Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.11 VEJVAND
Vand fra veje i kloakoplande der er kloakeret for regnvand, ledes via et vejafvandingssystem til offentlig kloak, hvorfra det udledes til recipient efter evt. magasinering og rensning. Ansvaret for afledning af vejvandet til den offentlige kloak påhviler vejejeren. Vejafvandingssystemet består af vejnedløbsbrønde med tilhørende ledning hen til den offentlige kloakledning. Vejafvandingssystemet kan også bestå af bassiner, hvilket bassinet syd for Bomose Alle er et eksempel på.

Vand fra veje i kloakoplande der ikke er kloakeret for regnvand sker lokalt til grøfter eller via diverse vejafvandingssystemer med særskilte udledninger til recipient. I denne situation er det vejejerens ansvar at aflede vandet til recipienten, herunder at installere og drive evt. bassiner og rensning. Af sådanne veje kan som eksempel nævnes store dele af kystvejen.

Vand fra veje der er beliggende udenfor kloakerede områder, afledes lokalt til grøfter eller via vejafvandingsanlæg til recipienter. I denne situation er det vejejerens ansvar at aflede vandet til recipienten, herunder at installere og drive evt. bassiner og rensning. Af sådanne veje kan som eksempel nævnes alle de større veje, der forbinder bysamfundene i kommunen.

Udledning og nedsivning af vejvand i egentlige nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Gribskov Kommune.

Nedsivning af vejvandet i grøfter kræve ikke tilladelse.

Du kan læse mere om vejvand her

Spildevandsplan 2013-17