Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
8.10 UVEDKOMMENDE VAND OG ULOVLIGT TILSLUTTET REGNVAND
Kloakker der skal aflede regnvand (regnvandskloakker i separatkloakerede områder og fælleskloakker i fælleskloakerede områder) må kun modtage regnvand fra veje, befæstede arealer og tagflader. Regnvand der afledes fra græsplæner og andre ubebyggede områder og som ledes til kloakken, betegnes som uvedkommende i forhold til kloakkens funktion og er tillige ulovligt.

Kloakker, der kun skal aflede spildevand må ikke modtage regnvand, og enhver form for regnvand der ledes til sådanne kloakker betegnes ligeledes som uvedkommende i forhold til disse kloakkers funktion.

Alle kloakker modtager i et vist omfang grundvand der siver ind via utætheder. Grundvand der indsiver i kloakken accepteres i et vist omfang, i en erkendelse af at et kloaksystem aldrig er helt tæt. Dette synspunkt gælder også private kloakker, der også bidrager med grundvand der siver ind via utætheder.

Når indsivningen i et kloaksystem overstiger et vist niveau, betegnes det som uvedkommende i forhold til kloaksystemets tiltænkte funktion.

Kloakforsyningen har fastsat en målsætning om, at indsivningen af grundvand ved udgangen af 2017 er nedbragt til et niveau , der svarer til vandforbruget. I dag er indsivningen totalt set dobbelt så stor som vandforbruget, dog med store variationer fra opland til opland.

Indtil udgangen af 2017 anses indsivende grundvand i en grad der overstiger vandforbruget for at være uvedkommende. I investeringsplanen er afsat midler til opsporing af og tiltag mod uvedkommende vand.

Det skal bemærkes, at der gælder særlige regler vedr. tilslutning af omfangsdræn til kloaksystemet

Ulovlig tilslutning af regnvand til kloakker
Regnvand, der tilsluttes kloakker, som ikke er beregnet for regnvand, eller regnvand fra ubebyggede arealer der ledes til kloakker, er ulovligt.

Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S har udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen i sager, hvor regnvand ulovligt er tilsluttet kloakkerne. I reglen vil det være kloakforsyningen, der tager den første kontakt til grundejerne eller vejejerne, fordi det i praksis vil være kloakforsyningen, der konstaterer den ulovlige tilslutning. Hvis grundejerne ikke reagerer på henvendelsen fra Gribvand Spildevand A/S, overdrages sagen til Gribskov Kommune.

Acceptabelt niveau for indsivning fra private ejendomme
Da det kan være svært at måle størrelsen af indsivende vandmængder fra en ejendom, har Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen, hvis der konstateres indsivende grundvand fra en privat ejendom i uacceptabelt omfang. Uacceptabel indsivning fra en ejendom defineres at være til stede, hvis man ved TV-inspektion i skel eller ved visuel inspektion i skelbrønd, konstaterer synligt løb af klart vand uden at der forbruges vand i ejendommen.

Dræn
Dræn fra marker mv. kan være tilsluttet kloakssystemet. Typisk er drænene blevet tilsluttet, da kloakeringen blev gennemført. Dræn, der er tilsluttet spildevandsførende ledninger, bliver afkoblet i takt med at de konstateres, og baggrunden for tilslutningen afdækkes. Tilslutningen kan være lovlig såvel som ulovlig og derfor er baggrunden for tilslutningen vigtig at afdække, fordi det i sidste ende placerer ansvaret for at få drænet afkoblet.

Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S udarbejdet en procedure for myndighedsbehandlingen, hvis der konstateres dræn der er tilsluttet kloakker.

Dræn, der er tilsluttet regnvandskloakker, nedprioriteres i forhold til dræn der er tilsluttet spildevandsførende kloakker. Dræn der er tilsluttet regnvandskloakker vil dog på sigt også blive afkoblet.

Grundejernes pligter
Grundejere skal i alle typer kloakerede områder sørge for, at spildevandsbrønde er udført med tætte dæksler og at dækslerne som minimum er placeret i niveau med terræn og gerne så vidt det er muligt, højere end det omkringliggende terræn.

Grundejere skal endvidere sikre, at spildevandssystemet er så tæt, at der ikke sker indsivning i uacceptabelt omfang i henhold til de opstillede kriterier og at der ikke er tilsluttet regnvand til spildevandsledninger og at overfladevand ikke kan strømme til systemet via utætheder i dæksler.

Spildevandsplan 2013-17