Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.7 SAMMENFATNING OM VURDERING

Overfladevand
De vandløb, som i dag modtager renset spildevand fra renseanlæg, vurderes at opleve varierende påvirkning, når denne tilførsel ophører. I vurderingen af vandløbenes forhold er taget udgangspunkt i oplandsstørrelse, vandløbets udstrækning og profil samt tilgængelige data og målinger. Tilførslen af spildevand udgør en del af vandføringen i vandløbet, og i denne vurdering er især taget udgangspunkt i sommervandføringen, da det typisk er i sommerperioden, at vandløbene har problemer med at opretholde en tilstrækkelig vandføring til at sikre målsætningernes overholdelse. For vandløbene gælder dog generelt, at kvaliteten forbedres, når der ikke længere udledes renset spildevand.

Disse vurderinger viser, at især Askemose Å og Tinkerup Å vil blive væsentligt påvirket af en nedlæggelse af henholdsvis Vejby og Smidstrup renseanlæg. Begge vandløb vurderes at være i stor risiko for sommerudtørring, når de ikke modtager renset spildevand fra renseanlæggene, og der iværksættes en overvågning af vandløbene i forbindelse med gennemførelse af planen.

Vandløbene Bymose Å, Pandehave Å, Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Højbro Å ligger alle i vandløbssystemer, hvor tilledningen af renset spildevand fra renseanlæg ikke vurderes at udgøre en væsentlig del af vandføringen. Renseanlæggene ved Pandehave Å, Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Højbro Å ligger langt nede i vandløbssystemet, så der er et stort opland ved udledningspunktet fra renseanlægget. Dermed modtages vandløbene vand fra et stort opland, og bidraget fra renset spildevand til den samlede vandføring er begrænset. Bymose Å er beliggende i et moseområdet, og der sker en stort tilledning af vand fra den omkringliggende mose. Derfor vurderes bidraget fra renseanlægget ikke at have væsentlig betydning for sommervandføringen i Bymose Å.

Natura 2000 området Arresø modtager i dag renset spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg via Maglemose Å og Bymose Å. Med den planlagte centralisering vil dette spildevand i fremtiden blive udledt i Kattegat. Fosforkoncentrationen i søen er styrende for søens tilstand, og beregningerne viser et fald i ligevægtskoncentrationen af fosfor i Arresø. Der er altså alene en lille, men positiv påvirkning af tilstanden i Arresø ved afskæring af Tisvilde og Vejby Renseanlæg.

Øresundstragten indeholder Natura 2000-området Gilleleje Flak og Tragten, som i dag modtager renset spildevand direkte fra Udsholt Renseanlæg og via vandløb fra Stokkebro, Smidstrup, Gilleleje, Græsted og Dronningmølle. Den nye renseanlægsstruktur vil medføre en øget tilførsel af næringsstoffer til Kattegat, men udledningen vil ske igennem en spildevandsledning, der er placeret så spildevandet fjernes fra Natura 2000-området. Dermed vil den samlede påvirkning af Natura 2000-området falde, og badevandskvaliteten af områdets badestrande vil være sikret mod påvirkning. Den endelige placering af udledningspunktet er ikke fastlagt, og den nye udledning i Kattegat vil blive reguleret i en udledningstilladelse, der stiller krav til de udledte mængder og koncentrationer.

Overvågning

Gribskov Kommune vil på grundlag af en løbende overvågning af vandløb og kommunens tilsyn med naturbeskyttede arealer vurdere, om der optræder uventede effekter i Maglemose å, Bymose Å, Pandehave Å, Tinkerup Å, Søborg Landkanal, Søborg Kanal og Højbro Å når de ikke længere modtager renset spildevand. Der lægges særligt vægt på overvågning af Askemose Å og Tinkerup Å, da disse vurderes at være særligt udsatte for udtørring i sommerhalvåret, når de ikke modtager renset spildevand fra renseanlæggene.

Spildevandsplan 2013-17