Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.0 KLOAKERINGSFORMER
I dag afledes der i Gribskov Kommune spildevand fra alle større tæt bebyggede områder til Gribvand Spildevand A/S afløbssystem. Ca. 26.000 ejendomme betjenes af Gribvand Spildevand A/S.

Bebyggelserne i Gribskov Kommune er sammensat af helårsbeboelse, sommerhuse, industrier og institutioner, og de forskellige typer bebyggelse har forskellig afledning af spildevand i forhold til princip for kloakering, mængde og sammensætning.

For ejendomme, der er tilsluttet et afløbssystem i Gribskov Kommune, anvendes tre kloakeringsprincipper til afledning af spildevand og regnvand:

Spildevandskloak
I spildevandskloakerede områder sker der kun afledning af husspildevand til kloakken. Regnvand håndteres lokalt på den enkelte grund, for eksempel ved nedsivning. Det er oftest sommerhusområderne, der er spildevandskloakerede.Spildevandskloakering med nedsivning

Separatkloak
I separatkloakerede områder ledes husspildevand til kloakkens spildevandsledning og regnvand ledes til kloakkens regnvandsledning. Husspildevand og regnvand løber således i to separate kloakledninger. Nyere boligområder er ofte separatkloakeret.


Separatkloakering

Fælleskloak
I fælleskloakerede områder sker afledning af husspildevand og regnvand til kloakkens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i samme ledning. Fælleskloakerede områder er oftest de ældre bykerner.


Fælleskloakering

I Spildevandsplanen er Gribskov kommune opdelt i 25 områder
Tisvilde, Vejby Strand, Stokkebro-Rågemark, Rågeleje, Udsholdt, Smidstrup, Gilleleje, Munkerup, Dronningmølle, Esrum, Mårum, Kagerup, Annisse Nord, Annisse, Ramløse, Sandet, Vejby, Valby, Blistrup, Alme, Søborg, Esbønderup, Helsinge, Skærød, Græsted.

Systemet for navngivning af oplande kan findes under Bilag

Opdelingen af områderne og fordelingen af kloakeringsprincipperne i hele kommunen kan ses på kort her. Hvis du vil se hvordan din ejendom er kloakeret, fremgår det af kort her

I Gribskov kommune er der en række sommerhusområder samt ejendomme i det åbne land, som har egen kloakløsning. Her håndteres og udledes spildevandet lokalt. Disse ejendomme beskrives under afsnittet Spildevand i det åbne Land

Status og plan

Planlægning af spildevandsforsyningen i Gribskov Kommune tager udgangspunkt i en beskrivelse af status og plan for kloaksystemet. Status beskriver, hvordan tilstanden af kloaksystemet er i starten af denne planperiode. Plan giver et overblik over, hvad der er planlagt for kloaksystemet i planperioden frem til 2017.

For hvert af de 25 områder er lavet en beskrivelse af status og plan, som giver overblik over forholdene i de enkelte områder. Du kan finde status og plan for dit område kort her

Skema med status og plan for kloakoplande samt forklaring og beregningsforudsætninger kan findes under Bilag.

Spildevandsplan 2013-17