Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.3 PLANGRUNDLAGET
Gribskov Kommune har siden sammenlægningen af tidligere Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommuner arbejdet med en ny struktur for spildevandsrensningen i kommunen. Baggrunden er forberedelse til krav i kommende vandplaner samt færre driftsudgifter til rensning af spildevand.

For spildevandsplanen er en del af grundlaget, at bidrage til opfyldelsen af de eksisterende og fremtidige miljømæssige krav og målsætninger, herunder krav og målsætninger, der er opstillet for søer, vandløb, grundvand, kystvande og beskyttet natur. På den måde kan spildevandsplanen bidrage til at forbedre naturens vilkår til gavn for kommunens borgere.

Mange af de opstillede målsætninger er fastlagt i henhold til Miljømålsloven. Miljømålsloven vedrører miljømål mv. for henholdsvis vandforekomster og internationale naturbeskyttelses områder.

I Gribskov kommune findes 5 Natura 2000-områder:

”129 Gilbjerg Hoved”;
”132 Rusland”;
”133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov”;
”134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose”;
”135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev”.

Vandforekomster i Gribskov Kommune vil blive omfattet af 2 vandplaner: ”Vandplan 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord” samt ”Vandplan 2.3. Øresund”.

Indtil der kommer nye vandplaner, gælder de hidtidige retningslinjer i Regionplan 2005 for hovedstadsregionen for vandforekomster, hvilket vil sige at miljømålsætningerne i Regionplanen fra 2005 har dannet udgangspunkt for denne miljøvurdering af planen. Det opdaterede vidensgrundlag, der er opsamlet i forbindelse med forarbejder til vandplanerne er inddraget i vurderinger og beskrivelser.

Spildevandsplan 2013-17