Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
I regionplan 2005, som danner grundlag også for vandplanerne, blev der for alle målsatte kommunale vandløb lavet en liste over, hvilke forhold der medvirkede til, at målsætningen for flora og fauna ikke var opfyldt. For samtlige vandløbssystemer i Gribskov Kommune gælder det, at påvirkningen af spildevand fra ikke kloakkerede ejendomme i det åbne land er en af de medvirkende årsager til at målsætningen ikke er opfyldt.


Gribskov Kommune har undersøgt alle ejendomme i det åbne land og når de får godkendte spildevandsforhold, forventes en forbedring af miljøforhold og naturværdier i vandløbene i kommunen.


For at give bedre vandkvalitet og dermed bedre miljø og naturværdier i vandløb og søer, skal ejendommene leve op til en række krav, når spildevandet direkte eller indirekte udledes til søer, moser eller vandløb.

Krav til spildevandsrensning.
Et krav er, at ejendommene som minimum skal leve op til renseklasserne vist i nedenstående tabel. Renseklasserne angiver, hvilken renseklasse, spildevandet skal renses til. Renseklassen for den enkelte ejendom afhænger af, hvilket område ejendommen befinder sig i, hvilket har betydning for hvilken type spildevandsrensning, man kan anvende i området.


Renseklasser defineret i Spildevandsbekendtgørelsen bilag 3.


Det vil sige, at i områder med skærpede rensekrav til rensning af organisk stof skal spildevandet renses for 95% af indholdet af organisk stof.

Renseklasser. BI5 er et mål for indhold af organisk stof, og nitrifikation beskriver indholdet ammonium/ammoniak.


kort her kan du se renseklasserne i kommunen fordelt på områder. Afhængig af renseklasse er der forskellige typer anlæg, der kan anlægges privat til spildevandsrensning ved enkeltejendomme i det åbne land. På Gribskov Kommunes hjemmeside kan du læse om de forskellige typer privat anlæg link her

Lovgrundlag for påbud i det åbne land
Påbud om forbedret spildevandsrensning har baggrund i et tillæg til miljøbeskyttelsesloven fra 1997. Påbud bliver givet efter miljøbeskyttelseslovens §30. Afgørelser efter §30 kan ikke påklages, når det handler om spildevandsanlæg under 30 PE (personækvivalenter) som i disse tilfælde.


Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven er beskrevet i miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven fra 20. oktober 2005. Miljøbeskyttelsesloven og vejledning kan findes på Retsinfo.dk. Af vejledningen fremgår det, at proceduren for håndhævelse er følgende: skriftligt varsel om påbud jf. miljøbeskyttelseslovens §75, i varslet oplyses også om ret til aktindsigt og der opfordres til at bidrage med oplysninger. Efter en rimelig tidsfrist, 1-3 måneder, får ejer det egentlige påbud. Heraf fremgår det, hvilke frister der skal opfyldes. Det fremgår videre af vejledningen, at ved overskridelse af tidsfrist i forbindelse med påbud, skal myndigheden indgive politianmeldelse.

Spildevandsplan 2013-17