedstiltag som ellers må anses for at have en kort tilbagebetalingstid, da vi har et rammebeløb vi lovgivningsmæssigt ikke må overstige.
Emner indenfor lokalplanområdet:1) Det er positivt at der er tænkt på regnvandsbede. Men vi savner bestemmelser om anvendelse af regnvand fra tage til vask og toiletskyl.1) Administrationen vurderer, at klimatilpasningstiltag som regnvandsbede er oplagte at planlægge for i anlægsfasen og giver værdi uden at virke fordyrende på projektet. Derimod vil krav om anvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl betyde en ekstraudgift, da der skal etableres et dobbelt rørsystem til håndterings af brugsvand.
Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
1) Ingen.
2) Det tætte boligområde midt i byen giver mulighed for planlægning af et boligområde uden megen biltrafik, og dermed et miljøhensyn.2) Lokalplanens bilag 2 viser hvordan området disponeres så der er plads til at områdets beboere kan være der med bil og at dele af lokalplanområdet er friholdt for biler og dermed giver plads til andre aktiviteter.

Administrationen vurderer, at der med lokalplanforslagets begrænsede parkeringsnorm og med områdets disponering til arealer hvor der er vej/parkering og områder hvor der ikke kommer biler er skabt en god balance.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
2) Ingen.
3) Der ønskes ladestandere til elbiler i området.3) Bygherre bemærker, at de også ønsker ladestandere, og har medtaget i deres byggeprogram, at der udføres 6 ladestandere til elbiler fordelt rundt på matriklen, samt at det sikres, at antallet kan udvides senere, når behovet opstår.

Lokalplanen forhindrer ikke at der opstilles ladestandere.

Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelig plads ved områdets parkeringsarealer til at der kan opstilles ladestandere. Dermed kan ladestandere opføres ved behov og behøver ikke at blive reguleret af lokalplanen.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
3) Ingen.
4) Der er for mange parkeringspladser (i alt 186 p-pladser der svarer til 1 pr 75 m2 bolig) og kun 1 overdækket cykelparkering pr bolig. Der skulle i stedet satses på at gøre området attraktivt for mennesker uden bil. Det foreslås derfor at antallet af parkeringspladser reduceres væsentligt så der bliver plads til tilstrækkelig mange overdækkede og aflåste cykelparkeringspladser.4) Bygherre bemærker, at dette forslag godt kan imødekommes af dem.

Lokalplanens parkeringsnorm for biler er lavet udfra retningslinierne i kommuneplanen og vurderes at være tilstrækkelige. Lokalplanen stiller krav om at der etableres en overdækket cykelparkeringsplads pr bolig.

Administrationen vurderer, at boligernes centrale beliggenhed har betydning for at mennesker der ikke ønsker at have bil vil være særligt interesseret i at bo i området og at at der tilsvarende kan være familier der har behov for mere end en bil. Hertil kommer at enkelte pladser kan benyttes til gæster til beboere. Cykelparkering er betydelig mindre pladskrævende og det forventes at de kommende ejere og brugere i området kan finde frem til en løsning der dækker behovet.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
4) Ingen

5) 1 handicapparkeringsplads pr delområde er for lidt. Bevægelseshandicappede mennesker forventes at komme til at bo i type 3 bygningerne og der bør afsættes mindst 1 plads til hver type 3 bygning.5) Se kommentar til høringssvar nr. 1 punkt 4.5) Ingen.
6) Klimagruppen mener, at biltrafik har forrang i forslaget. Der mangler krav til sikker adskillelse af cyklende og gående der skal krydse bil/parkeringsveje i området. Parkering burde ske i kanten af området, så bebyggelsen blev bilfri bortset fra handicapparkering.

Fortætning af byggeri er ressourcebesparende, men den aktuelle bebyggelsesgrader for høj og betyder at der er for lidt plads til børns udendørsaktiviteter.
6) Lokalplanens bilag 2 viser at området er disponeret så der også er områder hvor bløde trafikanter har forrang og hvor der ikke må være biler. Områdets eksisterende stræder op til Vestergade og gadekæret samt stiforbindelserne til Frederiksborvej er bevaret og sikret med lokalplanen.

Administrationen vurderer, at der med planen er mulighed for at opholde sig ude uden at skulle være i kontakt med biler. Der er desuden flere passager og stræder der kun må benyttes af cykler og gående. Den er den valgte bebyggelsesgrad i lokalplanområdet ikke særlig høj når der er tale om et centralt byområde. Byrummene i midten de fire bebyggelser er helt friholdt for biler og har plads til børns leg og andre udendørsaktiviteter.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
6) Ingen.
7) Klimagruppen mener ikke, at området burde bebygges der hvor det er grundvandsbeskyttelsesområde. Hvis grundvandet er beskyttet ønskes bestemmelser om permeabel belægning.7) Lokalplanens afsnit i redegørelsen "Parkeringsområde og ubebyggede arealer" side 5, siger om dette: " Parkeringsarealer i områder med særlige drikkevandsinteresser skal sikres mod nedsivning af forurenet vand. For mindre parkeringsarealer kan overfladevand afledes ved diffus nedsivning gennem et biologisk aktivt jordlag, mens der for større arealer skal gøres en særlig indsats for at sikre drikkevandet mod forurening."

Administrationen vurderer
, at tilstrækkelig store områder er friholdt fra bebyggelse og anden tæt befæstelse.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
7) Ingen.
8) Krav til at beplantning etableres udfra hensyn til mindst mulig lugning, da der ikke kan laves forbud mod pesticider.
8) Lokalplanen beskriver i redegørelsen side 5, at "De indre haverum skal beplantes udfra principperne "vild med vilje" som tilgodeser lavt vedligehold med stor biodiversitet."

Administrationen vurderer, at bestemmelserne er med til at understøtte at der ikke bliver anvendt pesticider i lokalplanområdet.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
8) Ingen.
9) Ønsker mulighed for grønne facader og grønne tage på cykelparkering.9) Lokalplanen regulerer kun selve facadematerialerne.

Administrationen vurderer, at det er muligt at der vokser planter op ad facaderne, når blot det egentlige facademateriale er i overensstemmelse med retningslinierne i lokalplanen. Grønne tage er direkte beskrevet som en mulighed i lokalplanen.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
9) Ingen.
10) Ønsker krav om udendørs tørrepladser.
Ønsker krav til bæredygtig bygningsventilation.
10) Det er ikke muligt at stille krav til udendørs tørrepladser og bæredygtig ventilation i lokalplanen.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning.
10) Ingen.
11) Ønsker at bygninger er anbragt udfra muligheder for anbringelse af solceller/solfangere og mulighed for optimering af passiv solvarme i bygninger og sol på udearealer.11) Lokalplanen giver mulighed for at anvende materialer i og på bygningens klimaskærm der kan producere solenergi. Projektering for udnyttelse af passiv solvarme i bygninger og sol på udearealer er også muligt.

Administrationen vurderer, at hovedformålet i dette byggeri ikke er at optimere i forhold til anvendelse af solenergi. Den detaljerede projektering af bygninger og udearealer bør dog planlægges så de bliver attraktive også i forhold til sol og skygge.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
11) Ingen.
12) Der bør tages højde for terrænforholdene i forhold til klimasikring mv. og der bør tages stilling til om overskudsjord med fordel kan genanvendes i området.12) Bygherre bemærker, at de har samme udgangspunkt i byggeprogrammet. Grundens fald skal udnyttes positivt, og jord skal så vidt muligt bevares på grunden og genbruges, medmindre der er tale om forurenet jord.

Lokalplanen har ikke begrænsninger i forhold til at genanvende overskudsjord på værdifulde måder. Lokalplanens krav til opmærksomhed på klimasikring fremgår af krav til områder i hvert gårdrum hvor der udlægges arealer til nedsivning af regn- og overfladevand og at disse arealer i perioder med større regnmængder kan være vandfyldte.

Administrationen vurderer, at der er taget hensyn til terrænforskelle ved at anbringe de højeste bygning på nogle af de lavestliggende arealer. Da lokalplanen ikke er restriktiv i forhold til terrænregulering har bygherre mulighed for at genanvende overskudsjord på grunden hvor det giver værdi.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
12) Ingen.
Emner udenfor lokalplanområdet:13) Trafikforhold bør styrkes i forhold til cykler og gående. Det kan gøres ved styrkelse af cykelforbindelser ud af området, især til stationen. Ophævelse af ensretning for cykler og en cykelbane gennem Østergade.

Fodgængerovergange der krydser Rådhusvej og Rundinsvej.

Lokalplanen burde klart stimulere brug af kollektiv trafik, cykel og gående trafik i udformning af vej og stiforhold til station, stoppestæder, skoler, bibliotek og idrætsområde.
13) Lokalplanen regulerer ikke forhold udenfor lokalplanområdet. Forslagene kan indgå i det videre arbejde med at udvikle bymidten.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
13) Ingen.
Rettelse til tekst:14) side 4 øverst:"..parkeringspladser mod syd og sydøst i området."14) Administrationen anbefaler, at rettelser til teksten gennemføres. 14) Ændring af tekst side 4 øverst til: "..parkeringspladser mod syd og vest i området."
15) side 11 § 5.3: gadenavnene er vildledende og endnu ikke bestemt.15) Administrationen anbefaler, at rettelser til teksten gennemføres. 15) Ændring af tekst i § 5.3: vejnavne fjernes og bilagsnummer 3 tilføjes.
7
Ejvind Hartmund

Kontor: Frederiksborgvej 2

(uddrag af høringssvaret)

1) Overordnet finder jeg det betænkeligt, at man fjerner en del af erhvervsområdet i Helsinge by for at gøre det til rent boligområde.

1) Området er ikke udlagt til erhvervsområde, men til centerformål hvor der både kan optræde boliger og nogle former for erhverv. Med den nye lokalplan ønskes flere boliger i byen for at styrke byliv og handel i bymidten.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning
1) Ingen.
2) Nu minimere kommunen det udlagte erhvervsareal på bekostning af rent boligareal, angiveligt for at medvirke til en befolkningstilvækst til glæde for byens detailhandel og skabe en ny bygningsprofil i højden.

Tanken om at Helsinge centerområde var for lille til udvikling af kulturinstitutioner og erhverv i form af detailhandel, må også antages at være årsagen til at detailhandlen nu bevæger sig ud af Vestergade og kulturinstitutionerne bliver placeret rundt omkring uden for centerringen.

2) Bygherres kommentar: I vores oprindelige forslag, var der medtaget handel og kultur i planen, men dette er taget ud efter ønske fra flere instanser. Såfremt der skal tilføjes handel eller lign., vil den samlede bygningsmasse skulle øges, for at der fortsat er plads til 10.000 m2 hvilket vil betyde at bygningshøjden skal øges.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning
2) Ingen.
3) Lokalplanforslaget vil fjerne samtlige 160 parkeringspladser ved Møllebakken, – pladser som på hverdage alle er besat til glæde for de erhvervsdrivende i hele den vestlige del af bymidten. Et byggeri som det planlagte på 14.000 bruttoetagemester kræver også ganske mange p-pladser, men de 186 pladser der er afsat i lokalplanen vil blive forbudt område for besøgende til byens butikker samt Gribskov rådhus. Officielt siges det at ”det vil man se på senere”, men hvis det ikke er tænkt ind i Lokalplanen, så er der tale om et kortsigtet og ikke visionært syn på byens udvikling.3) se kommentarer til høringssvar nr 2 punkt 2.3) Ingen.
4) Jeg er med forundring opmærksom på, at grundene til boligbyggeriet allerede er solgt inden høringsperioden for lokalplanforslaget er slut, og at boligselskaberne allerede skriver potentielle beboere på venteliste. Måske er der endnu mulighed for at tænke detailhandel og kultur ind i bygningsmassen, f.eks. i underetagen.4) se kommentarer til høringssvar nr 2 punkt 1.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning
4) Ingen.
5) Under alle omstændigheder må det kunne kræves, at lokalplanen kun kan godkendes, hvis den suppleres med nogle visionære tanker om og planer for erhvervs- og kulturudviklingen i kommunens hovedstad Helsinge.5) Lokalplanen regulerer ikke forhold udenfor lokalplanområdet. Forslagene kan indgå i det videre arbejde med at udvikle bymidten.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning
5) Ingen.
Forslag: Bygningerne i delområde A og B rykket længere ind på arealet, således at Rundinsvej kan udvides på det sidste stykke op mod lyskrydset.
Årsag: Rundinsvej blev oprindeligt etableret som en blind villavej, og ingen havde forudset, at det skulle blive indfaldsvej til Helsinge bymidte.
Ophobningen af trafik sydfra mod lyskrydset sidst på hverdagene og det meste af lørdagen er stor og vil forhåbentlig blive endnu større i de kommende år, bl.a. på grund af planlagt boligbyggeri.
8
Peter Troelsen

(hele høringssvaret)
1) Som udgangspunkt er det meget fint med boligudbygning i Helsinge by, hvis det vel at mærke bliver tilpasset den sparsomme hygge, der er tilbage i Helsinge bymidte. Jeg mener ikke, at massivt byggeri i den højde, der er lagt op til i forslaget, vil harmonere med at gøre Helsinge by til et attraktivt sted at bo. Forslaget er alt for bastant og vil give mange gener for nuværende byggeri i Helsinge bymidte. Jeg foreslår generelt langt lavere byggeri med større opmærksomhed og hensyntagen til nuværende boliger og bymidte og med tanke for, hvilke borgersegment der egentlig ønskes i Helsinge.1) Af lokalplanens redegørelse fremgår, at det er byrådets ønske at styrke Helsinges funktion som hovedby i kommunen gennem omdannelse og fortætning. Lokalplanen har baggrund i ønsket om at udbygge den eksisterende bystruktur og styrke byliv og handel i bymidten. Derfor giver lokalplanen mulighed for at fortætte området på Møllebakken også i højden. Bygningstyperne i lokalplanen har forskellig højde og er anbragt udfra hensyn til højden på det omkringliggende byggeri.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
1) Ingen.
2) Ud fra nuværende forslag vil det bl.a. ikke være muligt for os at få adgang til tømning af dagrenovation samt p-muligheder for lejere i ejendommen. Jeg beder venligst om, at der bliver taget de nødvendige hensyn til fri og uhindret adgang til ejendommen Frederiksborgvej 10, Helsinge, i de endelige planer for boligområdet. 2) Alle de ejendomme på Frederiksborgvej der i dag har vejadgang fra "bagsiden" der ligger i det nye lokalplanområde vil også fremover kunne betjenes med dagrenovation og vejadgang på denne måde. Dette vil blive dokumenteret og sikret i forbindelse med det vejprojekt der udarbejdes forud for byggetilladelsen.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
2) Ingen.
3) Herudover er jeg bekymret for, hvordan evt. pilotering af så massivt et boligområde vil påvirke de ældre ejendomme, der ligger op til området. Jeg beder venligst om særlig opmærksomhed på dette og forbeholder mig ret til udbedring af evt. sætnings- og følgeskader mv., der måtte opstå hermed.3) Disse forhold tages der højde for i forbindelse med byggetilladelsen.

Administrationen anbefaler, at kommentarerne tages til efterretning og ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.
3) Ingen.
9
Eva Top
Bregnerødvej 31,
3250 Gilleleje.
(mangeårig bruger af Kunstværkstederne Møllestien)

(hele høringssvaret)
Vedr. Møllestien 3, Kunstværkstederne Møllestien

I Helsinge har vi de sidste 20 år haft et kreativt kulturbud midt i byen. Foreningen, Kunstværkstederne Møllestien, har gennem årene været et produktivt og initiativrigt arbejdssted for kunstnere og amatørkunstnere i det smukke gamle Møllehus på Møllebakken. Foreningen har i høj grad bidraget til kulturlivet i hele kommunen ved halvårlige kunstudstillinger, cafe-aftener, åbent-husarrangementer, andre aktiviteter åbne for borgerne med mere. Medlemmerne deltager hyppigt i udstillinger rundt omkring ikke blot i kommunen, men i hele landet (sågar i udlandet).
Se bemærkninger til høringssvar nr 4.Ingen
Som det fremgår af lokalplanen, er der planer om 150 til 170 nye boliger. Kunstværkstedernes og det smukke gamle hus’ fremtid er usikker. Kommunen står til at miste et kulturbud, der er med til give liv til en ellers kedelig by. Et hus midt i byen, hvis åbne tilbud og tilbud om medlemsskab også de mange nye borgere ville kunne benytte sig af.
Gribskov kommune har fået en henvendelse fra den kapitalstærke Fond, Real-Dania, der giver støtte til initiativer, der kan fremme bosætningen i byer i Danmarks yderområderne. En mulighed kunne være, at kommunen kunne leje - eller tilbagekøbe - huset af køberne med støtte fra fonden.
Byrådet opfordres derfor til at gøre alt hvad det kan for at bevare huset med sin nuværende funktion. Det vil helt bestemt være attraktivt for de mange nye borgere, og det vil bidrage til at gøre Helsinge til en levende, moderne kulturby.
10
Jan Hovald Petersen

(hele høringssvaret)

1) Se på planen og check Møllestiens forløb på Møllebakken. Den gamle rødstensbygning på Møllestien 3 synes ikke at være omfattet af vedtægten, selv om huset ligger midt i den nye byplan.

2) Bygningen huser i dag et ret skattet og værdsat kunstnerfællesskab – en forening, der i daglig tale hedder Kunstværkstederne, og det er da utroligt, at man i byrådet og administrationen ikke har fundet en god løsning for foreningens fortsatte eksistens i bygningen. Kunstværkstederne skal flytte og det senest til december i 2018 – altså om ca. 1 år. Der er 3 foreninger der anvender huset.

Foreningen Kunstværkstederne er et stærkt fundament for trivselen af kunstinteressen og kulturlivet i Helsinge og hele Gribskov kommune. Sørgeligt, hvis foreningerne må fraflytte denne centrale placering, da hus plus foreninger kunne blive et stærkt aktiv for alle borgere og også de, der kommer til at bebo de nye boliger på Møllebakken. Byggeriet starter så vidt det forudses her i foråret – sommeren og efterår 2018. Indflytning i de nye boliger i tiden derefter og de nye beboere ville i så fald kunne glæde sig over at der er et liv og et åbent fællesskab i den gamle bygning Møllestien 3, midt i området. Her kan alle komme og deltage - opløftende og kreativt og blive medlemmer.

Kommunen kunne lade foreningen fortsætte, men valgte desværre en anden løsning. Når den gamle rødstensvilla overlever byggeriet og overgår til det nye boligselskab, så kunne det tænkes, at det almene boligselskab kan se at det vil kunne have gavn af at der var en vigtig kreativ aktivitet i den gamle villa. Kommunen kunne med en tilføjet hensigtserklæring i Byplanvedtægten hjælpe Kunstværkstederne videre i samme bygning, når den nu er ’i en hvid zone’.

1) Alle arealer der ligger indenfor lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i lokalplanen.


2) Se bemærkninger til høringssvar nr 4.

1) Ingen.
-
Administrationens bemærkninger1)Tilføjelse, konkretisering af muligheden for at anlægge mobilsendemast og tilbehør: 1) Tilføjelse til § 9.3: "Der må opføres én mobilsendemast i området. Mobilsendemasten opføres som én rørmast på op til 42 m. Rørmasten skal have indvendig kabelføring og den og alle antenner, forstærkere og lignende på den, skal males i en nuance af grå - farven skal godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen og skal være ens for masten og alle komponenter på den. Der må opføres én teknikkabine på maksimalt 15 m2 i umiddelbar tilknytning til masten, hvor alle udbydere på masten må deles om pladsen. Teknikkabinens udseende skal overholde bestemmelserne for sekundære bygninger i lokalplanen, mht. udseende og materialer, men kan udføres uden for byggefeltet."

Tilføj i redegørelsen "at formålet med en konkret beskrivelse af mastens udformning er at det skal sikres at den genere mindst muligt."

2) Bilag 2 og 3, der er udsendt separat i høringsperioden, udskiftes i lokalplanen. Bilagene blev ændret for at samle informationer om bygninger i bilag 2. Bilag 2 kommer nu til at skabe et tydeligere billede af hvilke bygningshøjder der er mulige med lokalplanen. Bilag 3 omhandler vejprofiler og skal derfor kun have oplysninger om disse.
Hele høringsmaterialet om de nye bilag er vedlagt dagsordenspunktet til PMU 07.12.2017, som bilag 3.
2) nye bilag 2 og 3
3)Teksten side 6 i afsnittet "Kommuneplan" ændres til:
"Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til kommuneplan 203-25. Kommuneplantillæg nr 12 har rammebestemmelse 1.C.07. Der står at anvendelsen kan være helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Butiksenheder må maksimalt være 500 m2.
Når tillægget til kommuneplanen er vedtaget er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.
3)Teksten side 6 i afsnittet "Kommuneplan" ændres til:
"Der skal udarbejdes kommuneplantillæg til kommuneplan 2013-25. Kommuneplantillæg nr 12 har rammebestemmelse 1.C.07. Der står at anvendelsen kan være helårsboliger, handel, service og mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Butiksenheder må maksimalt være 500 m2.
Når tillægget til kommuneplanen er vedtaget er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen."