Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.4 VANDPLANER
Gribskov Kommune er i henhold til Miljømålsloven omfattet af to vandplaner

1. Vandplan 2010-2015: Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland

2. Vandplan 2010-2015: Øresund. Hovedvandopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland

Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande, og der stilles krav til indsatsen via retningslinjer. Disse retningslinjer er de samme for begge opland. Desuden er der i vandplanerne en række forslag til virkemidler.

Den kommunale vandhandleplan er besluttet i 2013. I vandhandleplanen beskriver kommunen, hvordan og hvornår indsatserne fra vandplanerne vil blive gennemført med henblik på at nå vandplanernes målsætninger.

Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af retningslinjerne i vandplanen, herunder retningslinje 15, som beskriver kriterierne for kommunalbestyrelsens prioritering af gennemførelsen af spildevandsindsatsen:

· Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI målsætning

· Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand

· Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19.

· Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse de statslige vandplaner med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder.

Vandplanerne er kendt ugyldige pr. december 2012 som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Indtil vandplanerne er lovliggjort gælder de hidtidige retningslinjer i Regionplan 2005 for hovedstadsregionen for så vidt angår vandforekomster.

Link til de statslige Vandplaner og kommunale Vandhandleplaner [Udkast]

Spildevandsplan 2013-17