Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.3 TILSLUTNINGSPLIGT OG TILSLUTNINGSBIDRAG
Alle ejendomme, som ligger indenfor kloakoplande på kort her, har pligt til at tilslutte sig kloakforsyningens ledningsnet senest et år efter der er lavet ledning til skel. Når der er etableret tilslutningsmulighed forfalder tilslutningsbidraget til betaling, i henhold til kloakforsyningens betalingsvedtægt.

Link til Betalingsvedtægt for Gribvand Spildevand A/S


Hvis ejer ikke opfylder tilslutningspligten indenfor et år efter at tilslutningsmuligheden er tilvejebragt, vil ejer blive påbudt at tilslutte sig kloakken inden for en given frist. I sidste ende kan ejer blive anmeldt til politiet.

Tilsvarende regler gælder for grundejere i oplande, hvor de skal separere deres husspildevand og regnvand i to ledninger. Dette kan blive aktuelt i oplande, hvor det er planlagt, at fællessystemet med én kloakledning til både husspildevand og regnvand ændres til separatsystem med to kloakledninger til henholdsvis husspildevand og regnvand.

Ejere af ejendomme, som planlægges kloakeret, og som ikke tidligere har været omfattet af en godkendt spildevandsplan eller tillæg, fremgår af matrikellisten.

Link til liste med matrikler der berøres af spildevandsplanen.

Kloakforsyningens tilslutningspunkter

Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved matrikelskel til den enkelte ejendom. Ved kloakering af en ejendom er det kloakforsyningen, der anviser placering af tilslutningspunktet i skel. Med virkning fra tidspunktet for den endelige vedtagelse af nærværende spildevandsplan, er grundejeren forpligtet til at etablere en brønd ved skel (skelbrønd) for egen regning. Skelbrønden skal være på mindst 425 mm i diameter.

Grænsen mellem ansvarsområdet for privat kloak og kloakforsyningens kloak er beskrevet under afsnittet Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak

Spildevandsplan 2013-17