Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.2 BEKENDTGØRELSER
Spildevandsbekendtgørelsen

I spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 /4/ er der i kapitel 3 yderligere fastsat regler om spildevandsplanens indhold:

” § 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens § 32, stk. 1, nr. 1-7, samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om følgende:

1. Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.

2. De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet.

3. Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning.

4. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.

5. En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet.

6. Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af Gribvand Forsynings anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

7. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

8. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet GRibvand Forsynings kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens § 32, stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens § 29.

Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Spildevandsbekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk

Spildevandsplan 2013-17