Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.5 KOMMUNENS VANDHANDLEPLANER
Den kommunale vandhandleplan redegør for, hvor vandplanerne for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedvandopland 2.3 Øresund vil blive realiseret i Gribskov Kommune. Vandhandleplanen beskriver, hvilke indsatser, der er planlagt i kommunen i vandplanernes første planperiode 2009-2015. Vandhandleplanen må ikke være i strid med vandplanerne.

I Gribskov Kommune er der planlagt én indsats for et overløb, dette er udført.

Vandplanerne er kendt ugyldige pr. december 2012 som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Indtil vandplanerne er lovliggjort gælder de hidtidige retningslinjer i Regionplan 2005 for hovedstadsregionen for så vidt angår vandforekomster.

Link til de statslige Vandplaner og kommunale Vandhandleplaner [Udkast]

Spildevandsplan 2013-17