NOTAT OM NABOBEMÆRKNINGER PMU 14082017


RABARBERGAARDEN, HOLLØSE GADE 21
Notat med sammenfatning af nabobemærkninger, ejers partsbemærkninger og administrationens vurdering og anbefaling


Det samlede projekt om fortsættelse af Haver til Maver og indretning af gårdbutik og café har været i naboorientering hos 18 naboejendomme samt grundejerforeningen syd for Rabarbergaarden.

Der er indkommet bemærkninger fra 8 naboer
Henvendelserne omhandler generelt disse temaer:

Indsigelser
 • Den trafikale udvikling - vejen blokeres, og der er risiko for ulykker
 • Støj fra børn
 • Støj og uro fra café med udendørs terrasse samt restaurantaktivitet med sene fester
 • Kommunens økonomiske støtte til projektet, samt tilsyn med brugen af pengene
 • Udvikling for tæt på sommerhusområde, der får en negativ påvirkning pga uro
 • Produktionshus anvendes som restaurationskøkken og ikke som tiltænkt til småproducenter
 • Cafeens anvendelse til møder mv. er ikke godt for andre af områdets faciliteter såsom forsamlingshuse
 • Private weekendaktiviteter med støj
 • Alle aktiviteter er i gang forud for tilladelse

Positive tilkendegivelser
 • Lyden af børn - et muntert indslag
 • Skolehaverne pynter
 • Støtter økologiske og bæredygtige inititativer
 • Lokale inititativer og aktiviteter giver livskvalitet og tro på områdets fremtid, og landsbyen får et løft
 • Rabarbergården har lydhør dialog og samarbejder med naboer
 • Godt for skolebørn at opleve skolehaver
 • Gode aktiviteter som giver liv i Holløse også i de stille måneder
 • Lokale beboere bruger stedet til spisning, fælles loppemarked m.v.


Gennemgang af de enkelte henvendelser

Naboer Holløse Gade 27
1a. Den trafikale udvikling er en belastning for Holløse Gade, specielt i sommermåneder og weekender, når der er fester. Biltrafikken på den lille gade er stigende, og der færdes samtidig en del mennesker til fods i vejkanten til og fra trinbrættet.

Ansøger bemærker, at der generelt er stigende trafikmængder i området, og at de gerne deltager i en løsning af udfordringen omkring trafikken.

Administrationen vurderer, at der med den anlagte parkeringsplads med adgang nord for bygningerne er skabt en løsning, hvor alene den del af Holløse Gade, der er kommunevej, påvirkes af ekstra trafik til ejendommen. Vejmyndighedens vurdering er, at de ansøgte aktiviteter med det anslåede besøgstal samlet set ikke ændrer på de trafikale forhold i området.

Naboer Frugthaven 7
2a. Der gøres som tidligere indsigelse mod larmen fra børn i skolehaverne.
2b. Café og restaurant giver endnu mere larm og uro i landsbyen. Der forekommer også larm og musik om natten.
2c. Det er uacceptabelt, at skatteyderne understøtter oprettelse af café/restaurant.

Ansøger bemærker, at:
2a - Skolehaverne blev anlagt med ekstra afstand til skel for at imødekomme naboer.
2b - Events som temadage og workshops vil blive afholdt i dagtimerne, og festarrangementer slutter i reglen kl. 22 og indebærer ikke udendørs musik eller støj. Herudover forbeholder de sig ret til som private beboere at kunne holde egne fester på lige fod med andre.
2c - Ud over det kommunale driftstilskud til Haver til Maver, samt bevilling via Gribskov Spisekammer til fælles udviklings- og produktionsmaskiner, er der tale om dels egenbetaling, dels ansøgning om forskellige LAG- og puljemidler til produktionskøkken og stald egnet til undervisning/formidling.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 2a - Konceptet med skolehaver skal foregå på en landbrugsejendom, når der skal være mulighed for både dyrkning af jorden og oplevelse af dyrehold. Ejendommen vurderes at være velegnet, idet der er nem adgang også via offentlig trafik. Der er tale om en eksisterende velfungerende undervisningsaktivitet med et element af samfundsmæssige interesse. Støj fra børn er en upræcis støjkilde, der ikke kan måles, men som vurderes ikke at overstige vejledende støjgrænser. I en samlet afvejning vurderes skolehaveaktiviteterne at kunne indpasses på ejendommen.
Der bør stilles vilkår om en øvre grænse for aktiviteterne: Der må være max 50 børn ad gangen. Besøg af grupper kan ske på hverdage i formiddagstimerne mellem kl. 8.30 og 12.30, i perioden 1. maj til 14. oktober. (Det bemærkes, at i skolernes sommerferie vil der ikke komme grupper, men enkeltvise besøg, således at besøgstallet har en forventelig nedgang på omkring 90 procent.)
Ad 2b - Der bør stilles følgende vilkår om åbningstider i cafe/butik samt om rammerne for erhvervsrelaterede arrangementer/udleje:
Der må ikke spilles musik udendørs eller for åbne vinduer.
I højsæsonen juni-august er åbningstiden i cafe/butik alle dage i tidsrummet kl. 8.30 til 22.00.
I lavsæsonen januar-påske kan cafeen holde åbent hverdage kl. 9-17 til afholdelse af forskellige arrangementer i form af workshops, temadage m.v. Hertil kommer mulighed for afholdelse af enkeltstående, lejlighedsvise arrangementer i weekender eller i aftentimer frem til kl. 22, op til 8 aftenarrangementer og 4 weekendarrangementer pr. måned.
Resten af året kan cafe/butik holde åbent fredag-søndag kl. 8.30-22.00. Herudover kan der holdes åbent på hverdage kl. 9-17 til afholdelse af forskellige arrangementer i form af workshops, temadage m.v.
Ad 2c - Det bemærkes, at der ikke er kommunal finansiering af café/restaurant.

Naboer Grev Moltke Vænget 14
3a. Bakker Rabarbergaardens initiativer op; er stolte af lokal økologisk og bæredygtig café og gårdbutik, også fordi principperne bredes ud til glæde for børn i skolehaverne. Det giver livskvalitet og tro på områdets fremtid.

Administrationen vurderer, at bemærkning 3a understøtter det ansøgte.

Nabo Grev Moltke Vænget 8
4a. Haver til Maver virker mest som en fritidsordning.
4b. Med planer om op til 90 børn frygtes, at sommerhusområdet bliver knap så roligt, og sommerhuse umuligt at komme af med.
4c. Cafeen danner trafik, og kan Kildevejskrydset holde til det? Der vil også være trafik ned gennem Holløse by.

Ansøger bemærker, at:
4b - skolehaverne blev anlagt med ekstra afstand til skel for at imødekomme naboer. Endvidere at ejendomsmæglere bekræfter, at liggetiden på sommerhuse til salg i området er minimeret.
4c - der er generelt stigende trafikmængder i området, og ansøger deltager gerne i en løsning af udfordringen omkring trafikken.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 4a og 4b - Se bemærkninger til 2a. Ud fra det beskrevne koncept for Haver til Maver bør aktiviteten fremmes.
Ad 4c - Med den anlagte parkeringsplads med adgang nord for bygningerne er skabt en løsning, hvor alene den del af Holløse Gade, der er kommunevej, påvirkes af ekstra trafik til ejendommen. Vejmyndighedens vurdering er, at de ansøgte aktiviteter med det anslåede besøgstal samlet set ikke ændrer på de trafikale forhold i området.

Naboer Valnødvænget 1
5a. Bekymring om cafe og gårdbutik. Der er allerede åbnet en restaurant, som har holdt støjende arrangementer også til langt ud på natten.
5b. Produktionshuset bruges ikke til småproducenters forarbejdning, men til køkken for restauranten.
5c. Hvis cafeen bruges til møder etc., er det ikke godt for andre faciliteter i området såsom forsamlingshuse.
5d. Pladsen til skolehaver inkl. skure er blevet reduceret til fordel for Rabarbergårdens egen produktion og opbevaring.
5e. Der spørges til, om restauranten har spiritusbevilling, og hvad der kan forventes i fremtiden. Fester ses ikke at kunne indgå i konceptet cafe.
5f. Området plejede at være et stille sommerhusområde, og beboerne er kede af de forskellige former for støj. Både børn i skolehaver, fester, leg i form af kørsel på små traktorer samt musik medbragt i marken.
5g. Hvem fører regnskab med, at donerede penge bruges til formålet?

Ansøger bemærker, at:
5a - Events som temadage og workshops vil blive afholdt i dagtimerne, og festarrangementer slutter i reglen kl. 22 og indebærer ikke udendørs musik eller støj. Herudover forbeholder de sig ret til som private beboere at kunne holde egne fester på lige fod med andre.
5b - Der er opført et udviklings- og produktionskøkken med mulighed for udvikling af lokale fødevarer bl.a. for producentforeningen Gribskov Spisekammer.
5f - Ejerne forbeholder sig ret til som private beboere at kunne holde deres egne fester på lige fod med andre. Bemærker, at alle er gode til at melde aktiviteter med støj til hinanden i landsbyen.
5g - Økonomien i Haver til Maver er offentlig tilgængelig, og der faktureres kun for det antal klasser, der er tilmeldt Haver til Maver.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 5a - Se bemærkningerne til 2b.
Ad 5b - Det er ikke et krav, at produktionsbygningen skal anvendes af eksterne. Der er givet byggetilladelse til en bygning, hvor der kan ske bearbejdning af afgrøder, og hvor et køkken er indbefattet.
Ad 5c - Konkurrerende virksomhed er ikke et relevant element i forhold til landzonebestemmelserne.
Ad 5d - Der er tale om en landbrugsejendom, hvor ejer har mulighed for at anvende arealerne til egen produktion.
Ad 5e - Der er ikke spiritusbevilling pt. En eventuelt kommende ansøgning herom vil blive behandlet særskilt. Rammerne for udlejning til fester m.v. er beskrevet i bemærkningerne til 2b.
Ad 5f - Se bemærkningerne til 2a. Støj i forbindelse med private aktiviteter samt aktiviteter i relation til den primære landbrugsdrift er ikke et relevant element i forhold til landzoneansøgningen.
Ad 5g - Opfølgning på bevillinger er ikke et relevant element i forhold til landzonebestemmelserne.

Naboer Frugthaven 14
6a. Projekt Haver til Maver er godt for børnene, men placeringen er en stor fejl. Sammenlignes med 'åben skolegård' i 4 timer ved et sommerhusområde der før var fredeligt.
6b. Restauranten er allerede fungerende. Flere kunder og selskaber med larm er ikke ønskeligt i et sommerhusområde.

Administrationens bemærkninger og vurdering:
Ad 6a - Se bemærkninger til 2a.
Ad 6b- Se bemærkninger til 2b. Det er korrekt, at der er tale om lovliggørelse af eksisterende aktivitet. Sagen vurderes dog på samme måde, som hvis der endnu ikke var etableret restaurant.

Holløse Frugthaves Grundejerforening
7a. Rabarbergaarden bidrager til at give Holløse et løft, som på sigt skaber mulighed for et bæredygtigt lokalsamfund. Der er et godt samarbejde med naboer.
7b. Vurderer, at naboorienteringen omfatter ændringer, som allerede er gennemført. Mener principielt, at nabohøring bør gennemføres i god tid, før en foreslået ændring implementeres.

Administrationens bemærkninger og vurdering: Bemærkning 7a understøtter det ansøgte.
Ad 7b - Det bemærkes, at naboorientering efter en ændring i aktiviteterne er det bedst mulige, når der er tale om en lovliggørelsessag. Det vurderes, at naboer kan have interesse i sagen på samme måde, som hvis der endnu ikke var foretaget de ønskede ændringer.

Nabo Kirsebærvænget 5
8a. Udelukkende positiv som nærmeste nabo. Udtrykker glæde over børnenes aktiviteter og ønsker det udvidet.
8b. Der har tidligere været parkering på markvejen, derfor er det godt, at der nu er etableret stor parkeringsplads med indgang fra nord.
8c. Aktiviteterne giver lokalt liv, restauranten er velbesøgt, og lokale spiser der også og har dermed fået et fællesskab.

Administrationen vurderer, at bemærkningerne understøtter det ansøgte.