Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.2 INDLEDNING
Denne rapport er en miljøvurdering af Gribskov Spildevandsplan 2013-2017. Spildevandsplanen harmoniserer de eksisterende spildevandsplaner for de sammenlagte kommuner Gl. Helsinge Kommune og Gl. Græsted-Gilleleje Kommune. Den overordnede strategi bag planen for afledning af spildevand i Gribskov Kommune er en centralisering af renseanlægsstrukturen.

Spildevandsplan 2013-2017 er en revision af Spildevandsplanen 2001 - 2007 for Græsted-Gilleleje og Spildevandsplanen 2002 - 2010 for Helsinge. De dele af planen, hvor der er foretaget en ændring, der kan have indflydelse på miljøet, er miljøvurderet.

De planlagte kloakeringsområder i Mårum, Vejby, Helsinge, Græsted, Valby og Blistrup er miljøvurderet i de tidligere spildevandsplaner og tillæg.

Området i Alme, hvor der er planlagt anlæg af et nyt slammineraliseringsanlæg, er miljøvurderet i tillæg til spildevandsplanen.

I Gribskov kommune ligger ca. 4.400 ejendomme i det åbne land. Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen på en række af ejendommene. Heraf har ca. 500 fået påbud om forbedret spildevandsrensning mens ca. 2.300 er kloakeret eller vil blive kloakeret. De ejendomme der har fået påbud, skal forbedre deres kloakforhold i henhold til påbuddet indenfor en af kommunen fastsat periode. Resten er undersøgt og fundet i orden.

Det væsentligste nye tiltag i spildevandsplanen er de planlagte indsatser vedrørende renseanlægsstrukturen i hele kommunen. I alt 9 af kommunens 10 renseanlæg skal nedlægges i planperioden 2013 - 2017. Kommunens spildevandsrensning centraliseres på to renseanlæg, henholdsvis det eksisterende anlæg i Helsinge samt et nyetableret centralt renseanlæg.

Den nye struktur medfører anlæg af nye spildevandsledninger og pumpestationer til transport af spildevand. Disse behandles ikke i denne miljøvurdering, da tracéer ikke er detailprojekteret. Det forventes, at ledningerne primært placeres i offentlige vejarealer, og at placeringen fastlægges i tillæg til spildevandsplanen.

I Gribskov Kommune findes desuden to større private renseanlæg. Der er ikke planlagt indsatser for disse i planperioden.

I denne rapport foretages er de væsentligste miljøpåvirkninger, som de planlagte aktiviteter i Spildevandsplan 2013-2017 for Gribskov Kommune vil kunne få, beskrevet og vurderet i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer .

Miljøvurderingen er lovpligtig og skal foretages inden der træffes beslutning om Spildevandsplanens endelige godkendelse eller vedtagelse.

Spildevandsplan 2013-17