Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.1 LOVGRUNDLAG
Miljøbeskyttelsesloven

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse LBK nr. 879 af 26/06/2010.

Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv.

Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 32:

§32. ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om”:

1. eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger,

2. områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist,

3. områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet,

4. den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse,

5. eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg,

6. eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau,

7. hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,

8. afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og

9. efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1.

Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen 3) og forudsætninger fastsat efter stk. 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. "

3) Spildevandsplanen må fortsat ikke stride mod regionplanen, jf. § 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen). Ved § 2, nr. 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.), blev bestemmelsen nyaffattet til: ”Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5.” Denne nyaffattelse træder imidlertid først i kraft ved miljøministerens bestemmelse, jf. § 28, stk. 1 og 3, i lov nr. 484 af 11. maj 2010, hvilket ikke er sket endnu. På den baggrund er ændringen ikke indarbejdet.

EU’s Vandrammedirektivet fastsætter mål for vandets tilstand. Direktivet er implementeret med Miljømålsloven, LBK nr 932 af 24. september 2009, som har til formål at ”fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder.” Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelse af øvrig lovgivning.

Miljømålsloven fastsætter rammerne for udarbejdelse af statslige vand- og naturplaner med henblik på at opnå ”god tilstand” i vandområderne inden udgangen af december 2015. Der kan dog dispenseres for fristen i to planperioder á 6 år.

I henhold til Miljømålsloven skal kommunen udarbejde handleplaner, der realiserer vandplanens indsatsprogram:

”§ 3. For hvert vanddistrikt skal der foreligge en vandplan. Vandplanen skal omfatte en periode på seks år.

Stk. 2. Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.”

Vandsektorloven

Vand- og spildevandsforsyningerne er omfattet af Loven om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr 469 12/06/2009 samt efterfølgende lovændringer. Loven skal "medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne". Vandsektorloven fastsætter regler for prisloft samt retningslinjer for forsyningernes miljø- og servicemål.

Betalingsloven

For spildevandsforsyningsselskaber gælder Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr 633 af 07/06/2010. Loven har til formål "at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler".

Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Vandsektorloven og Betalingsloven kan findes på retsinfo.dk

Spildevandsplan 2013-17