Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1. INDLEDNING
1.1 Gribskov Kommune


Regeringens langsigtede mål er, at el- og varmeforsyningen i 2035 er fossilfri, og at hele energiforbruget inkl. transportsektoren i 2050 er fossilfri. For at nå dette mål har regeringen sat nogle milepæle; i 2020 skal 50 % af det traditionelle elforbrug dækkes af vindenergi, i 2030 udfases kul fra kraftværkerne og oliefyrene i den private opvarmning. De samlede initiativer vil frem til 2020 reducere drivhusgasudledningerne med 35 % i forhold til 1990 [1].

I Region Hovedstaden er der netop vedtaget en klimastrategi, som bl.a. består af et "spor" for omstilling til et fossilfrit energisystem. Strategien lægger op til, at der skal udvikles en langsigtet, fælles strategisk energiplanlægning, der går på tværs af kommuner og energiselskaber, understøttet af vidensinstitutioner og leverandører af teknologiske energiløsninger. Der lægges vægt på, at udviklingen af et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi kræver et øget samarbejde mellem offentlige aktører og energiselskaber - dels om planlægning, dels om store investeringen i ny teknologi og infrastruktur. I klimastrategien lægges der endelig også op til, at kommunerne udarbejder planer for omstilling samt udbygger fjernvarmen.

Gribskov Kommune understøtter også disse målsætninger og har meldt sig som klimakommune med målsætning om at reducere CO2-udledningen med 4 % om året for kommunen som virksomhed og 2 % om året for kommunen som geografisk enhed. Som opfølgning på denne aftale er der udarbejdet en klimahandlingsplan, der lægger op til igangsættelse af arbejdet med en strategisk energiplan.
Et af de vigtigste indsatsområder i en strategisk energiplan er varmeforsyningen. Det er her, de lavthængende frugter typisk høstes i forhold til at reducere CO2-udledningen. Kommunen er desuden varmeplanmyndighed og skal i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Formålet med planlægningen er at sikre en hensigtsmæssig udvikling på området og at understøtte kommunens sagsbehandling i forhold til varmeforsyningsloven.

Gribskov Kommune har besluttet at udarbejde en varmeforsyningsplan for at skabe overblik over varmeforsyningen i kommunen og udviklingsmulighederne. Varmeforsyningsplanen indeholder derfor dels en kortlægning af den varmeforsyningen i kommunens fire store byer Helsinge, Vejby-Tisvilde, Græsted og Gilleleje, dels udpegning af muligheder for udbygning med fjernvarme. Kortlægningen giver dermed et overblik over den nuværende fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og områder med individuel opvarmning. Ud over en kortlægning af kommunens store byer beskrives varmeforsyningssituationen i Gribskov Vest, Ramløse, Annisse, Blistrup, Esrum, Esbønderup, Smidstrup, Munkerup samt Dronningemølle.

Gennemførelse af konkrete ændringer i den kollektive varmeforsyning kræver, at der udarbejdes et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Et projektforslag skal udover en beskrivelse af ændringen demonstrere, at den foreslåede ændring er det samfundsøkonomiske mest rentable alternativ. Herudover skal projektforslaget vise, hvordan det foreslåede projekt påvirker selskabet og brugernes økonomi. Kommnunen kan kun godkende det samfundsøkonomiske mest rentable alternativ og må ikke lægge andre hensyn til grund for en godkendelse.

Afslutningsvis findes et regneeksempel på varmeprisen for forskellige opvarmningsformer med udgangspunkt i et standard parcelhus på 120 m2. Oversigten viser at opvarmning med fjernvarme i Græsted og Gilleleje er den billigste opvarmningsform i Gribskov Kommune.

Planens opgørelser tager udgangspunkt i oplysninger for året 2011/2012.

Hvis du vil se nærmere hvad der gælder for din ejendom så klik her.

I udarbejdelsen af kortlægningen har der været afholdt møder med repræsentanter for de fire fjernvarmeselskaber i kommunen samt gasselskabet HMN, som har et antal naturgaskunder i den vestlige del af Gribskov Kommune. De forskellige energiselskaber har stillet data om el-, naturgas- og fjernvarmesalg og -produktion til rådighed for arbejdet.

[1] ”Vores Energi”, Regeringen, november 2011

Varmeforsyningsplan