Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.6 SMIDSTRUP
Status
Smidstrup området er præget af kystnær bebyggelse og åbent land.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Separat regnvands udledes til eventuelt ukendt/privat recipient.

Spildevandet fra området ledes til Smidstrup Renseanlæg.

Plan
Smidstrup Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Smidstrup skal ledes til det nye centrale renseanlæg.

I den forbindelse skal der etableres nye spildevandsledninger. Omlægning vil kun have betydning for ejendomme, hvor de nye ledninger skal anlægges i jord. De nye ledninger forventes hovedsagligt at skulle ligge i vejareal.

Derudover er der ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i planperioden.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Separatkloakeret: 31,7 ha
Spildevandskloakeret: 424,7 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17