Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
6.2 REGNVANDSBETINGEDE UDLØB
Regnvandsudløb er udløb af regnvand fra befæstede arealer, typisk regnvand fra veje, tage og pladser, i områder hvor der er kloakeret for regnvand. De udledte mængder af regnvand er opgjort som gennemsnitlig årlig udledning samt som den almindelige maksimale udledning (liter/sekund). Udledningen forsinkes i bassiner for at skåne vandløb mod erosion. Forsinkelse af afløb fra bassin sker typisk ved brug af indsnævrede rør, vandbremser eller pumper der kun tillader en bestemt mængde vand at passere pr. sekund.

Foruden den årlige og sekundvise udledning, oplyses tillige hyppigheden for at den sekundvise udledning overskrides når bassinet er fyldt og det stadig regner. Overskridelse af den sekundvise udledning medfører en kraftigere udledning men som regel optræder denne kraftigere udledning kun i ret kort tid.

For udløb uden bassiner sker udledningen uforsinket. Ved udledninger der sker uforsinket er ikke oplyst den sekundvsie udledning, da denne i princippet kan blive vilkårlig stor.

De årlige udledte forureningsmængder er baseret på et forudsat forureningsindhold i regnvandet på 5 mg BI5/ltr, 15 mg COD/ltr, 2 mg Tot-N/ltr og 0,5 mg Tot-P/ltr. Beregningerne er baseret på den historiske regnserie for Holbæk for perioden 1979-2012, som er fundet repræsentativ for nedbørsmønstret for Nordsjælland.

De årlige udledte mængder for statussituationen er beregnet ud fra de nuværende volumener af bassiner mv. på de enkelte regnvandsudløb.

De årlige udledte mængder for plansituationen er stort set som for statussituationen, fordi der ikke etableres bassiner på regnvandsudløbene i planperioden og fordi bysamfundene kun udvikler sig meget beskedent. Således medfører udbygningen i Udsholt, Græsted og Helsinge, at udledningen af regnvand til Øllemose Å, Essemoserenden og Kædebro Å øges lidt.

I perspektivperioden 2018-2023 forventes, at der vil blive lavet bassiner til forsinkelse af udledningen på nogle af regnvandsudløbene uden at disse dog idag er udpeget. Bassiner laves så store, at den maksimale udledningshastighed kun overskrides hver 5. år.

Overløb
Overløb på fællessystemer, hvor en kloak tilføres både spildevand og regnvand, er indrettet til udledning af spildevand opblandet med regnvand, når kloaksystemet og evt. bassiner er fulde. Denne udledning kaldes aflastning. De aflastede mængder af regnvand og spildevand er opgjort som gennemsnitlig årlig udledning og ved det antal aflastninger der finder sted i gennemsnit pr. år.

Beregningerne af de aflastede mængder er sket ved modelberegninger (MIKE-programpakkens SAMBA-modul).

De årlige aflastede forureningsmængder er baseret på et forudsat forureningsindhold i regnvandet på 25 mg BI5/ltr, 70 mg COD/ltr, 10 mg Tot-N/ltr og 2,5 mg Tot-P/ltr. Beregningerne er baseret på den historiske regnserie for Holbæk for perioden 1979-2012, som er fundet repræsentativ for nedbørsmønstret for Nordsjælland.

De årlige udledte mængder for statussituationen er beregnet ud fra de nuværende volumener af bassiner mv. på de enkelte overløb.

De årlige udledte mængder for plansituationen er stort set som for statussituationen, fordi der ikke etableres bassiner på overløbenen i planperioden og fordi de fælleskloakerede bysamfund ikke udbygges.

Spildevandsplan 2013-17