Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.9 DRONNINGMØLLE
Status
Dronningmølle området er præget af kystnær bebyggelse med åbent land.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Fælleskloak: Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Overløb fra fællessystemet sker til Pandehave Å og Esrum Å. Separat regnvand udledes Pandehave Å og Esrum Å

Spildevandet fra området ledes til Dronningmølle Renseanlæg.

Plan
Dronningmølle Renseanlæg nedlægges 2018-2019. Spildevandet fra Dronningmølle skal ledes til det nye centrale renseanlæg.

I den forbindelse skal der etableres nye spildevandsledninger. Omlægning vil kun have betydning for ejendomme, hvor de nye ledninger skal anlægges i jord. De nye ledninger forventes hovedsagligt at skulle ligge i vejareal.

Derudover er der ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i planperioden.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til kort her og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Fælleskloakeret: 17,4 ha
Spildevandskloakeret: 266,4 ha
Separatkloakeret: 9,4 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag

Spildevandsplan 2013-17