Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.8 NATURA2000 OMRÅDER
Da den ændrede udledning af renset spildevand ændrer tilførslen af vand og næringsstoffer til Natura 2000-områderne Arresø og Øresundstragten er der nedenfor redegjort for disse påvirkninger.

 Arresø
Arresø modtager i dag renset spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg via Askemose Å og Bymose Å via Maglemose Å, Holløse Bredning og Ramløse Å. Med den planlagte centralisering vil dette spildevand i fremtiden blive udledt i Kattegat.

 I vandplanen (Forslag til vandplan Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, Teknisk forhøring, maj 2013) angives en årlig tilførsel af fosfor på 6.365 kg og 45.237.200 m3 vand, hvilket svarer til en gennemsnitlig indløbs-koncentration på 141 µg fosfor/l.

 Ved afskæring af spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg falder tilførslen af fosfor og vand med henholdsvis 579 kg og 982.343 m3 til 5.786 kg og 44.254.867 m3, hvilket svarer til 2,2 %.

Koncentrationen af fosfor i vandet i Arresø er styrende for tilstanden i søen. Da koncentrationen af fosfor i søvandet både påvirkes af indløbskoncentrationen og af mængden af vand (opholdstiden) er konsekvensen beskrevet ved at anvende Vollenwiders sømodel. Herved fås en samlet effekt af den nedsatte tilførsel af fosfor og vand.

 Beregningerne viser et fald i ligevægtskoncentrationen af fosfor i Arresø på 4 µg/l, fra 53 til 49 µg/l. Der er altså alene en lille, men positiv påvirkning af tilstanden i Arresø ved afskæring af Tisvilde og Vejby Renseanlæg.

 Det skal i øvrigt bemærkes, at det i vandplanen, på baggrund af en specifik beregningsmodel, er vurderet, at der er behov for at reducere fosfortilførslen med yderligere 365 kg om året. Det er desuden vurderet, at Arresø også er påvirket af intern belastning, således at reduceret ekstern belastning ikke vil medfører hurtig målopfyldelse.

Øresundstragten
Natura 2000-området Gilleleje Flak og Tragten modtager i dag spildevand direkte fra Udsholt Renseanlæg og via vandløb fra Stokkebro, Smidstrup, Gilleleje, Græsted og Dronningemølle renseanlæg. Fra disse 6 renseanlæg ud-ledes i dag ca. 16.460 kg kvælstof og 2.478 kg fosfor årligt.

 Ved centralisering af spildevandsbehandlingen vil det rensede spildevand fra Tisvilde og Vejby i fremtiden blive udledt i Kattegat, sammen med det rensede spildevand, der i dag ledes til Kattegat fra de 6 ovenfor nævnte renseanlæg. Det nye renseanlæg vil årligt udlede ca. 20.390 kg kvælstof og 3.007 kg fosfor. 

Tilførslen af næringsstoffer til Kattegat øges således med godt 20 %, men da udledningen fjernes fra selve Natura 2000-området og dets opland, forventes den samlede påvirkning af Natura 2000-området at falde væsentligt.

Når spildevandsplanen er realiseret, vil spildevand fra det nye renseanlæg blive udledt uden for Natura 2000-området, i en ledning der er lang nok, til at sikre mod påvirkning af badevandskvaliteten på områdets strande.

Den endelige placering af udledningspunktet er ikke fastlagt. Da det ikke er muligt, at undgå en påvirkning af havbunden ved etablering af ledningen, og en påvirkning af et lokalområde omkring udledningspunktet, når der udledes renset spildevand, skal udledningen foregå uden for Natura 2000-området.

Der er generelt frisk strøm i Kattegat, særligt et stykke fra kysten, så der for-ventes en god opblanding, men en periodisk transport af spildevand opblandet med havvand ind i Natura 2000-området vil forekomme.

Den nye udledning til Kattegat vil blive reguleret i en udledningstilladelse, der vil stille krav til de udledte mængder og koncentrationer, der sikrer mod en påvirkning af Natura 2000-området Øresundstragten og badevandskvaliteten langs kysten. Der kan i forbindelse med behandling af udledningstilladelsen stilles krav om belysning af opblandings- og spredningsforhold i Kattegat, hvis det vurderes nødvendigt for vurdering af udledningen.

Spildevandsplan 2013-17