HANDICAPRÅDETS ÅRSBERETNING 2017 - UDKAST PR. 09-10-2017


UDKAST TIL ÅRSBERETNING 2017


Beretning om Handicaprådets arbejde i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017.

Handicaprådets formål er at rådgive Gribskov Byråd i spørgsmål vedrørende mennesker med handicap. Handicaprådet er derfor kommunens samarbejdspartner og høringspart i alle spørgsmål vedrørende mennesker med handicap - på tværs af sektorer og fagudvalg.

Handicaprådet afgiver en årlig beretning om sit arbejde. Beretningen er en kort beskrivelse af, hvad rådet har lavet i årets løb. Formål med beretningen er at orientere Byrådet om rådets arbejde. Det sker efter "Vedtægter for Handicaprådet i Gribskov Kommune", punkt 2.

Beretningen beskriver følgende fem temaer:
 1. Rådets sammensætning
 2. Rådets møder og deltagelse i høringer
 3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden
 4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.
 5. Rådets deltagelse i kurser og konferencer


1. Rådets sammensætning
Handicaprådet består af 8 medlemmer. Rådets medlemmer er udpeget af Byrådet. Fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Gribskov) og fire medlemmer er udpeget efter indstilling af Byrådet, heraf to er byrådspolitikere og to er embedsmænd.

Oversigt over medlemmer af Handicaprådet pr. 25. oktober 2017

MedlemPersonlig stedfortræder
Bente Ullits Eckmann, DH Gribskov, formand for HandicaprådetJørgen Eckmann, DH Gribskov
Annelise Frank Hansen, DH Gribskov, næstformand for HandicaprådetJørgen Eckmann, DH Gribskov
Inger Hansen, DH GribskovOle Præst, DH Gribskov
Kim G. Nielsen, DH GribskovOle Præst, DH Gribskov
Jonna Præst, Gribskov ByrådBrian Lyck Jørgensen, Gribskov Byråd
Pia Foght, Gribskov ByrådUlla Dræbye, Gribskov Byråd
Agnete O. Sørensen, Gribskov KommuneTorsten Forsberg, Gribskov Kommune
Helle Mariager, Gribskov KommuneAnne Steffensen, Gribskov Kommune2. Rådets møder og deltagelse i høringer

8 møder
Handicaprådet holdt 8 møder i perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 25. oktober 2017. Alle mødereferater er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Mulighed for at høre rådet før behandling i fagudvalg
Handicaprådet beslutter selv mødehyppigheden for rådets møder.

Handicaprådet lagde otte ordinære møder, så mødedatoerne passede ind i den politiske årsmødeplan for 2017. Rådet sikrede på den måde, at rådet kunne høres, før fagudvalgene skulle træffe beslutninger i sager, hvor beslutningen har konsekvenser for mennesker med handicap.

10 høringer
Handicaprådet fik 10 sager i høring, 16 færre end i 2016.

Tabellen viser en oversigt over de sager, som administrationen har sendt i høring hos Handicaprådet. Rådets høringssvar fremgår af mødereferater.


Mødedato

Punkt

Høring af

04-01-2017

3

Forslag til lokalplan 315.15 for skole og idræt i Gilleleje
05-04-2017

17

Boligstrategisk handleplan
09-08-2017

25

Forslag til lokalplan 315.20 for Plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje
06-09-2017

28

KKR Hovedstaden - Rammeaftale 2018


29

Sundhedspolitik 2017


30

Høring af Budget 2018 - 2021


35

Udbud
25-10-2017

36

Lokalplan 512.18 for boligområde ved Møllebakken i Helsinge


37

Lokalplan 315.18 for boligområde i bavne Ager, Gilleleje


38

Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje
3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden

Byrådets temamøde om Handicappolitikken
Gribskov Byråd holdt sit første årlige temamøde om realisering af Handicappolitikken den 3. april 2017.

Handicaprådet var tovholder på mødets program og valgte "Adgang til information" som tema til årets møde. Begrundelsen for temavalg har været følgende:

"For at gøre det muligt for mennesker med handicap at få et selvstændigt liv og deltage i alle livets forhold skal offentlige myndigheder sørger for, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationssystemer, der er åbne for offentligheden (Artikel 9 i Konvention om rettigheder for personer med handicap).

Byrådet har indskrevet "adgang til information" i Gribskov Kommunes Handicappolitik som et lokalt fokuspunkt, hvor politikken skal gøre en forskel.

Rådet vælger at sætte fokus på "adgang til information", fordi emnet er så bredt og kan forstås på så mange forskellige måder, at det kan være vanskeligt for ledelsen og de ansatte i den kommunale organisation at arbejde konkret med emnet."


Fokus på behandling af tilsynsrapporter
Handicaprådet følger omhyggeligt i orienteringer om tilsynsrapporter. I marts måned besluttede Handicaprådet at sende få udvalgte betragtninger omkring tilsynsrapporter til Social- og Sundhedsudvalget og opfordre udvalget til at bruge dem som input, når kommunen er i dialog om samarbejde med Socialtilsyn Hovedstaden.

Betragtningerne omfattede fire forhold:
 1. bekymring for, at der er større fokus på dokumentation end på effekter
 2. forundring over misvisende anvendelse af indikatorer
 3. input til bedømmelsesskala
 4. ønske om bedre begrundelser

Handicaprådets betragtninger er præsenteret nedenunder.

1. Bekymring for, at der er større fokus på dokumentation end på effekter
"Handicaprådet er bekymret for den vægt Socialtilsyn lægger på kontrol og forbedring af dokumentation. Handicaprådet vurderer, at gennemgang af dokumentationen siger mere om kvaliteten af dokumentationen end kvaliteten af det arbejde og det omsorg, tilbuddene leverer over for borgerne.

Et konkret eksempel på denne tendens findes i rapporten om Vega Botilbud og Dagcenter, som Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 7. februar 2017, under tema "Selvstændighed og relationer". De ting som ifølge Socialtilsynet skal forbedres, handler alene om dokumentation. Og det er blot et af mange eksempler på samme tendens.

Handicaprådet er bekymret for, om stor fokus på dokumentationen kan skævride forholdet mellem hvor meget arbejdstid de ansatte bruger på arbejde med borgerne og hvor meget arbejdstid de bruger på at dokumentere deres arbejde.

Handicaprådet opfordrer derfor til, at Socialtilsynet sætter større fokus på effekten og i højere grad benytter metoder, som kan sige noget om effekten (observationer, interviews m.v.)"

2. Forundring over misvisende anvendelse af indikatorer
"Handicaprådet finder det helt uacceptbelt, at Socialtilsynet benytter indikatorer, som ikke er relevant, i sin vurdering.

Handicaprådet har forståelse for, at tilsynet tilstræber sammenlignelighed på tværs af tilbud og derfor vil standardisere indikatorer. Men det må være muligt at differentiere standarder - så ambulant tilbud kan få en retfærdig bedømmelse.

Et eksempel på misvisende indikatorer findes i tilsynsrapporten om Gribskov Misbrugsbehandling (behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 7. februar 2017)".

3. Input til bedømmelsesskala
"Handicaprådet er opmærksom på, at der er forskellige faglige holdninger til, om en bedømmelsesskala skal have en "middelkategori" eller ej. Der er faglige argumenter for og imod.

Men Handicaprådet kunne ønske sig, at Socialtilsyn arbejdede med en skala uden en middelkategori. For eksempel: meget god - god - dårlig - meget dårlig.

Handicaprådet finder den aktuelle skala (i meget høj grad opfyldt - i høj grad opfyldt - i middel grad opfyldt - i lav grad opfyldt - i meget lav grad opfyldt) utydelig.

Kan Handicaprådet være tryg ved at bedømmelse "i middel grad opfyldt" dækker over en forsvarlig kvalitet? Er det godt nok? Eller er det måske bedre end godt nok?"

4. Ønske om bedre begrundelser
"Handicaprådet ser også en anden mulighed for at forbedring. Tilsynet kunne i flere tilfælde være bedre til at begrunde, hvorfor bedømmelsen ikke er højere. Handicaprådet oplever nogle gange at læse en lang passage om alt det, et tilbud gør; men bedømmelsen ligger alligevel mellem 2 og 4. a".


Ejerforeninger og diskrimination af borgere med handicap
Handicaprådet blev bedt om hjælp af en borger, efter den ejerforening, borgeren er i, afslog at give tilladelse til montering af en automatisk døråbner m.m. som Gribskov Kommunen har tildelt borgeren.

Desværre, Handicaprådet kunne ikke hjælpe borgeren videre i denne sag. Handicaprådet har nemlig ingen beføjelser over for en ejerforening.

Handicaprådet har drøftet betydning af ejerforeningernes accept af boligændringer for mennesker med handicap og rådets muligheder for at løfte en principiel holdningsdiskussion.

Formandskabet har henvendt sig til Center for Social- og Sundhed for at bede om lidt statistik fra Gribskov Kommune om, hvor tit ejerforeninger giver tilladelse til en boligændring, hvor tit ejerforeninger giver afslag på tilladelse til en boligændring? Desværre, der findes ingen statistisk af den slags i kommunen.


Dialog med borgerrådgiver
Handicaprådet har interesseret dig for borgerrådgivers virke og været i dialog med borgerrådgiveren, fordi rådet mener, at en borgerrådgiver også kan hjælpe borgere med handicap, når de har brug for hjælp til at finde vejen i den kommunale organisation.


Handicapprisen 2017
Gribskov Kommunes Handicappris uddeles én gang årlig for at sætte fokus på vilkårene for mennesker med handicap og for at markere FN's internationale handicapdag. I 2017 blev prisen uddelt onsdag, den 6. december, efter for FN's internationale handicapdag den 3. december.

Handicapprisen kan gives til en person, en virksomhed, en organisation eller en forening, der har gjort en særlig indsats for at borgere med handicap i Gribskov Kommune kan deltage i samfundslivet.

Handicaprådet besluttede, at Handicapprisen 2017 skulle går til ... oplyses efter overrækkelsen af prisen ...

Handicaprådet har fremhævet i sin begrundelse for prisen, at:
 
"...oplyses efter overrækkelsen af prisen ..."


4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og og deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.

Varetagelse af kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller et udvalg
Handicaprådet har udpeget Bente Ullits Eckmann til at deltage i kommunens dialoggruppe om trafikbetjening i perioden 2014 - 2017.

Handicaprådet har udpeget Bente Ullits Eckmann til at deltage i følgegruppen for projektet "Ny skole i Gilleleje". Handicaprådet besluttede samtidig, at Bente Ullits Eckmann og Inger Hansen kan kontaktes i forhold til sparring om tilgængelighed og test af tilgængelighed i projektets senere faser.

Deltagelse i brugergrupper, dialogmøder m.v.
I 2017 deltog repræsentanter for Handicaprådet i følgende aktiviteter og møder:
 • Workshop om sundhedspolitikken
 • Møde om plejehjem og seniorboliger på Bavne Ager
 • Møde om tilgængelighed ved ombygning af Toftebo
 • Møde om tilgængelighed ved ombygning af Gydevej 15
5. Deltagelse i kurser og konferencer

Annelise Frank Hansen og Bente Ullits Eckmann deltog i Det Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017.

Annelise Frank Hansen, Bente Ullits Eckmann og Inger Hansen deltog i konference " Mere Lighed i Sundhed ... for Mennesker med Funktionsnedsættelser" den 8. maj 2017.