Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.1 TISVILDE
Status
Tisvilde området er præget af kystnær bebyggelse og åbent land.

De kloakerede dele af området har følgende afledningsformer

Spildevandskloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand håndteres lokalt på den enkelte matrikel, for eksempel nedsivning af regnvand.

Separatkloak: Afledning af husspildevand til kloakforsyningens spildevandsledning, hvor regnvand afledes til kloakforsyningens regnvandsledning.

Fælleskloak: Afledning af husspildevand og regnvand til kloakforsyningens fællessystem, der håndterer både regn- og husspildevand i én ledning.

Hvis du vil se kloakeringsformen på din adresse kan det ses på kort her (søg på din adresse)

Hvis du vil vide mere om gældende regler kan det findes under afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Overløb fra fællessystemet sker til Tisvilde Mose. Separat regnvand udledes Maglemose Å, Tisvilde Mose og Kattegat.

Spildevandet fra området ledes til Tisvilde Renseanlæg

Plan
Tisvilde Renseanlæg nedlægges indenfor planperioden. Spildevandet fra Tisvilde skal ledes til nyt centralt renseanlæg.

I den forbindelse skal der etableres nye spildevandsledninger. Omlægning vil kun have betydning for ejendomme, hvor de nye ledninger skal anlægges i jord. De nye ledninger forventes hovedsagligt at skulle ligge i vejareal.

Derudover er der ikke planlagt ændringer af afløbssystemet i planperioden.

Udtræden af kloakforsyningen
Ved ønske om udtræden af kloakforsyningen henvises til og afsnittet Kommunens administrative praksis [Link til afsnit]

Nøgletal i området
Fælleskloakeret: 20,3 ha
Separatkloakeret: 48,7 ha
Spildevandskloakeret: 496,9 ha

Yderligere beregninger for de kloakerede områder i Gribskov Kommune kan findes i Bilag.

Spildevandsplan 2013-17