Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
9.4 PERSPEKTIVPERIODE FOR 2018-2030
Forventningen til investeringerne 2018-2030

I 2018 og 2019 vil der blive investeret ca. 70 mio. kr. i centralisering af spildevandsrensningen. Udover disse investeringer vil der blive afholdt ca. 30 mio. kr. til renovering og byggemodning.

Det er forventningen, at der efter 2019 vil blive investeret nogenlunde jævnt i renovering og byggemodning samt, efter behov, i kloakering af sommerhuse og spredt bebyggelse, etablering af bassiner på regnbetingede udledninger og klimasikring.

Hvorledes midlerne fordeles på disse poster vil blive lagt fast i den spildevandsplan der skal udarbejdes for perioden efter 2017. Det ligger dog fast, at renovering af kloakker fastholdes på et niveau der svarer til ca. 1,2 % af værdien af kloaksystemet på ca. 2,2 mia. kr. eller omkring 25 mio. kr. årligt.

Investeringerne fra 2018 vil være ca. 50 mio. kr. årligt frem til 2040 eller i alt ca. 1.150 mio. kr.. Disse midler skal i princippet anvendes på de samme udgiftsposter som er indeholdt i anlægsbudgettet frem til 2017, bortset fra investeringerne i centralisering af spildevandsrensningen.

Der knyttes følgende kommentarer til budgettet:

· Investeringer i løbende renovering af renseanlæg og kloakker, herunder løbende optimering af renseanlæg og vedligeholdelse af SRO, udgør 550 mio. kr. og beslaglægger ca. 40 % af udgifterne. Udgiften svare til ca. 1,2 % af værdien af det samlede anlægsaktiv (følger Miljøstyrelsens anbefaling)
· Investeringer i byggemodning anslås til ca. 100 mio. kr. med baggrund i tidligere års forbrug
· Investeringer i ukloakerede ejendomme anslås til ca. 100 mio. kr.
· Investeringer i klimasikring er ved overordnede beregninger anslået til at koste ca. 300 mio.kr.
· Investeringer i bassiner på regnbetingede anslås til ca. 100 mio. kr.

Prioriteringen kan naturligvis ændres indenfor rammen på de ca. 50 mio. kr./år. Dog er posterne til renovering og byggemodning samt løbende optimering af renseanlæg og SRO, erfaringsmæssigt årligt tilbagevendende udgifter, der næppe kan indgå i en prioritering af udgifterne.

Spildevandsplan 2013-17