Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.2 RESUMÉ
Gribskov Kommune spildevandsplan 2013-17 er udarbejdet i henhold Miljøbeskyttelsesloven og indeholder oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet.

Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af de eksisterende spildevandsplaner, regionplanens krav og vurderinger samt oplysninger fra statens udkast til vandplaner omkring vandområdernes målsætning, tilstand og planlagte indsatser. Spildevandsplanen 2013-17 indeholder derfor initiativer til at fortsætte kloakering af det åbne land, hvormed indsatsen mod spildevand fra spredt bebyggelse fortsat prioriteres.

I planperioden 2013-17 er planlagt kloakering af seks bebyggelser som kloakeres for spildevand. Kloakeringerne sker i 2013-2014 og 2017.

Denne spildevandsplan inddrager også Gribvand Spildevand A/S’ strukturplan, der giver forslag til en ny renseanlægsstruktur for Gribskov Kommune. Ud fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektiv indeholder forslaget en centralisering af kommunens renseanlæg fra ni til to anlæg, hvilket vil medføre effektivisering og en række driftsbesparelser for spildevandsrensningen. Centraliseringen sker igennem en ombygning af eksisterende anlæg og etablering af en række transportledninger, som bliver bygget i takt med at utidssvarende anlæg nedlægges.

Spildevandsplanen udgør Gribskov Kommunes administrative grundlag i forhold til myndighedsbehandlingen på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør derfor også det planmæssige grundlag, der definerer ejendommes rettigheder og pligter i forhold til bortskaffelse af spildevand. Kloakforsyningen er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen.

De budgetmæssige konsekvenser fremgår af spildevandsplanens tids- og investeringsplan. Det fremgår af budgetoverslaget, at Gribvand Spildevand A/S investeringsudgifter i planperioden udgør 348 mio. kr. med 125 mio. kr. i 2013 og ca.55 mio. kr. i de følgende fire år. Investeringsudgifterne er i 2013 delvis lånefinansierede og i de øvrige år finansieret udelukkende via taksterne suppleret med tilslutningsbidrag der opkræves ved kloakering af nye ejendomme.

Spildevandsplan 2013-17