Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
13.6.6 SØBORG KANAL

Gilleleje Renseanlæg er placeret tæt på kanalens udløb i Kattegat, den primære del af det naturlige oplandsareal er derfor placeret opstrøms renseanlægget.

Oplandsarealet er i regulativet oplyst til 61 km2, der er i kanalen en årsmiddelvandføring  på 7,6 l/s/km2, middelvandføringen (fra DMU rapport nr. 340 – Afstrømningsforhold i danske vandløb) i vandløbet regnes således til 460 l/s, der er beregnet en udledning fra renseanlægget på 34 l/s inkl. 50 % indsivning.

Udledningen fra renseanlægget udgør en lille del af vandføringen i kanalen, det vurderes derfor ikke at have en betydning for kanalen, at renseanlægget nedlægges.

Spildevandsplan 2013-17