Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.3 PANDEHAVE Å

Dronningmølle renseanlæg ligger på et tilløb til Pandehave Å, tilløbet er et ca. 420 m langt åbent vandløb. Pandehave Å har målsætning B1/B3. pandehave Å hovedforløb er et ca. 3.4 m langt åbent vandløb. 

Udledningen af renset spildevand fra Dronningmølle renseanlæg sker tæt ved kysten og dermed langt nede i vandløbssystemet. Den maksimale tørvejrsudledning fra renseanlægget er beregnet til 25 l/s.

Det vurderes, at den største del af det naturlige oplandsareal er opstrøms tilløbet fra renseanlægget, oplandsarealet til Pandehave Å vurderes ved dette punkt til 6 km2.  Sommermiddelvandføringen i vandløbet er ca. 1 l/s/km2, hvilket giver en vandføring på 6 l/s. Det vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på sommervandføringen i vandløbet, da langt størstedelen af oplandet er opstrøms renseanlægget.

I tilløbet vurderes der heller ikke at være en væsentlig påvirkning, da vandløbet har et meget begrænset fald og derfor har karakter af en langstrakt sø. Da vandløbet ligger i et vandlidende område, vurderes der at være væsentligt tilstrømning af vand til åen.

Udledning af renset spildevand vurderes ikke at have væsentlig betydning for vandløbets sommervandføring.

Spildevandsplan 2013-17