Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.4 MILJØVURDERING
I forbindelse med udarbejdelsen af Gribskov Spildevandsplan 2013-2017 skal der foretages en miljøvurdering af planen i henhold til LBK nr. 936 af 24/09/2009 (med senere ændringer). Baggrunden er, at lovens § 3 stk. 1 foreskriver, at planer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, skal miljøvurderes. Planens realisering forudsætter blandt andet, at der skal ske en centralisering af kommunens renseanlæg, herunder nedlæggelse af eksisterende anlæg og opførelse af et nyt, som nævnt i lovens bilag 4.

Afgørelsen om; at der skal foretages en miljøvurdering træffes af den myndighed der udarbejder planen, som i dette tilfælde er Gribskov Kommune. Afgørelsen om miljøvurdering er foretaget af Gribskov Kommune med udgangspunkt i en screening, som samtidig danner udgangspunkt for miljøvurderingens afgrænsning.

Miljøvurderingen er en systematisk og struktureret vurdering af rammerne for de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet, som der skal tages højde for ved realisering af spildevandsplanen. Endvidere foretages en vurdering af hvilke væsentlige indvirkninger på miljøet der kan afbødes ved afhjælpende foranstaltninger og vejledende anvisninger.

Miljøvurderingens afgrænsning
Udgangspunktet for en miljøvurdering er baseret på det brede miljøbegreb, der er indarbejdet i al EU lovgivning inklusiv den danske. Det brede miljøbegreb skal forstås som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menne-skers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskaber, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Miljøvurderingen indledes med en såkaldt screening, hvor der tages stilling til, om der skal laves en miljøvurdering. I bekræftende fald foretages en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes at blive påvirket og hvilke faktorer, der bør undersøges nærmere. Hensigten er at udelukke en påvirkning eller at fastslå påvirkningens omfang og karakter.

Der er udført en screening med angivelse af hvilke forhold, der vurderes at kunne blive påvirket i væsentligt omfang og som miljøvurderingen efterfølgende skal koncentreres om, se tabel nedenfor.

Tabel med screeningsparametre

Screening viser, at den planlagte centralisering af rensningen af spildevand kan få konsekvenser for de vandløb, der i dag modtager renset spildevand, samt at konsekvenserne for Øresundstragten og Arresø, som Natura 2000-områder og recipienter for spildevand, bør belyses.

Den foreslåede placering af det nye renseanlæg er undersøgt for væsentlige interesser. Bortset fra et sten- og jorddige i det nordligt skel og en del kendte arkæologiske fund i kort afstand fra området, er der ikke væsentlige interesser. Da der ikke er en væsentlig miljøpåvirkning ved en placering i området, og da den endelige placering fastlægges i et tillæg til spildevandsplanen og lokalplan, er disse forhold ikke beskrevet yderligere.

Forholdet til anden planlægning

Gribskov Kommunes Spildevandsplan 2013 -2017 er udarbejdet i overensstemmelse med anden fysisk planlægning, hvorunder der kan skelnes mellem ”overordnet planlægning” og ”sideordnet planlægning”.

I forhold til den overordnede planlægning tager Spildevandsplanen hensyn til Regionplan 2005 og Kommuneplan 2013-2025 samt til videns grundlag fra Vandplanerne.

Hvor det er relevant forholder spildevandsplanen sig også til sideordnet planlægning i gældende spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, affaldsplaner og relevante vandløbsregulativer mv.

Spildevandsplan 2013-17