Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.1 RETTIGHEDER OG ANSVAR VED TILSLUTNING TIL KLOAK
Dette kapitel beskriver rettigheder, ansvar og pligter, afgrænsning af forsyningspligt samt ejerskab med videre.

Alle ejendomme, som ligger indenfor de farvede kloakoplande på kort her, er sikret en ret til at kunne aflede husspildevand fra terrænniveau/stueplan til skel ved naturligt fald/gravitation, det vil sige uden brug af pumper. Se dog nedenstående uddybende afsnit om afvanding fra stueplan og fra kældre.

For ejendomme, der i dag er tilsluttet kloakforsyningen, indebærer spildevandsplanen ingen ændringer i ejendommens afledningsforhold, rettigheder eller pligter.

Enkeltejendomme
Fra skel er det kloakforsyningens ansvar at aflede spildevandet og evt. regnvandet (ved fælles- eller separatkloakering) videre i kloakforsyningens ledningsnet. Ligeledes deles ansvar for vedligehold ved skel.


Eksempel på princip for ansvarsopdeling ved skel


Fælles private afløbsanlæg

Ved fælles private afløbsanlæg deles ejerskab og ansvar mellem kloakforsyningens ledningsnet og det fælles private ledningsnet i skellet til de ejendomme der ejer det fælles private afløbsanlæg. Ejerskab og ansvar internt i det fælles private afløbsanlæg defineres via aftaler mellem de pågældende ejendomme, der skal indgå i et spildevandslaug. Spildevandslaugets vedtægter udgør lovgrundlaget for spildevandslauget så længe vedtægterne ikke strider med lovgivningen. Kommunal standard for vedtægter for private spildevandslav kan ses under Bilag.


Eksempel på princip på ansvaropdeling mellem Kloakforsyning og et fælles privat kloak afløbsanlæg


Afvanding fra stueplan
Alle ejendomme er sikret en ret til at kunne aflede spildevand og regnvand fra befæstede arealer, hvis der er kloakeret for regnvand, til skel ved gravitation ind til en dybde af 1,20 meter under terræn. I skel er det kloakforsyningens ansvar at aflede spildevandet og regnvandet videre i kloakforsyningens ledningsnet.

I almindelighed vil ejendomme ikke være nødsaget til etablere pumpeanlæg på egen grund, med mindre grunden ligger så lavt i forhold til den offentlige kloak eller afstanden fra skel til hus er så stor, at spildevandet ikke vil kunne løbe ved egen kraft ud til skel og samtidig kunne afledes videre i det offentlige kloaksystem fra en dybde i skel på maksimalt 1,20 meter under terræn.


Ejendomme for hvilke det ikke er muligt at gravitere spildevandet ud til skel til den pågældende dybe, skal for egen regning etablere pumpeanlæg til pumpning af spildevand og evt. regnvand til skel.

Afvanding af kældre
Ejendomme med kælder kan tilslutte gulvafløb i kælder til kloakforsyningens ledninger for spildevand, enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning.

Kloakforsyningen har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør. Kloakker der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmede.

Ansvar i forhold til terræn (stue og kælder)
Kloakforsyningens og borgerens ansvarsområder er illustreret på tegningen nedenfor.


Spildevandsplan 2013-17